Beslut 2003

Licensinnehavare som genomfört affärer utan uppdrag från kund, gynnat vissa kunder framför andra och brutit mot institutets sekretessregler

En Licensinnehavare gjorde vid ett flertal tillfällen i strid mot bankens handlarinstruktion affärer utan uppdrag från kund. Affärerna fördelade han sedan i sin kundkrets. Han flyttade också positioner mellan olika kunder, vilket innebar att vissa kunder gynnades på andras bekostnad. Vidare underlät han att dokumentera affärsuppdrag och vid ett par tillfällen röjde han annan kunds namn och affärsplaner.

Disciplinnämnden fann förseelserna allvarliga och återkallade licensen.

[2003:02]

Licensinnehavare som medverkat till kunds skatteplaneringsaffärer

En Licensinnehavare medverkade till att en av hans kunder sålde aktier från en depå i Licensinnehavarens bank till ett kapitalförsäkringskonto i annat institut och senare återköpte aktierna till depån till ett högre pris. Åtgärden syftade till att nå skattefördelar för kunden.

En för nämnden väsentlig fråga var om Licensinnehavaren, när han medverkade till återköpet, förstod att det var kunden som själv hade åstadkommit de avvikande betalkurser, som dessförinnan etablerats samma dag. Nämnden fann för sin del inte detta styrkt med tillräcklig grad av säkerhet.

Licensinnehavaren skulle vid osäkerhet om tillämpningen av bankens etiska regelverk kontakta närmaste chef för att få råd. Genom att underlåta detta, bröt Licensinnehavaren mot bankens interna regelverk. Med hänsyn till att överträdelsen inte visats vara uppsåtlig konstaterade nämnden att det inte fanns förutsättningar för att återkalla licensen eller meddela varning. Nämnden tilldelade emellertid Licensinnehavaren erinran.

[2003:01]