Beslut 2022

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har gjort ett stort antal obehöriga sökningar i företagets system på sig själv, sin särbo, särbons barn, särbons svägerska, särbons bror samt särbons före detta fru. Licenshavaren har också brutit mot företagets regler om bisysslor då hon utan godkännande arbetat som ekonomiansvarig i sin särbos bolag.

[2022:06]

SwedSec meddelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har öppnat en kapitalförsäkring för en närstående med sig själv som förmånstagare. Det var den närståendes önskan att rådgivaren skulle få del av den avkastning som den närstående hade på sitt kapital.

[2022:05]

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i två kreditärenden tagit in bristfälliga arbetsgivarintyg utan att kontrollera rimligheten av dessa. Intygen har vidarebefordrats från rådgivarens privata e-post. Rådgivaren har inte dokumenterat genomförda åtgärder för kundkännedom på rätt sätt och inte heller bedömt kundernas risknivå för eventuell fördjupad kundkännedom. Rådgivaren har vidare genomfört en privat affär med en kund. Affären var av den storleksordningen att rådgivaren borde ha rådgjort med sin chef. Regelöverträdelserna är så många och så allvarliga att rådgivarens licens återkallas.

[2022:04]

SwedSec meddelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har i samband med en privat bilöverlåtelse granskat den potentiella bilköparens ekonomiska engagemang i företaget. Rådgivaren hade skrivit på en sekretessförbindelse av vilken det framgick att företagets anställda bara fick ta fram de uppgifter ur företagets system som de behövde för sin tjänst.

[2022:03]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har inte tagit med vissa uppgifter i kreditkalkyler. Det har bl.a. lett till att kunder inte beviljats lån efter att ha fått ett positivt lånelöfte och att andra kunder beviljats lån på felaktiga grunder. Det har lett till skada för både företaget och kunderna. Rådgivaren har också brustit vid dokumentation av både bolån och blancolån.

[2022:02]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om kreditberedning och ID-kontroll i flera fall. Företaget har inte kunnat visa att bristerna varit så allvarliga att licensen ska återkallas.

[2022:01]