I SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser finns en sammanställning över avgjorda disciplinärenden (t.o.m. årsskiftet). Sammanställningen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Sammanställningen ska inte ses som uttömmande, utan för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som SwedSecs disciplinnämnd gjort för att komma fram till de meddelade disciplinpåföljderna hänvisas till de fullständiga besluten nedan, där också samtliga beslut finns.

Vägledningen för anmälan av regelöverträdelser

Disciplinnämndens beslut

Licensinnehavare som har brutit mot intern regel om courtageuttag och underlåtit att vidarerapportera kundklagomål

I detta ärende hade institutet anmält att Licensinnehavaren brutit mot en särskild instruktion rörande ett avtal om diskretionär förvaltning för kunds räkning. Vidare påstods att han sänkt courtageuttaget under den nivå som angetts i kundavtalet, att han genomfört affärer genom annat institut och att han ej till överordnad rapporterat kundklagomål enligt institutets regler.

Nämnden ansåg att en särskild instruktion utan anknytning till sedvänja eller branschpraxis ej kunde leda till disciplinpåföljd. Däremot ansåg nämnden att Licensinnehavaren – utan tillstånd av överordnad – satt sig över det interna regelverket, dels genom att sänka courtageuttaget och dels genom att förlägga affärer till annat institut. Detsamma gällde underlåtenheten att vidarerapportera kundklagomålen. Vid bestämmande av påföljden tog nämnden hänsyn till att institutets rutiner för den aktuella typen av förvaltning inte var fullt utvecklade och att Licensinnehavarens agerande därför inte skäligen borde föranleda återkallelse utan stanna vid varning.

[2005:04]

Licensinnehavare som har ägnat sig åt kreditgivning i strid mot institutets regler, handel utan uppdrag samt missgynnat viss kund till förmån för annan

I detta ärende, som ledde till återkallelse av licensen, fann nämnden att Licensinnehavaren gjort betydande och upprepade övertrasseringar av två kunders depåkonton. I realiteten innebar detta en kreditgivning i strid med institutets regler. Vidare hade Licensinnehavaren på ett otillåtet sätt använt sig av institutets lagerkonto för affärer för de båda kundernas räkning. Det stod klart att affärerna – i strid med institutets regler – bokförts på de båda kundernas depåer först sedan affärsresultatet konstaterats. Utredningen visade också att Licensinnehavaren i åtskilliga fall genomfört köp och försäljning av aktier utan dokumenterade kunduppdrag och att han missgynnat viss kund till förmån för de båda andra. Slutligen hade Licensinnehavaren underlåtit att till institutet anmäla att bolag som han var styrelseledamot i och hade uppdrag för bedrev omfattande verksamhet med de förut nämnda båda kunderna.

[2005:03]

Licensinnehavare som genomfört handel utan uppdrag

Institutet hade i detta fall anmält att Licensinnehavaren hade handlat diskretionärt utan att det fanns något sådant avtal för egen/ närståendes (sambos mormor) räkning och att han därigenom också brutit mot regeln om förbud mot korttidshandel. Vidare hade han exponerat institutet för risker genom att köpa in aktier till institutets handelslager och väntat med att boka upp affärerna på den anhöriges depå till dess att affärsresultatet förelegat.

Nämnden fann klarlagt att den diskretionära form av förvaltning av mormoderns kapital som Licensinnehavaren tillämpat stod i strid med institutets regler. Det förhållande att Licensinnehavaren inte sörjt för att något skriftligt avtal upprättats och att han i åtskilliga hänseenden agerat på ett sätt som försvårat efterkontroll medförde, enligt nämnden, att omständigheterna var särskilt graverande. Även om man tog hänsyn till att det i viss utsträckning förekommit att medel från mormoderns konto direkt förts över till Licensinnehavarens sambo, fann nämnden att förvaltningen måste anses skett för mormoderns räkning. Brott mot institutets regler om närstående affärer förelåg därför inte. Vid en samlad bedömning uttalade nämnden att, om licensen ej förfallit, skulle den ha återkallats men att återkallelsen skulle ha gjorts tillfällig till den 1 oktober 2005.

[2005:02]

Licensinnehavare, som utan uppdrag har sålt två kunders fondandelar och fört över försäljningslikviden till sitt eget konto och därefter tagit ut pengarna

Enligt institutets anmälan hade Licensinnehavaren sommaren 2004 utan uppdrag sålt två kunders fondandelar och fört över försäljningslikviden till sitt eget konto, varefter han tagit ut pengarna. Licensinnehavaren hade trots att han fått tillfälle till det inte hört av sig vare sig till SwedSec eller till disciplinnämnden. Nämnden utgick därför från de uppgifter som institutet hade lämnat och återkallade licensen.

[2005:01]

Licensinnehavare i chefsställning som gjort affärer i institutets namn utan att på förhand ta ställning till om detta skedde för viss kunds eller institutets räkning

Disciplinnämnden återkallade en f.d. i ett institut anställd Licensinnehavares, i chefsställning, licens då han gjort affärer i institutets namn utan att på förhand ta ställning till om detta skedde för viss kunds eller institutets räkning. I händelse av vinst fördes delar av den över till kundens konto; vid förlust togs förlusten av institutet. Licensinnehavaren förklarade handlandet med att han sökt kompensera kunden för att han tidigare missat att i rätt tid utföra en order. Enligt Disciplinnämnden strider Licensinnehavarens handlande mot grundläggande principer för värdepappershandel som finns beskrivna i bland annat sundhetsparagrafen i lagen om värdepappersrörelse. Vidare konstaterades att Licensinnehavaren medverkat till denna förmögenhetsöverföring utan stöd hos styrelseordföranden eller bolagets compliance-funktion.

[2004:02]

Licensinnehavare som ej redovisat egna affärer och vid genomförandet av dessa affärer anlitat annat värdepappersinstitut

Disciplinnämnden fann det styrkt att en f.d. licensinnehavare (C-licens) underlåtit att redovisa ett ej obetydligt antal egna affärer under år 2003 och för dessa affärer anlitat annat värdepappersinstitut än det egna institutet. Överträdelsen var av sådant slag att den skulle ha kunnat leda till återkallelse.

Enligt disciplinnämndens mening var emellertid överträdelsen i förevarande fall inte så allvarlig att den, om personen fortfarande hade varit licensinnehavare, skulle ha föranlett återkallelse av licensen, utan påföljden skulle ha stannat vid en varning.

[2004:01]