Beslut 2002

Licensinnehavare som har överskridit sina befogenheter och lämnat bristfällig dokumentation

En Licensinnehavare i chefsställning gav utan medgivande från bankledningen i samband med utlandsaffärer ett par kunder fördelaktigare priser än gällande marknadsläge. Affärerna dokumenterades ej heller på ett sådant sätt att uppdragen eller avsluten kunde verifieras.

Disciplinnämnden ansåg att det fanns utrymme för kritik av Licensinnehavarens handlande men lät bero vid vad som varit i ärendet med hänsyn till att ingen kund blivit lidande och att Licensinnehavaren inte handlat för egen vinnings skull.

[2002:09]

Licensinnehavare som genomfört otillåten blankningsaffär och handel för nära anhörigs räkning

En Licensinnehavare utförde i strid med bankens etikpolicy affärer för sin fars räkning. Med hänsyn till omständigheterna bedömdes förseelsen som mindre allvarlig. Vidare genomförde han en otillåten blankningsaffär för faderns räkning, något som förutsatte forcering av bankens system. Nämnden bedömde denna förseelse som allvarlig.

Mot bakgrund av de oklara ansvarsförhållanden som rådde i fråga om chefskapet för Licensinnehavaren, bedömde nämnden det inte som någon allvarligare förseelse att Licensinnehavaren rapporterat det inträffade på ett oriktigt sätt.

Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att licensen skulle återkallas men att det fanns skäl att göra återkallelsen tillfällig.

[2002:08]

Licensinnehavare som övertrasserat kundkonton och har kringgått den interna kontrollen

En Licensinnehavare genomförde ett antal affärer utan att skriftliga avtal, enligt i banken gällande avtalsformulär, upprättades. Vidare medverkade han i tre fall till betydande övertrasseringar av kundkonton och i ett fall utförde han i strid med bankens interna regler en affär i annat värdepappersinstitut i syfte att kringgå säkerhetsspärrar i banken. Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att licensen borde återkallas men att skäl fanns att göra återkallelsen tillfällig.

[2002:07]

Licensinnehavare som har brutit mot interna regler avseende kundhandel

En Licensinnehavare med chefsansvar underlät att förvissa sig om att kontorets bandspelare för inspelning av kundsamtal fungerade. Vidare tillämpade Licensinnehavaren ett arbetssätt, som nämnden ansåg stod i strid med bankens policydokument för utförande av kundorder, vilket bedömdes som särskilt olyckligt med hänsyn till att inspelningsutrustningen och därmed verifieringen av kundernas uppdrag tidvis inte fungerade. Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att licensen borde återkallas men att det fanns skäl att göra den tillfällig.

[2002:06]

Licensinnehavare som var delägare i ett bolag i vilket otillåtna affärer genomförts (2 av 2)

Två Licensinnehavare ägde aktier i ett bolag i vilket korttidsaffärer genomförts. Licensinnehavarna hade anmält sina innehav till arbetsgivaren i samband med att bolaget bildades och deltog inte aktivt i korttidsaffärerna.

Disciplinnämnden konstaterade att deras innehav var oförenligt med de av branschen tillämpade reglerna, men med hänsyn till att de inte aktivt medverkat i affärerna och att de vidtagit åtgärder för att anmäla och avveckla sina innehav lät nämnden bero vid vad som varit.

[2002:05]