Sök beslut efter kategorier

Sökfunktionen har samma indelning av kategorier och underkategorier av regelöverträdelser som Vägledningen för anmälan av regelöverträdelser. Vissa beslut innehåller flera regelöverträdelser och är då sökbara under flera kategorier. Disciplinpåföljden (erinran, varning eller återkallelse) står under respektive beslutsnummer. Du kan även läsa enskilda beslut i sin helhet i anonymiserad form (klicka på beslutsnummer), för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som disciplinnämnden gjort.

Vägledning för anmälan av regelöverträdelser

Sök efter beslut av disciplinnämnden

Om du kryssar i flera kategorier/underkategorier kommer de beslut som innehåller minst de valda kategorierna att filtreras fram när du sedan klickar på "Sök beslut".

Visa underkategorier
Visa underkategorier
Visa underkategorier
Visa underkategorier
Se fler kategorier
Se färre kategorier

2021:08

Erinran

Felaktigt hanterat uttag från omyndigas konton.

2021:07

Erinran

Vid en enskild situation överträtt enmånadsregeln.

2021:06

Varning

Vid ett relativt stort antal tillfällen underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning i företagets rådgivningssystem.

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2021:05

Varning

Underlåtit att anmäla uppdrag som VD och styrelseledamot i tre bolag.

2021:04

Varning

Inte justerat bolånekalkylen i två fall, underlåtit att kontrollera om en blancokredit var löst och i ett fall inte tagit in anställningsavtal.

2021:03

Varning

Tagit positioner i strid med företagets kreditregler avseende räntehandel.

Utan behörighet tagit positioner.

2021:02

Varning

Sänkt bolåneräntan för en släkting.

Gjort otillåtna sökningar i företagets kundsystem.

2021:01

Varning

Inhämtat information om kunder och potentiella kunder som inte behövdes för att utföra arbetet och sparat den inhämtade informationen i ett olåst skåp.

2020:71

Varning

Underlåtit att anmäla en affärsrelation i strid med reglerna om anställdas uppdrag utanför tjänsten.

Medverkat vid beviljande av lån till en kund med vilken licenshavaren har haft en affärsförbindelse.

2020:70

Varning

I ett flertal fall inte dokumenterat rådgivning rörande bolån.

Felaktig hantering av kreditärenden som fått till följd att regler om kreditmandat och kalkylkrav överträtts.

2020:69

Varning

Brustit i hanteringen av fullmakter.

Gjort otillåtna kontoöverföringar .

Brustit i hanteringen av behörighetskontroller och angett felaktig uppgift vid registrering av kundkännedom.

2020:68

Varning

Betalat ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto i strid med överförmyndarens instruktion.

Brustit i behörighetskontrollen vid transaktioner för en juridisk persons räkning och underlåtit att dokumentera på vilket sätt kundens identitet hade kontrollerats.

2020:67

Varning

I flera fall överträtt sitt mandat genom att ge kunder räntepåslag på fasträntekonto.

2020:66

Varning

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:65

Varning

Gjort ett flertal otillåtna slagningar i företagets system.

2020:64

Varning

Inte i tid dokumenterat investeringsrådgivning i flera fall.

Inte genomfört överenskomna placeringar.

Lämnat felaktigt råd.

2020:63

Varning

För en kunds räkning placerat köp- och säljordrar som matchat varandra och därmed brutit mot förbudet mot egenhandel.

2020:62

Varning

Gjort en registrering på sig själv i företagets kundsystem och beställt en ny kortkod till en närstående.

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system.

2020:61

Varning

Vid två tillfällen fört över pengar till en person som utgav sig för att vara kund, utan att kontrollera den uppvisade ogiltiga ID-handlingen.

2020:60

Varning

Vid två tillfällen underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer.

Köpt aktier för en fonds räkning trots att licenshavaren var upptagen i företagets insiderförteckning.

2020:59

Erinran

Godkände att en medarbetare avslutade en kunds konton trots att ett konto var spärrat.

2020:58

Varning

Inte dokumenterat investeringsrådgivning i flera fall.

Sålde komplicerade finansiella produkter samt utförde en affärstransaktion över telefon utan mandat för det.

2020:57

Varning

Felaktigt hanterat kreditärende vilket medfört att kundens kreditlimit överskridits och att det inte funnits någon säkerhet för den aktuella krediten.

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system.

2020:56

Varning

Underlåtit att begära godkännande för bisyssla som styrelsesuppleant i ett bolag.

Hanterat kundkännedomsfrågor avseende sin far och faderns bolag där licenshavaren själv var styrelsesuppleant.

Gjort ett flertal otillåtna slagningar i företagets system.

2020:55

Varning

Överskridit sitt kreditmandat.

