Ordningsregler i testlokal

Minsta misstanke om fusk rapporteras till SwedSec. Testtagare som konstaterats fuska eller bryta mot ordningsregler kan förhindras från att under viss tid boka och genomföra licensieringstest, och om licens har erhållits på felaktiga grunder kan disciplinnämnden förklara licensen ogiltig.

Kom i tid

 • Var på plats i god tid före testtillfället, helst senast 15 minuter före teststart, så att du hittar till rätt lokal.
 • Vid sen ankomst får du inte genomföra bokat test och måste lämna lokalen.

Legitimation

 • För att du ska kunna genomföra ett licensieringstest krävs giltig ID-handling/legitimation.
 • Utan giltig ID-handling/legitimation tillåts du inte starta testet, och måste lämna testlokalen.

Bokning av testtillfälle

 • Om du inte skulle vara inbokad på aktuellt testtillfälle, och om det finns ledig plats, får du göra bokning via dator (SwedSecs onlinetjänst) i testsalen.
 • Endast du själv får göra bokningen, om du har bokningsrättigheter.

Kläder, väskor, mobiltelefoner m.m.

 • Testtagarens persedlar, t.ex. ytterkläder och väskor, ska placeras på lämpligt avstånd från datorplatsen för att förhindra tillgänglighet.
 • Mobiltelefoner, surfplattor eller annan teknisk utrustning (t.ex. dator-/smartklocka, smarta glasögon och egna hörlurar) ska vara avstängda och undanlagda tillsammans med övriga persedlar (eller på anvisad plats) .
 • Mobiltelefoner eller annan utrustning får inte användas som miniräknare eller medtas i samband med toalettbesök.

Fusk

 • Minsta misstanke om fusk rapporteras till SwedSec.
 • Testtagare som konstaterats fuska eller bryta mot ordningsregler kan förhindras från att under viss tid boka och genomföra licensieringstest, och om licens har erhållits på felaktiga grunder kan disciplinnämnden förklara licensen ogiltig.

Mat och dryck

 • Det är tillåtet med medförd förtäring såsom frukt, dryck och smörgås eller liknande, som inte luktar/osar och kan placeras vid testdatorn.
 • Det är inte tillåtet att under testtillfället lämna lokalen för hämtning av förtäring.

Rökning

 • Rökning är inte tillåten i testlokalen.
 • Om testtagaren önskar röka ska detta göras på förevisad plats innan testtillfället startats.

Toalettbesök

 • Toalettbesök är tillåtna mellan kl. 09:45 och 11:00 på förmiddagspassen samt mellan kl. 13:45 och 15:00 på eftermiddagspassen.
 • Endast en testtagare åt gången får vara på toaletten. En testtagare får således inte göra ett toalettbesök (lämna testlokalen) om inte testledaren med säkerhet vet att ingen annan testtagare redan är på toaletten. Vid t.ex. hastig sjukdom kan undantag göras.
  OBS! Från och med januari 2022 är endast ett toalettbesök, på högst 5 minuter, tillåtet per testtagare. Vid t.ex. hastig sjukdom kan undantag göras.

Avsluta test

 • En testtagare som är klar får lämna lokalen tidigast kl. 09:45 på förmiddagspasset respektive kl. 13:45 på eftermiddagspasset. Då måste testet vara avslutat (rättat).
 • Testtagare måste alltså visa upp att testet är avslutat/rättat. Testtagare som är klara får inte prata med andra testtagare så länge de är kvar i byggnaden där testlokalen är belägen.
 • Efter genomfört licensieringstest kan testtagaren gå in på sin egen sida i SwedSecs onlinetjänst för att se sitt resultat inom ca 1 timme.

Intyg

 • Om testtagaren är godkänd går det att skriva ut intyg i onlinetjänsten för det godkända testresultatet.

Hjälpmedel under testet

Formelsamling

 • Det är endast tillåtet att använda den formelsamling som är utskriven och utdelad av testledaren och den är avsedd för licensieringstest för specialister.
  OBS! Formelsamlingen tas bort som hjälpmedel i testlokalerna från och med januari 2022, eftersom den då inte längre behövs.

Anteckningspapper

 • Det är tillåtet att använda de två (2) numrerade anteckningsbladen som läggs vid varje testplats. Inget annat anteckningspapper får användas.
 • Alla anteckningspapper (även oanvända) ska lämnas in till testledaren efter testet. Därefter kasseras de. Inga anteckningspapper får alltså slängas eller tas med från testlokalen.
 • Pennor ska finnas i testsalen.
  OBS! Från och med januari 2022 kommer endast anteckningsmöjligheter i själva testet att tillåtas, via knappen ”Anteckna”. Detta gäller samtliga licensieringstester och varje testuppgift. Inga anteckningspapper eller pennor kommer då längre att delas ut.

Miniräknare

 • Det är tillåtet att ta med sig och använda miniräknare.
 • Det är tillåtet att använda programmerbara miniräknare (”grafräknare”), d.v.s. miniräknare som kan lagra matematiska beräkningar och texter. Dock måste minnet nollställas innan testet påbörjas och under översyn av testledare.
 • Det är även tillåtet att använda miniräknaren i datorn/Windows, om den finns tillgänglig.
  OBS! Från och med januari 2022 kommer endast miniräknaren i själva testet att tillåtas. Detta gäller samtliga licensieringstester, och en knapp för miniräknare visas på de testuppgifter där en sådan kan behövas. Därför ska du då inte längre ta med dig en miniräknare.

Användning av lexikon

 • I vissa fall kan testtagare få använda eget lexikon på testtillfällen efter godkännande av SwedSec. Detta gäller testtagare som inte har svenska som modersmål och som inte heller anser sig behärska engelska tillräckligt väl för att det ska vara ett alternativ till att genomföra aktuellt licensieringstest översatt till engelska.
 • Testtagarens chef, compliance eller HR-ansvarig kontaktar SwedSec och ansöker om tillstånd för användning av lexikon och anger vilka skäl som åberopas. Privata testtagare kontaktar själva SwedSec, som avgör om lexikon ska tillåtas. Ansökan görs via e-post (info@swedsec.se) och måste ske senast 14 dagar före testtillfället.
 • Vid användning av lexikon måste testtagaren vara vid testlokalen senast 30 minuter före teststart. Testtagaren legitimerar sig och lämnar sitt lexikon till testledaren. Testledaren går igenom lexikonet, dvs. kontrollerar om det finns eventuella noteringar och lösa lappar. Vid teststart återfår testtagaren sitt lexikon under förutsättning att det inte finns några noteringar eller liknande i det.