Beslut 2009

SwedSecs disciplinnämnd har den 2009-02-09 tilldelat en licenshavare en varning

Licenhavaren har vid ett tillfälle brutit mot ett sekretessavtal som hans dåvarande arbetsgivare träffat med viss kund. Överträdelsen innebar också att licenshavaren överträdde det anställningsavtal han hade med sin arbetsgivare.

Disciplinnämnden ansåg inte att överträdelserna kunde anses ringa eller ursäktliga men bedömde att de med hänsyn till omständigheterna var av mindre allvarlig art.

[2009:03]