I flera fall inte dokumenterat uppdaterad kundkännedom i företagets särskilda system för kundkännedom.

2020:54

Erinran

Fört över pengar från ett av företagets konton till sitt eget konto och därefter tagit ut pengarna från en bankomat och överlämnat dem till en kund.

2020:53

Varning

Hjälpt två kamrater att ansöka om krediter och sedan registrerat sig själv som handläggare för dessa krediter samt handlagt ett kreditärende för ytterligare en kamrat.

Gjort fem otillåtna sökningar på närstående.

Överträdelse av reglerna om tystnadsplikt då licenshavaren visat en närståendes placeringar för en kund.

2020:52

Återkallelse

Beviljat krediter till en vän för att därefter själv låna del av kreditbeloppet.

Olovligen fört över mer än en miljon kr från kunders konton till sina egna konton.

2020:51

Varning

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:50

Varning

Vid 44 tillfällen underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer.

2020:49

Varning

Vid tio tillfällen haft brister i sin dokumentation avseende investeringsrådgivning.

Lämnat råd som inte varit lämpliga för kunderna, eftersom råden inte stämt överens med bl.a. kundens riskprofil och kunskaper.

2020:48

Återkallelse

Olovligen fört över stora summor pengar från kunders konton till egna konton vilket lett till att licenshavaren dömts för grovt bedrägeri.

2020:47

Återkallelse

Felaktigt beviljat krediter i ett stort antal fall.

Felaktigt angett osanna uppgifter i kreditärenden.

2020:46

Varning

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:45

Varning

Överskridit sitt kreditmandat.

2020:44

Erinran

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

2020:43

Varning

Vid sju tillfällen underlåtit att dokumentera rådgivning avseende bostadskrediter.

Felaktigt angett att bolånerådgivningar dokumenterats.

2020:42

Tillfällig återkallelse

Brister i det underlag som bolånekalkylen har grundat sig på, felaktiga kreditutbetalningar.

Överskridande av kreditmandat.

Bl.a. utfört transaktioner åt en person som nekats att bli kund i företaget, underlåtit att markera att det varit fråga om kontanttransaktioner och inte kontrollerat pengarnas ursprung.

2020:41

Återkallelse

Tagit emot en Swish-betalning från en kund för att sedan ta ut pengarna i bankomat till kunden.

Försatt sig i en jävsliknande situation när licenshavaren efterfrågat information om ett utredningsärende hos företaget rörande sin partner vilket inneburit en uppenbar intressekonflikt.

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system.

2020:40

Varning

Vidtagit åtgärder beträffande ett bolag som en tidigare närstående drev.

Gjort otillåtna slagningar i företagets system.

2020:39

Erinran

Vid två tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2020:38

Varning

Gjort otillåtna sökningar vid upprepade tillfällen i företagets system.

2020:37

Varning

Vid tolv tillfällen underlåtit att i rätt tid anmäla egna värdepappersaffärer.

Felaktigt angett att kundkännedom var godkänd, trots att så inte var fallet.

2020:36

Återkallelse

Brister i kreditgivningen då det bl.a. saknats dokumentation avseende kunders återbetalningsförmåga och blancolån har beviljats trots betalningsanmärkningar.

Brutit mot regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom att bl.a. inte notera kontanters ursprung och att transaktioner avvek från den befintliga kundkännedomen.

Talat osanning om sin inblandning i ett transaktionsförlopp.

Vid 2 700 tillfällen begärt uppgifter om engagemang om anhöriga.

2020:35

Varning

Analytikern har vid tre tillfällen underlåtit att begära förhandsgodkännande.

2020:34

Erinran

Vid ett tillfälle utfört en transaktion trots att licenshavaren nekats ett förhandsgodkännande.

2020:33

Tillfällig återkallelse

Inte dokumenterat rådgivning om bolån vid ett stort antal tillfällen.

2020:32

Erinran

Överträtt regler om bisysslor.

Vid ett tillfälle inte dokumenterat köp av aktier.

2020:31

Återkallelse

Skrivit ut lösenunderlag för eget bolån via det interna systemet, registrerat en amorteringsplan och ett bolåneerbjudande för närstående samt registrerat en fullmakt där licenshavaren själv var fullmaktshavare.

Gjort ca 130 otillåtna slagningar på bl.a. anhöriga.

Registrerat och laddat ner mobilt BankID avseende andra personer för att använda själv samt använt sin mors bankomatkort för att sätta in kontanter som licenshavaren sedan fört över till sitt eget konto.

2020:30

Erinran

Lämnat rådgivning om en aktie som inte ingick i företagets produktutbud.

2020:29

Erinran

Inte i tid dokumenterat rådgivning vid ett tillfälle.

