Beslut 2015

Rådgivare varnas av SwedSec

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har vid åtskilliga tillfällen genom företagets system skaffat sig information om två bolag där hennes man var delägare och anställd. Vid ett par tillfällen var anledningen att svara på frågor från hennes man om kundbetalningar. I de flesta fallen berodde dock rådgivarens agerande på ett personligt intresse för bolagen.

[2015:22]

SwedSec varnar företagsrådgivare

Den SwedSec-licensierade företagsrådgivaren hade fotokopierat en kunds namnteckning från en revers till en pantsättningshandling. Anledningen till agerandet var att namnteckningen på pantsättningshandlingen hade glömts bort när kunden skrivit under lånehandlingarna. För att hålla ett löfte till kunden om en utbetalning följande dag, kopierade företagsrådgivaren kundens namnteckning till pantsättningshandlingen.

[2015:20]

SwedSec tilldelar chef sanktion

Den SwedSec-licensierade chefen för en storkundsenhet har godkänt strafföreläggande för otillbörlig marknadspåverkan utanför tjänsten. Han har vid två tillfällen samtidigt lagt köp- och säljorder för en aktie till samma pris. Dessa order ledde omedelbart till avslut. Affärerna motsvarade 50 respektive 43 procent av dagsomsättningen i den aktuella aktien. I strafföreläggandet angavs att licenshavaren borde ha insett att förfarandet innebar otillbörlig marknadspåverkan och att han därmed agerat med oaktsamhet.

[2015:18]

SwedSec tilldelar fondförvaltare sanktion

Den SwedSec-licensierade förvaltaren har för en fonds räkning genomfört en aktietransaktion i ett bolag som var handelsstoppat av hans arbetsgivare. Skälet till det interna handelsstoppet var att en annan anställd hade fått information om det bolaget.

[2015:17]