I SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser finns en sammanställning över avgjorda disciplinärenden (t.o.m. årsskiftet). Sammanställningen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Sammanställningen ska inte ses som uttömmande, utan för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som SwedSecs disciplinnämnd gjort för att komma fram till de meddelade disciplinpåföljderna hänvisas till de fullständiga besluten nedan, där också samtliga beslut finns.

Vägledningen för anmälan av regelöverträdelser

Disciplinnämndens beslut

Licensinnehavare som har brutit mot interna regler avseende kundhandel

En Licensinnehavare med chefsansvar underlät att förvissa sig om att kontorets bandspelare för inspelning av kundsamtal fungerade. Vidare tillämpade Licensinnehavaren ett arbetssätt, som nämnden ansåg stod i strid med bankens policydokument för utförande av kundorder, vilket bedömdes som särskilt olyckligt med hänsyn till att inspelningsutrustningen och därmed verifieringen av kundernas uppdrag tidvis inte fungerade. Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att licensen borde återkallas men att det fanns skäl att göra den tillfällig.

[2002:06]

Licensinnehavare som var delägare i ett bolag i vilket otillåtna affärer genomförts (2 av 2)

Två Licensinnehavare ägde aktier i ett bolag i vilket korttidsaffärer genomförts. Licensinnehavarna hade anmält sina innehav till arbetsgivaren i samband med att bolaget bildades och deltog inte aktivt i korttidsaffärerna.

Disciplinnämnden konstaterade att deras innehav var oförenligt med de av branschen tillämpade reglerna, men med hänsyn till att de inte aktivt medverkat i affärerna och att de vidtagit åtgärder för att anmäla och avveckla sina innehav lät nämnden bero vid vad som varit.

[2002:05]

Licensinnehavare som var delägare i ett bolag i vilket otillåtna affärer genomförts (1 av 2)

Två Licensinnehavare ägde aktier i ett bolag i vilket korttidsaffärer genomförts. Licensinnehavarna hade anmält sina innehav till arbetsgivaren i samband med att bolaget bildades och deltog inte aktivt i korttidsaffärerna.

Disciplinnämnden konstaterade att deras innehav var oförenligt med de av branschen tillämpade reglerna, men med hänsyn till att de inte aktivt medverkat i affärerna och att de vidtagit åtgärder för att anmäla och avveckla sina innehav lät nämnden bero vid vad som varit.

[2002:04]

Licensinnehavare som genomfört otillåtna affärer i bolag

En Licensinnehavare var delägare i ett aktiebolag, vars ändamål bl.a. var att idka handel med värdepapper. Varken i bolagets bolagsordning eller i ett särskilt placeringsreglemente fanns ett förbud mot s.k. korttidsaffärer. Först i samband med en kontrollåtgärd underrättade Licensinnehavaren sin arbetsgivare om sitt ägande. Utredningen visade att Licensinnehavaren medverkat aktivt till att bolaget gjort vinstgivande korttidsaffärer.

Disciplinnämnden fann att Licensinnehavarens aktieinnehav i bolaget inte var förenligt med de regler som branschen tillämpar i fråga om korttidsaffärer och ansåg därför att licensen skulle återkallas. Med hänsyn till omständigheterna gjordes återkallelsen tillfällig.

[2002:03]

Licensinnehavare som genomfört affärer utan uppdrag

En Licensinnehavare bröt mot sundhetsreglerna i lagen om värdepappersrörelse genom att för fyra kunder utföra ett antal affärer, en del i form av blankning, utan uttryckliga uppdrag från kunderna. Affärerna ledde till en total förlust för institutet på 1,2 miljoner kronor. Disciplinnämnden ansåg överträdelserna mycket allvarliga och återkallade därför licensen.

[2002:02]

Licensinnehavare som genomfört otillåtna korttidsaffärer

En Licensinnehavare gjorde vid 19 tillfällen otillåtna korttidsaffärer för egen räkning. Affärerna genererade en sammanlagd vinst på drygt 26 000 kronor. När detta upptäcktes tilldelade institutet Licensinnehavaren en varning. Disciplinnämnden ansåg att Licensinnehavaren allvarligt åsidosatt sina förpliktelser. Med tvekan lät nämnden bero vid att tilldela Licensinnehavaren en varning.

[2002:01]