2020:28

Återkallelse

Ansökt om krediter i en anhörigs namn och fört över stora summor från den anhöriges konto till egna och andras konton.

2020:27

Varning

Gett en kollegas make en rabatterad ränta, som denne inte var berättigad till.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system på närstående.

Beviljat ett lån till sin kollegas make, trots att dessa krediter ska hanteras av en speciell avdelning.

2020:26

Varning

Vid ett tillfälle genomfört ett rådgivningstillfälle med närstående.

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:25

Varning

Inte dokumenterat korrekt.

Inte följt företagets kalkylkrav.

2020:24

Tillfällig återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande bl.a. misshandel.

2020:23

Tillfällig återkallelse

Privat försökt att låna pengar av en av företagets kunder.

2020:22

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

2020:21

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

2020:20

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

2020:19

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:18

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system.

2020:17

Varning

Vid 68 tillfällen underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer.

Vid två tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2020:16

Tillfällig återkallelse

Inte lämnat en generalfullmakt i original till företaget och accepterat en muntlig fullmakt i strid med företagets regler om fullmakter.

Noterat vissa uppgifter i ett kreditärende för anhörig, hanterat skuldebrev för underskrift i två kreditärenden för anhörig och dennes bolag, handlagt ärenden för kunder där en närstående varit firmatecknare i deras bolag och handlagt frågor i vilka licenshavaren haft ett personligt intresse.

Installerat två kunders mobila BankID på sin privata telefon och använt en av kundernas mobila BankID efter dennes död.

2020:15

Varning

Uttalat sig i mycket positivt om ett bolag samtidigt som mäklaren själv köpt aktier i bolaget.

Genomfört en marknadssondering avseende ett bolag för ett annat instituts räkning i strid med marknadsmissbruksförordningen och uttalat sig om omständigheter rörande ett bolag som inte var kända för marknaden.

2020:14

Varning

Vidarebefordrat information om ett bolag till en kund och där det funnits risk för att kunden uppfattat uttalandena som en köprekommendation samtidigt som analytikern hade ett eget aktieinnehav i bolaget.

Vidarebefordrat icke publik information till en kund rörande ett bolag som företaget inte bevakade med analys och där det funnits risk för att kunden uppfattat uttalandena som en köprekommendation.

2020:13

Varning

Gjort otillåtna slagningar i företagets system på en närstående.

Varit i besittning av kunders kort med PIN-kod och tagit ut pengar åt kunder från en bankomat.

2020:12

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system på en närstående.

2020:11

Varning

Vid flera tillfällen hanterat ärenden för närstående eller bekanta och i något fall egna transaktioner.

Underlåtit att genomföra tillräckliga åtgärder för kundkännedom och i samband med det även brustit i dokumentationen.

Gjort otillåtna sökningar i företagets system vid ett par tillfällen avseende en kund.

2020:10

Varning

Inte dokumenterat rådgivning i ett fall.

Underlåtit att incidentrapportera en händelse till sin chef.

Inte utfört uppdrag för två kunder.

2020:09

Varning

Underlåtit att göra tillräckliga kontroller av en fullmakt.

Inte genomfört och dokumenterat tillräckliga ID-kontroller i samband med att säkerhetsdosor lämnats ut till kunder.

Hanterat åtgärder för dödsbon, trots att hantering av dödsbon och arvskiften skulle utföras av en särskild enhet.

2020:08

Varning

Lagt till en felaktig uppgift i kreditkalkylen.

Överskridit sitt kreditmandat.

Meddelat kunden att ett lån var beviljat och att handlingar skulle skickas till kunden, trots att så inte var fallet.

2020:07

Återkallelse

Underlåtit att begära godkännande för bisyssla som styrelseledamot i eget bolag där produkter, konkurrerande med arbetsgivarens produkter, förmedlades.

2020:06

Varning

Underlåtit att kontakta kunder för fortlöpande kundkännedom i samband med bolån.

Felaktigt dokumenterat att åtgärder vidtagits i fråga om kundkontakter utan att detta skett.

2020:05

Varning

Fullständigt kreditunderlag saknades i ett kreditärende och säkerhet borde ha ställts för krediten.

Inte vidtagit åtgärder för fördjupad kundkännedom i samband med en utlandsbetalning.

2020:04

Erinran

Vid fem tillfällen underlåtit att rapportera förändringar i eget värdepappersinnehav.

2020:03

Erinran

Vid ett tillfälle handlagt ett ärende rörande säkerhetsdosa för sin makas räkning.

2020:02

Varning

Gjort uttag från företagets provisionskonton trots att uttagen inte avsåg provisioner.

Angett att uttag avsåg något annat än vad som var faktiskt var fallet.

