Beslut 2003

Licensinnehavare som genomfört affärer för egen räkning med en kund som bulvan

SwedSecs disciplinnämnd återkallade en Licensinnehavares licens. Återkallelsen grundade sig framförallt på att licensinnehavaren med en kund som bulvan hade genomfört ett stort antal värdepappersaffärer för egen räkning i strid med Svenska Fondhandlareföreningens regler och det egna institutets interna regelverk. Licensinnehavaren hade också för kunds räkning medverkat i återköp av egna aktier på ett sätt som stod i strid med de regler för sådana affärer som gäller enligt Näringslivets Börskommittés rekommendationer.

[2003:08]

Licensinnehavare som genomfört diskretionära affärer utan avtal och lämnat råd om hur man lämnar oriktiga uppgifter i sin deklaration utan att bli upptäckt

I detta ärende stannade påföljden från SwedSecs disciplinnämnd vid varning. Licensinnehavaren åsidosatte det egna institutets interna regler genom att utföra diskretionära förvaltningsuppdrag utan att skiftliga avtal hade träffats. Vidare lämnade han på ett mer eller mindre förtäckt sätt råd via telefon till en kund om hur denne skulle gå till väga för att utan upptäckt lämna oriktiga uppgifter i sin deklaration.

[2003:07]

Licensinnehavare som har brutit mot anmälningsplikten, ägnat sig åt otillåten handel för egen räkning, genomfört korttidsaffärer samt otillåtet använt bulvan

En Licensinnehavare gjorde vid ett flertal tillfällen otillåtna affärer – däribland ett stort antal korttidsaffärer – för egen räkning, varvid han efter överenskommelse med kund utförde transaktionerna i kundens namn och över kundens depå i banken.

Disciplinnämnden bedömde förseelserna som så allvarliga att annan påföljd än återkallelse av licensen inte var möjlig och återkallade därför licensen.

[2003:05]

Licensinnehavare som har ägnat sig åt otillåten handel för nära anhörigs räkning

En Licensinnehavare ombesörjde ett antal transaktioner för en aktiesparklubb i vilken hans far och farbror var enda medlemmar. Köp- och säljtransaktionerna utfördes i alla utom i ett fall över dagen utan att likvid fanns på sparklubbens konto eller att courtage påfördes. Uppdragen dokumenterades inte heller. Vidare gjorde Licensinnehavaren på samma sätt en vinstgivande affär för sin mors räkning. Sammanlagt hade vinsterna på affärerna uppgått till cirka 160 000 kronor. Delar av vinsten överfördes till licensinnehavarens eget konto.

Disciplinnämnden bedömde de påtalade förseelserna som så allvarliga att licensen återkallades.

[2003:04]

Licensinnehavare som genomfört affärer utan uppdrag från kund, gynnat vissa kunder framför andra och brutit mot institutets sekretessregler

En Licensinnehavare gjorde vid ett flertal tillfällen i strid mot bankens handlarinstruktion affärer utan uppdrag från kund. Affärerna fördelade han sedan i sin kundkrets. Han flyttade också positioner mellan olika kunder, vilket innebar att vissa kunder gynnades på andras bekostnad. Vidare underlät han att dokumentera affärsuppdrag och vid ett par tillfällen röjde han annan kunds namn och affärsplaner.

Disciplinnämnden fann förseelserna allvarliga och återkallade licensen.

[2003:02]