Beslut 2022

Beslut från SwedSecs disciplinnämnd

SwedSecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd i ett fall där en licenshavare överträtt banksekretessen vid ett tillfälle. Licenshavaren hade i ett e-brev lämnat uppgifter om en kund till dennes far. Kunden hade dock tidigare informerat licenshavaren om att fadern skulle komma att ta kontakt. Mot den bakgrunden har disciplinnämnden bedömt händelsen som ringa och ursäktlig.

[2022:23]

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren, som arbetade inom företagets Corporate Finance, har bl.a. underlåtit att begära förhandsgodkännande för 92 affärer och låtit bli att rapportera 69 affärer. Han har också vid ett tillfälle brutit mot den s.k. tremånadersregeln (dvs. förbudet mot att realisera vinst inom tre månader från inköpsdatumet) och vid tre tillfällen köpt aktier i bolag som har stått på företagets lista över bolag som det råder handelsförbud i.

[2022:22]

SwedSec meddelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har missuppfattat företagets regler om uppdrag utanför tjänsten och har därför inte anmält alla uppdrag. Licenshavaren har gjort slagningar på sig själv i företagets system i tron att det var tillåtet.

[2022:21]

SwedSec meddelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har på uppdrag av en kunds sambo inlett ett kreditärende för kunden och tagit en kreditupplysning på denne. Det fanns inte någon fullmakt eller godkännande från kunden. Licenshavaren har också i strid med sekretessregler lämnat uppgifter om kunden till sambon.

[2022:20]