2020:01

Återkallelse

Inte kontrollerat låntagarnas inkomster och kontantinsatsernas ursprung vid handläggning av bolåneärenden.

Inte kontrollerat låntagarnas inkomster och kontantinsatsernas ursprung.

2019:48

Varning

Underlåtit att kontrollera aktuella behörigheter i samband med en utlandsbetalning, skulle ha ställt kompletterade frågor till kunden och uppdaterat informationen om kunden.

2019:47

Varning

Underlåtit att dokumentera önskemål om låneupplägg och överenskommelse rörande återbetalning av lån.

Lagt in felaktiga kostnadsuppgifter i kunds boendekalkyl.

Beviljat ett lånelöfte trots att kreditmandatet hade återkallats.

2019:46

Erinran

Lagt en order för en kunds räkning, där det framgick att kunden själv avsåg att köpa tillbaka samma aktier via annat institut.

2019:45

Varning

Inte dokumenterat investeringsrådgivning vid 23 tillfällen och vid fyra tillfällen har dokumentationen varit bristfällig.

2019:44

Erinran

Inte rapporterat en inträffad incident, där ett e-postmeddelande med filer innehållande känslig information av misstag skickats till licenshavarens privata e-postadress.

2019:43

Återkallelse

Vid ett stort antal tillfällen och under lång tid hanterat egna och närståendes ärenden genom överföringar och uttag från närståendes konton till sig själv och i några fall till en närstående.

2019:42

Erinran

Använt företagets e-post i strid med företagets regler.

Underlåtit att anmäla en bisyssla.

2019:41

Erinran

Inte följ företagets regler för samlimitering och utbetalning av byggnadskreditiv.

2019:39

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:38

Varning

Underlåtit att kontrollera att en fullmakt var äkta.

Underlåtit att i 25 fall dokumentera utökad ID-kontroll.

2019:37

Varning

Privat lånat ut pengar till en kund.

Attesterat två överföringar från en kund, som licenshavaren hade en relativt nära relation med, till sitt eget konto.

Hanterat fem kreditärenden utan att ha haft behörighet att arbeta med krediter och hanterat ärendena felaktigt i flera avseenden.

2019:36

Varning

Tagit fram ett amorteringsunderlag på sig själv i företagets system och bett en kollega att beställa en upplåsningskod till en närståendes säkerhetsdosa.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar på närstående och därmed sammanblandat sina roller som tjänsteman i företaget och som privatperson.

2019:35

Varning

Handlagt fyra transaktioner avseende närstående.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:34

Återkallelse

Satt in kunders avgifter om ca 27 000 kr på sina privata konton i stället för att bokföra beloppen hos företaget.

2019:33

Erinran

Hanterat ett kreditärende för sin dotters sambo.

2019:32

Varning

Underlåtit att anmäla bisysslor avseende två styrelseuppdrag i bolag inom den finansiella sektorn.

2019:31

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:30

Varning

Brutit mot reglerna om tystnadsplikt och sekretessförbindelsen genom att skicka en kundlista till ett annat finansiellt institut.

2019:29

Varning

Inte dokumenterat investeringsrådgivning i företagets dokumentationsprogram.

2019:28

Varning

Gjort otillåtna slagningar i företagets system vid ett par tillfällen.

2019:27

Varning

Överskridit sitt kreditmandat.

Felaktigt rubricerat en kredit.

I den fortlöpande kundkännedomsprocessen inte beaktat ett avvikande transaktionsmönster och inte noterat detta i dokumentationen.

2019:26

Återkallelse

Inte dokumenterat rådgivningen avseende dels en livförsäkring, dels ett komplicerat finansiellt instrument.

Betalat ut gåvor av relativt betydande belopp trots att framtidsfullmakten inte omfattade gåvor.

Skulle ha rådfrågat sin närmaste chef eller compliance-funktionen avseende hanteringen av en framtidsfullmakt.

Inte anpassat sin rådgivning efter kundens riskvilja och därmed inte tillvaratagit kundens intressen.

Manipulerat e-postmeddelanden i samband med företagets interna utredning.

Efter att kundansvar upphört använt sin behörighet i företagets system och gjort otillåtna slagningar.

2019:25

Återkallelse

Underlåtit att i flera fall kontrollera och dokumentera inkomstskillnader som avvek markant från kreditupplysningen, inte tagit hänsyn till betalningsanmärkningar.

Inte fört vidare ärenden till korrekt beslutsinstans.

Inte inhämtat skärpt kundkännedom vid hantering av kunder med förhöjd riskprofil och inte ifrågasatt eller dokumenterat avvikande transaktioner.

