Om licenshavare inte följer lagar och regler kan disciplinärende startas

Förfarande vid disciplinärenden

Anslutna företag är skyldiga att till SwedSec anmäla regelöverträdelser, som licenshavare begått, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Beredning och behandling av disciplinärenden ska ske rättssäkert och skyndsamt. Ett disciplinärende ska bli så utrett som dess beskaffenhet kräver.

  1. Anmälan från anslutet företag eller på SwedSecs eget initiativ.
  2. Beredning hos SwedSec.
  3. Beslut i disciplinutskottet om överlämnande.
  4. Beslut i disciplinnämnden om disciplinpåföljd.

Inkomna ärenden bereds av handläggare på SwedSec. Vid beredningen gäller kommunikationsprincipen, vilken innebär att alla handlingar som kommer in till SwedSec i ett ärende ska skickas till motparten för kännedom och eventuellt genmäle. Vidare gäller strikt sekretess under beredningsfasen, vilket innebär att inga kommentarer lämnas till utomstående under tiden ett ärende bereds.

Inom SwedSec finns ett disciplinutskott som har till uppgift att efter avslutad beredning besluta om ärendet ska överlämnas eller inte överlämnas till disciplinnämnden.

Klicka på bilden för att förstora den.

Beslut om disciplinpåföljder

Sök/filtrera fram disciplinbeslut efter kategorier av regelöverträdelser

Regelbrott och disciplinpåföljder

Statistik

Vägledning för anmälan av disciplinärenden

SwedSecs disciplinutskott

SwedSecs disciplinnämnd

Ombud

Licenshavare har i disciplinärende rätt att anlita ombud. Om ombud anlitas ska licenshavaren inge fullmakt i original för sitt ombud till SwedSec.

SwedSecs styrelse har vidare beslutat att SwedSec i disciplinärenden till licenshavare ska lämna ekonomiskt stöd på högst 100 000 kronor (exkl. moms) med en självrisk på 10 000 kronor (inkl. moms) för juridiskt biträde. Om totalkostnaden överstiger 10 000 kronor (inkl. moms), dvs. självrisken, upprättar ombudet två fakturor; en till licenshavaren och en till SwedSec. I fakturan till SwedSec ska det framgå att självrisken har dragits. På nettosumman anges därefter moms.

Exempel (alla summor avser inkl. moms):

  • Om den totala biträdeskostnaden är 30 000 kronor, betalar SwedSec 20 000 kronor och licenshavaren 10 000 kronor.
  • Är totalkostnaden 150 000 kronor betalar SwedSec 125 000 kronor och licenshavaren betalar resterande 25 000 kronor, varav 10 000 kronor är självrisken.

Begäran om ersättning (kostnadsräkning) ska ha inkommit till SwedSec inom 30 dagar från det att disciplinärendet slutligt avgjordes. Kostnadsräkningen ska innehålla en arbetsredogörelse samt den tid som har lagts ned på uppdraget.

Här hittar du kontaktuppgifter om du behöver diskutera disciplinärenden

Dela:

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se