Beslut 2004

Licensinnehavare i chefsställning som gjort affärer i institutets namn utan att på förhand ta ställning till om detta skedde för viss kunds eller institutets räkning

Disciplinnämnden återkallade en f.d. i ett institut anställd Licensinnehavares, i chefsställning, licens då han gjort affärer i institutets namn utan att på förhand ta ställning till om detta skedde för viss kunds eller institutets räkning. I händelse av vinst fördes delar av den över till kundens konto; vid förlust togs förlusten av institutet. Licensinnehavaren förklarade handlandet med att han sökt kompensera kunden för att han tidigare missat att i rätt tid utföra en order. Enligt Disciplinnämnden strider Licensinnehavarens handlande mot grundläggande principer för värdepappershandel som finns beskrivna i bland annat sundhetsparagrafen i lagen om värdepappersrörelse. Vidare konstaterades att Licensinnehavaren medverkat till denna förmögenhetsöverföring utan stöd hos styrelseordföranden eller bolagets compliance-funktion.

[2004:02]

Licensinnehavare som ej redovisat egna affärer och vid genomförandet av dessa affärer anlitat annat värdepappersinstitut

Disciplinnämnden fann det styrkt att en f.d. licensinnehavare (C-licens) underlåtit att redovisa ett ej obetydligt antal egna affärer under år 2003 och för dessa affärer anlitat annat värdepappersinstitut än det egna institutet. Överträdelsen var av sådant slag att den skulle ha kunnat leda till återkallelse.

Enligt disciplinnämndens mening var emellertid överträdelsen i förevarande fall inte så allvarlig att den, om personen fortfarande hade varit licensinnehavare, skulle ha föranlett återkallelse av licensen, utan påföljden skulle ha stannat vid en varning.

[2004:01]