2019:24

Återkallelse

Använt privat e-post och mobiltelefon för att hantera information innehållande uppgifter om kunder i strid med regler om informationssäkerhet.

Underlåtit att överlämna dokument i kreditärenden som avvek markant från andra handlingar, vilket lett till att bolåneansökningar beviljats på felaktiga grunder.

Inte vidtagit utredningsåtgärder avseende dokuments riktighet, vilket riskerat att företaget utnyttjats för penningtvätt.

2019:23

Varning

Brutit mot reglerna om banksekretess och sekretessförbindelsen genom att obehörigen röja uppgifter om två kunder.

2019:22

Varning

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

Underlåtit att begära förhandsgodkännande vid 16 värdepappersaffärer.

2019:21

Återkallelse

Skapat fiktiva transaktioner på egna konton, vilket lett till förbättrade försäljningsresultat och gett licenshavaren ny tjänst och högre lön.

2019:20

Varning

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

Underlåtit att begära förhandsgodkännande i fyra fall.

2019:19

Varning

Inte anmält bisysslor korrekt - anmälan var för knapphändig.

Själv hanterat penningtransaktion för kund till närstående.

Skulle ha rådfrågat sin chef eller compliance-funktionen om det var lämpligt att hantera en viss kunds affärer.

Mottagit förmåner från kund.

Inte dokumenterat uppdrag som mottagits utanför kontoret på ett korrekt sätt.

2019:18

Varning

Underlåtit att anmäla ett stort antal egna värdepappersaffärer.

Underlåtit att begära förhandsgodkännande vid ett stort antal värdepappersaffärer.

Felaktigt intygat att samtliga värdepappersaffärer var anmälda, trots att så inte var fallet.

2019:17

Återkallelse

Lånat pengar av flera kunder utan ränta.

Ändrat dispositionsrätt på sitt barns konto.

Upprättat förfalskade lånehandlingar i en kunds namn.

Olovligen fört över pengar från kunders konton till sitt eget konto, överfört barns innehav till sitt eget konto.

2019:16

Återkallelse

Underlåtit att anmäla bisyssla avseende egen finansiell verksamhet.

Gjort otillåtna slagningar i företagets system.

Obehörigen anslutit mobila BankID för flera kunder på egna mobilenheter.

2019:15

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:14

Återkallelse

På ett otillåtet sätt använt företagets interna konton för att ge och utbetala krediter trots att det saknades kreditbeslut, utfärdat finanseringsintyg, lämnat lånelöften, värderat fastighet och beviljat finansieringslimit i strid med de gällande regelverken.

Gav en transaktion en oriktig benämning för att dölja sitt handlande och verifierade en transaktion med en kollegas inloggningskort.

2019:13

Varning

Inte på ett korrekt sätt kontrollerat ID-handling och felaktigt dokumenterat att fördjupad kontroll av kundkännedom hade genomförts, trots att så inte var fallet.

2019:12

Varning

Vid åtta tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

2019:11

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom för tagande av muta.

2019:10

Återkallelse

Tagit bort en avgift för närstående.

Hanterat ärenden för närstående.

Registrerat sig själv som god man för myndig anhörig trots att så inte var fallet.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:09

Återkallelse

Saknade tillräcklig kreditbeviljningsrätt, men har ändå undertecknat den s.k. stopplistan och därmed upphävt spärren mot vissa transaktioner som saknat täckning och överfört pengar från företagets konton till kundens konto utan att ta hänsyn till företagets regler för kreditgivning.

Delat upp en kunds lånebelopp på mindre poster för att dölja att beslutslimiten överskridits.

2019:08

Återkallelse

Saknade tillräcklig kreditbeviljningsrätt, men har ändå undertecknat den s.k. stopplistan och därmed upphävt spärren mot vissa transaktioner som saknat täckning.

Osant angett vad vissa insättningar avsåg.

2019:07

Återkallelse

I många fall haft brister i dokumentationen av investeringsrådgivning och viss rådgivning har inte dokumenterats alls.

Inte tillvaratagit kundens intressen, när kunden inte fick den rådgivning som denne varit berättigad till och inte hanterat placeringar på överenskommet sätt.

2019:06

Varning

Under lång tid underlåtit att rapportera egna värdepappersinnehav och förändringar i innehavet.

2019:05

Återkallelse

Utfärdat lånelöftesbrev trots att erforderligt kreditbeslut saknades.

Fabricerat ett eget lånelöftesbrev och utgett sig för att ha befogenhet att godkänna olika köpeobjekt.

2019:04

Återkallelse

Olovligen fört över betydande belopp från kunds konto till egna konton.

2019:03

Varning

Inte dokumenterat investeringsrådgivning i två fall.

Inte uppfyllt kraven på lämplighetsbedömning i två fall.

