Beslut 2007

En licenshavare har utfärdat uppgifter om kunddepåer, som visat högre värden än de verkliga, och därmed varit ägnade att missleda kunderna

SwedSecs disciplinnämnd har återkallat licensen för en befattningshavare som arbetat som förvaltare och rådgivare i ett till SwedSec anslutet företag. Återkallelsen var tillfällig och avsåg tiden den 1 oktober 2007 – den 31mars 2008.

Disciplinnämnden fann klarlagt att licenshavaren inför tre årsskiften utfärdat uppgifter om två kunddepåer som visat påtagligt högre värden än det verkliga och som därmed varit ägnade att missleda kunderna.

Disciplinnämnden ansåg att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och att det inträffade gav anledning till stark tvekan om han lämplighet att inneha licens. Mot detta ställdes att licenshavaren numera sedan över ett år arbetar med licenspliktig verksamhet hos en ny arbetsgivare utan att det såvitt framkommit kunnat riktas någon anmärkning mot hans sätt att där sköta sitt arbete. Bl.a. därför fann disciplinnämnden skäl att göra återkallelsen tillfällig.

[2007:07]

En licenshavare har dels underlåtit att på föreskrivet sätt dokumentera kunduppdrag och upprätta avräkningsnotor, dels genomfört affärer för egen eller närståendes räkning

SwedSecs disciplinnämnd tilldelade licenshavaren, som arbetat som aktiemäklare och rådgivare i en till SwedSec ansluten bank, varning för det att han satt sig över SwedSecs regelverk och bankens interna regler.

Disciplinnämnden ansåg att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Hans licens skulle därför kunna återkallas. Med beaktande bl.a. av att licenshavaren under flera månader varit avstängd från tjänstgöring, fann nämnden en sådan åtgärd alltför ingripande och bestämde i stället påföljden till varning.

[2007:06]

En licenshavare har gjort värdepappersaffärer för egen räkning

Licenshavaren hade varit verksam i det till SwedSec anslutna företagets norska och svenska bolag. De flesta egna affärerna gjordes genom två norska bolag som licenshavaren ensam ägde. Enligt företagets interna regelverk skulle licenshavaren ha förhandsgodkännande för dessa affärer och de skulle också efterrapporteras. Under den aktuella tiden gjorde licenshavaren drygt trettio affärer i eget namn eller genom bolagen. Ett drygt tiotal efterrapporterades ej och förhandsgodkännande saknades i några fall. En av dessa affärer var skattebetingad och gjordes mellan hans helägda bolag i strid med den enmånadsregel som gällde i det ansluta företaget. I sex fall hade licenshavaren gjort affärer direkt med bankens kunder. Enligt nämnden hade licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Särskilt graverande framstod, enligt nämnden, hans egna affärer med kunderna. Hans licens skulle därför kunna återkallas. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet ansåg dock nämnden att en återkallelse av licensen skulle vara alltför ingripande och tilldelade därför licenshavaren en varning.

[2007:05]

En licenshavare har överträtt den tystnadsplikt som man som anställd i ett värdepappersbolag är skyldig att följa

Licenshavaren hade efter avslutad arbetsdag, i allmänna termer, berättat för en utomstående om sitt arbete med en av sina kunders affärer. Disciplinnämnden fann att han därigenom åsidosatt banksekretessen men bedömde överträdelsen som ringa och delvis ursäktlig. Med hänsyn till det lät nämnden bero vid att tilldela licenshavaren en erinran.

[2007:04]

En licenshavare har inte rapporterat till närmaste chef vid misstanke om insiderinformation

SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en licenshavare en erinran för att denne agerat i strid mot gällande instruktion om ”Rapporteringsskyldighet av transaktioner som kan antas utgöra eller ha samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan.” Licenshavaren har inte vid misstanke om tillgång till insiderinformation ställt kontrollfrågor eller kontaktat vare sig sin närmaste chef eller sin enhets compliancefunktion, vilket föreskrivs i instruktionen.

Disciplinnämnden konstaterade att ett institut skall rapportera till Finansinspektionen om det kan antas att en transaktion utgör eller haft samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. För att kunna följa denna regel är Institutet uppenbarligen i sin tur beroende av information från berörda mäklare eller annan personal inom institutet.

Med hänsyn till vikten av att bestämmelserna i instruktionen iakttas ansåg nämnden att licenshavaren inte kunde undgå disciplinpåföljd. Med beaktande av tillämpningssvårigheter och att regleringen är ny stannade dock nämnden vid en erinran.

[2007:03]

Licenshavaren har haft bisyssla som ej anmälts samt överfört medel från skilda dödsbons konton till sig själv

Licenshavaren har haft bisyssla som boutredningsman i skilda dödsbon och – i strid med bankens interna regelverk – underlåtit att anmäla detta till sin arbetsgivare. Vidare har hon regelstridigt överfört medel till sig själv från flera dödsbon. Nämnden fann inte styrkt att hon avsiktligen tillgodogjort sig andra medel än sådana som hon ansåg sig berättigad till men fann ändå att det inträffande föranledde återkallelse av licensen.

[2007:02]