Beslut 2008

SwedSecs disciplinnämnd har den 18 december 2008 tilldelat en licenshavare en varning för brott mot börsens regelverk Norex Member Rules (NMR) och institutets interna regelverk

Licenshavaren har med kunskap om att en order sannolikt skulle leda till avslut lagt in en order med avvikande kurs. Vidare har licenshavaren efter orderläggningen inte informerat närmaste chef att det fanns skälig anledning att misstänka otillbörlig kurspåverkan i fråga om denna orderläggning.

[2008:05]

SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en anställd i ett till SwedSec anslutet företag en varning för att han brutit mot företagets interna regelverk i vilket det bl.a. föreskrevs att visst handelslager endast fick användas i kundhandeln

I ärendet var klarlagt att befattningshavaren vid upprepade tillfällen använt sig av handelslagret för annat ändamål. Disciplinnämnden fann att han därigenom allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Med hänsyn bl.a. till vad som upplysts i ärendet om att befattningshavaren hade en följd av år klanderfri tjänst och själv anmält saken för sin arbetsgivare ansåg Disciplinnämnden att påföljden kunde stanna vid varning.

[2008:04]

SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en tidigare befattningshavare i ett till SwedSec anslutet företag en erinran för att han brutit mot företagets interna regelverk avseende förhandsgodkännande av externa uppdrag

SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en tidigare befattningshavare i ett till SwedSec anslutet företag en erinraI ärendet var klarlagt att befattningshavaren – sedan han sagt upp sig från sin tjänst – åtagit sig ett antal externa uppdrag. Han kände att han mentalt lämnat företaget, vilket bidrog till att han under den kvarvarande anställningstiden försummade att göra den anmälan som regelverket angav.

Disciplinnämnden konstaterade att licenshavaren åsidosatt det aktuella regelverket men ansåg omständigheterna förmildrande och att påföljden kunde stanna vid en erinran.

[2008:03]

En licenshavare har av SwedSecs disciplinnämnd tilldelats en erinran för brott mot Svenska Fondhandlareföreningens regler om affärer för egen räkning

Licenshavaren har gjort affärer för egen räkning i en exceptionellt stor omfattning. Detta strider enligt disciplinnämnden mot syftet i reglerna om affärer för egen räkning, som i huvudsak innebär att ingen anställd får göra affärer med finansiella instrument i en sådan omfattning att det finns risk för att den egna ekonomiska ställningen äventyras. Även om egenaffärerna lett till betydande förluster, ansåg nämnden främst med hänsyn till arbetsgivarens inställning samt till att den aktuella regeln är allmänt hållen sig inte böra ingripa med strängare påföljd än erinran.

[2008:02]