Inte dokumenterat mottagande av order.

2019:02

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande grovt insiderbrott.

2019:01

Varning

I åtminstone åtta fall underlåtit att dokumentera och arkivera försäkringsförmedling.

2018:50

Varning

Vid 39 tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

2018:49

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system som licenshavaren inte behövde för att utföra sina uppgifter.

2018:48

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2018:47

Varning

Berett närståendes kreditärende.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2018:46

Varning

Tagit pengar från kontorets valv för att använda som växelkassa i samband med en privat aktivitet.

2018:45

Erinran

Vid ett tillfälle brutit mot företagets 30-dagarsregel.

2018:44

Varning

I ett e-postmeddelande uttalat sig negativt om en kunds agerande i dennes rörelseverksamhet.

Brutit mot reglerna om banksekretess genom att obehörigen röja uppgifter om en kund i ett e-postmeddelande.

2018:43

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande brott av allvarligt slag.

Lämnat felaktig information om sin bakgrund i samband med företagets lämplighetsprövning för aktivering av licens.

2018:42

Varning

Brutit mot reglerna om kunskap och kunskapstest vid bolånerådgivning samt företagets uttryckliga instruktioner genom att utföra arbetsuppgifter som omfattas av kravet på kunskap och kunskapstest, trots att inte dessa krav var uppfyllda.

2018:41

Varning

Vid flera tillfällen diskretionärt genomfört värdepappersaffärer för en kund, trots att licenshavaren endast fick genomföra handel på kunders uppdrag.

Vid upprepade tillfällen, för två kunder, underlåtit att dokumentera rådgivningstillfällen.

Underlåtit att upprätta lämplighetsbedömningar, vilket inneburit att licenshavaren lämnat råd om betydande investeringar i högriskcertifikat utan att säkerställa att dessa instrument var lämpliga för kunden.

2018:40

Varning

Tilldelat en medarbetare rådgivningsrätt utan att de formella kraven var uppfyllda.

Inrättat avvikande arbetsrutiner avseende ID- och dualitetskontroll.

Chef inrättade avvikande arbetsrutiner och gjorde avsteg från företagets utarbetade arbetssätt.

2018:39

Varning

Gjort överföringar utan att kontrollera identiteten och behörigheten för den som beordrat överföringarna.

Brutit mot reglerna om banksekretess genom att lämna uppgifter om en kunds engagemang i företaget till obehörig person.

2018:38

Återkallelse

Beviljat och utbetalt kontokredit till närstående och därefter höjt krediten vid fem tillfällen.

Registrerat ett mobilt BankID tillhörande närstående, laddat ner detta på sin egen mobil och verkställt betalningar.

Undertecknat kredithandlingar med närståendes namnteckning utan dennes tillåtelse.

Olovligen gjort uttag från företagets konton och satt in pengarna på egna och närståendes konton.

2018:37

Återkallelse

I ett fall underlåtit att lämna förhandsinformation om bostadskredit till konsument.

Vid fem tillfällen betalat ut lån på ca 4,8 Mkr från företagets förskottskonton i strid med företagets regler och utan att det funnits kreditbeslut.

2018:36

Varning

Brutit mot reglerna om tystnadsplikt samt sekretess- och tystnadspliktsförbindelsen genom att sprida kunders telefonnummer till obehöriga.

2018:35

Varning

Vid två tillfällen bokat bort avgifter från en kollegas konton, utan något affärsmässigt skäl.

2018:34

Varning

Vid möte med kund inte dokumenterat rådgivningen.

Inte hanterat och dokumenterat underlag för order.

2018:33

Erinran

Brutit mot sekretessförbindelsen och uppförandekoden då licenshavaren använt företagets värderingsverktyg för annat ändamål än vad som följer av befattningen och legitima affärssyften.

2018:32

Varning

Brutit mot sekretessförbindelsen och uppförandekoden dels genom att förvara konfidentiell information om en kund i bostaden, utan att förvaringen skett på ett säkert sätt, dels genom att okrypterat skicka ett e-postmeddelande från arbetet till den privata e-postadressen innehållande en namngiven kund.

2018:31

Varning

I 23 fall underlåtit att upprätta rådgivningsdokumentation.

2018:30

Varning

Vid ett tillfälle genomfört en registrering rörande ett eget kreditärende.

2018:29

Varning

Underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning.

2018:28

Varning

Vid åtta tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2018:27

Erinran

Vid tre tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2018:26

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott, svindleri och medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott.

2018:25

Erinran

Vid sju tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid något tillfälle underlåtit att begära förhandsgodkännande.

2018:24

Återkallelse

Underlåtit att inhämta erforderligt godkännande för ett större antal externa uppdrag.

