Beslut 2005

Licensinnehavare som har brutit mot bolagets interna regelverk

Licensinnehavaren har otillåtet använt institutets handelslager, fingerat affärstransaktioner, kringgått interna makuleringsrutiner, utfört affärer vid sidan om gällande spread, åsidosatt kunds placeringsföreskrifter samt röjt sekretessbelagd information till icke behörig mottagare.

Disciplinnämnden fann överträdelserna så allvarliga att den för Licensinnehavaren gällande licensen återkallades.

[2005:05]

Licensinnehavare som har brutit mot intern regel om courtageuttag och underlåtit att vidarerapportera kundklagomål

I detta ärende hade institutet anmält att Licensinnehavaren brutit mot en särskild instruktion rörande ett avtal om diskretionär förvaltning för kunds räkning. Vidare påstods att han sänkt courtageuttaget under den nivå som angetts i kundavtalet, att han genomfört affärer genom annat institut och att han ej till överordnad rapporterat kundklagomål enligt institutets regler.

Nämnden ansåg att en särskild instruktion utan anknytning till sedvänja eller branschpraxis ej kunde leda till disciplinpåföljd. Däremot ansåg nämnden att Licensinnehavaren – utan tillstånd av överordnad – satt sig över det interna regelverket, dels genom att sänka courtageuttaget och dels genom att förlägga affärer till annat institut. Detsamma gällde underlåtenheten att vidarerapportera kundklagomålen. Vid bestämmande av påföljden tog nämnden hänsyn till att institutets rutiner för den aktuella typen av förvaltning inte var fullt utvecklade och att Licensinnehavarens agerande därför inte skäligen borde föranleda återkallelse utan stanna vid varning.

[2005:04]

Licensinnehavare som har ägnat sig åt kreditgivning i strid mot institutets regler, handel utan uppdrag samt missgynnat viss kund till förmån för annan

I detta ärende, som ledde till återkallelse av licensen, fann nämnden att Licensinnehavaren gjort betydande och upprepade övertrasseringar av två kunders depåkonton. I realiteten innebar detta en kreditgivning i strid med institutets regler. Vidare hade Licensinnehavaren på ett otillåtet sätt använt sig av institutets lagerkonto för affärer för de båda kundernas räkning. Det stod klart att affärerna – i strid med institutets regler – bokförts på de båda kundernas depåer först sedan affärsresultatet konstaterats. Utredningen visade också att Licensinnehavaren i åtskilliga fall genomfört köp och försäljning av aktier utan dokumenterade kunduppdrag och att han missgynnat viss kund till förmån för de båda andra. Slutligen hade Licensinnehavaren underlåtit att till institutet anmäla att bolag som han var styrelseledamot i och hade uppdrag för bedrev omfattande verksamhet med de förut nämnda båda kunderna.

[2005:03]

Licensinnehavare som genomfört handel utan uppdrag

Institutet hade i detta fall anmält att Licensinnehavaren hade handlat diskretionärt utan att det fanns något sådant avtal för egen/ närståendes (sambos mormor) räkning och att han därigenom också brutit mot regeln om förbud mot korttidshandel. Vidare hade han exponerat institutet för risker genom att köpa in aktier till institutets handelslager och väntat med att boka upp affärerna på den anhöriges depå till dess att affärsresultatet förelegat.

Nämnden fann klarlagt att den diskretionära form av förvaltning av mormoderns kapital som Licensinnehavaren tillämpat stod i strid med institutets regler. Det förhållande att Licensinnehavaren inte sörjt för att något skriftligt avtal upprättats och att han i åtskilliga hänseenden agerat på ett sätt som försvårat efterkontroll medförde, enligt nämnden, att omständigheterna var särskilt graverande. Även om man tog hänsyn till att det i viss utsträckning förekommit att medel från mormoderns konto direkt förts över till Licensinnehavarens sambo, fann nämnden att förvaltningen måste anses skett för mormoderns räkning. Brott mot institutets regler om närstående affärer förelåg därför inte. Vid en samlad bedömning uttalade nämnden att, om licensen ej förfallit, skulle den ha återkallats men att återkallelsen skulle ha gjorts tillfällig till den 1 oktober 2005.

[2005:02]

Licensinnehavare, som utan uppdrag har sålt två kunders fondandelar och fört över försäljningslikviden till sitt eget konto och därefter tagit ut pengarna

Enligt institutets anmälan hade Licensinnehavaren sommaren 2004 utan uppdrag sålt två kunders fondandelar och fört över försäljningslikviden till sitt eget konto, varefter han tagit ut pengarna. Licensinnehavaren hade trots att han fått tillfälle till det inte hört av sig vare sig till SwedSec eller till disciplinnämnden. Nämnden utgick därför från de uppgifter som institutet hade lämnat och återkallade licensen.

[2005:01]