2018:23

Återkallelse

Inte dokumenterat kreditärenden korrekt.

Inte upprättat kredit-PM, ändrat uppgifter i kalkylen m.m., vilket medfört att krediter beviljats på felaktiga grunder.

Överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp.

2018:22

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande bl.a. osant intygande.

Lagakraftvunnen dom rörande bl.a. urkundsförfalskning för att ha förfalskat kunds namnteckning.

Lagakraftvunnen dom rörande bl.a. grovt bedrägeri och trolöshet mot huvudman.

2018:21

Varning

Vid ett tillfälle hanterat eget och närståendes kreditärende.

2018:20

Återkallelse

Inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och inte arkiverat dokumenten korrekt.

Saknades rådgivningsdokumentation från elva kundmöten.

2018:19

Återkallelse

Samverkat med en kollega för att ta bort det amorteringskrav som gällde för licenshavarens bolån.

För ett flertal kunder inte dokumenterat rådgivningstillfällen.

Till ett flertal kunder lämnat råd om enskilda aktier som licenshavaren haft ett personligt intresse i och vid upprepade tillfällen handlagt närståendes affärer.

Till ett flertal kunder inte gjort någon bedömning av om aktierna var lämpliga för kunden.

2018:18

Tillfällig återkallelse

Vid upprepade tillfällen underlåtit att dokumentera rådgivning till kund, i flera fall när dokumentation skett inte sett till att den var fullständig samt i ett fall inte fullgjort dokumentationen i anslutning till rådgivningstillfället.

2018:17

Varning

Lagakraftvunnen dom rörande otillbörlig marknadspåverkan som begåtts uppsåtligen i tjänsten.

2018:16

Varning

I drygt 30 fall anmält egna värdepappersaffärer för sent och i fem fall underlåtit att helt anmäla sina affärer.

2018:15

Erinran

Betalat ut en kredit med stöd av en värdering som var äldre än vad företagets kreditregler fastställt.

2018:14

Varning

Vid ett antal tillfällen inte ha dokumenterat investeringsrådgivning på ett korrekt sätt.

Ensam beviljat en kredit i strid med företagets regler om dualitet och att utbetalningen saknade utanordningsunderskrift.

2018:13

Varning

Ändrat kunders inkomster i kalkylunderlaget i förhållande till vad kunden angett i sin kreditansökan, underlåtit att ta med några kostnader och höjt ett bidrag, vilket kan ha lett till att kalkylen grundats på felaktiga uppgifter.

2018:12

Varning

Ändrat kunders inkomster i kalkylunderlaget i förhållande till vad kunden angett i sin kreditansökan, vilket lett till att kalkylen grundats på felaktiga uppgifter.

2018:11

Varning

Vid 23 tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer och ett flertal tilldelade teckningsrätter.

2018:10

Varning

Vid 23 tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2018:09

Varning

Vid 56 tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid fem tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2018:08

Varning

Vid två tillfällen brutit mot företagets 30-dagarsregel.

Licenshavaren har i två fall inte begärt förhandsgodkännande.

2018:07

Erinran

Inte dokumenterat och arkiverat ett relaxeringsbeslut.

2018:06

Återkallelse

Underlåtit att rapportera felaffärer.

Vilselett sin arbetsgivare genom att lämna oriktig information om valutaaffärer och försökt att dölja överträdelserna.

Genomfört affärer där det inte funnits uppdrag från kund.

2018:05

Varning

Inte sett till att handlingar undertecknats av kunder, inte arkiverat handlingar korrekt och inte registrerat en villkorsändring.

2018:04

Återkallelse

Vid 29 tillfällen underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer.

Vid ett flertal tillfällen överträtt enmånadsregeln.

vid ett stort antal tillfällen använt sitt företagskort för privat bruk och vid tre tillfällen använt kortet för att göra kontantuttag.

Låtit närstående avgiftsfritt få tillgång till ett kort och vid ett tillfälle bokat bort en avgift som annars skulle ha debiterats närstående.

Upprepade gånger hanterat egna och närståendes ärenden.

2018:03

Varning

Registrerat och lämnat ut två säkerhetsdosor till familjemedlem samt registrerat två BankID på familjemedlemmen.

Registrerat två säkerhetsdosor och två BankID utan att ange på vilket sätt identifiering skett, utan erforderligt avtal och utan skriftlig fullmakt.

2018:02

Återkallelse

Genomfört tre lägenhetsaffärer och i förhållande till sin arbetsgivare använt vänner som lägenhetsköpare och kredittagare, krediterna hade inte beviljats om licenshavaren ansökt om dessa i eget namn.

2018:01

Tillfällig återkallelse

Lånat en större summa pengar av en kund, vilket utgör en intressekonflikt.

Vilselett bostadsmäklare genom att ge sken av att det fanns tillräckligt med pengar på ett konto för att köpa en bostadsrätt och medvetet försökt dölja det inträffade genom att osant ange att kontoöverföringarna avsåg felbetalning samt felöverföring.

2017:41

Varning

Tagit emot flera löneinsättningar på sitt konto för en person som licenshavaren var bekant med, trots att anställda inte får delta i sådana transaktioner.

Öppnat konton samt internettjänst trots att kunden inte identifierats enligt företagets regler.

2017:40

Erinran

Inom ramen för sin tjänst initierat transaktioner rörande egna innehav där en kund som licenshavaren hade kundansvar för var köpare.

Vid ett flertal tillfällen handlagt både sina egna och sina familjemedlemmars order.

2017:39

Varning

Vid flera tillfällen inte dokumenterat kunds återbetalningsförmåga korrekt.

Ensam fattat kreditbeslut i ett ärende trots att licenshavaren saknade behörighet.

2017:38

Återkallelse

Tagit betalt av kunder för olika tjänster och därefter tillgodogjort sig beloppen genom insättning på eget konto.

Olovligen tagit närmare 115 000 kr från en kund genom att överföra medlen från kundens konto till sitt eget konto eller närståendes konto samt gjort obehöriga uttag på samma kunds konton till betydande belopp.

2017:37

Varning

Underlåtit att informera företaget om en sidoverksamhet avseende konstförmedling.

2017:36

Varning

Underlåtit att informera företaget om dels en sidoverksamhet avseende konstförmedling, dels ett uppdrag som ensam styrelseledamot och företrädare för ett bolag.

2017:35

Tillfällig återkallelse

Mottagit ett legat om 500 000 kr från en kund som licenshavaren tidigare haft kundansvar för och trots uppmaning från arbetsgivaren om att betala tillbaka pengarna behållit dessa.

2017:34

Återkallelse

Försett överföringsuppdrag med falska underskrifter.

Olovligen överfört närmare 330 000 kr från två av företagets kunders konton till sina egna konton vid ett stort antal tillfällen.

2017:33

Varning

Vid 12 tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

2017:32

Tillfällig återkallelse

Registrerat information i företagets system om ett sextiotal kunders förhållanden utan att ha verifierat informationen med kunderna.

2017:31

Tillfällig återkallelse

Deltagit i handläggningen av kundens låneärende trots att de haft en nära kontakt.

Underlåtit att kontrollera med sin närmaste chef eller compliance officer hur licenshavaren skulle agera avseende egna aktieaffärer.

2017:30

Erinran

Vid sex tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

2017:29

Erinran

Vid tre tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

2017:28

Varning

Inlett ett köp av en fastighet för egen räkning där säljaren var kund i företaget och som licenshavaren hade kundansvar för.

2017:27

Erinran

Brutit mot sekretessförbindelsen genom att i egenskap av anställd hos sin nya arbetsgivare obehörigen utnyttja information som licenshavaren erhållit i sin tjänst hos den tidigare arbetsgivaren.

2017:26

Varning

Vid minst tio tillfällen själv registrerat och flyttat sitt bankkort mellan egna konton i företagets interna system.

2017:25

Varning

Haft brister i många kundärenden avseende kundkännedom och inte genomfört uppföljning av pågående affärsförbindelser i flera ärenden.

2017:24

Varning

Beviljat boendekredit till sin son och dennes sambo.

Angett osann uppgift om inkomstförhållande i kreditärende.

2017:23

Återkallelse

Vid 40 tillfällen för sent anmält egna värdepappersaffärer.

Har för 40 egna värdepappersaffärer angett oriktiga affärsdatum för att det skulle framstå som att affärerna var rapporterade i tid.

2017:22

Varning

I flera fall haft brister i sin dokumentation vid investeringsrådgivning till kund och inte dokumenterat rådgivningen i tid.

Inte dokumenterat uppgift om kundkännedom.

2017:21

Varning

Brutit mot reglerna om banksekretess genom att skicka sekretessbelagda uppgifter till sin hustrus e-postadress på hennes arbete samt brutit mot företagets regler om förbud mot att via oskyddad e-post skicka konfidentiell information genom att skicka sådan information från sin privata e-postadress.

2017:20

Varning

Brutit mot sekretessförbindelsen och företagets regler om informationssökning genom att fotografera uppgifter om flera hundra kunder och innehållet i en s.k. prospectlista som licenshavaren inte behövde för sina arbetsuppgifter.

2017:19

Varning

Hanterat flera kreditärenden på ett felaktigt sätt.

2017:18

Varning

Hanterat flera kreditärenden på ett felaktigt sätt och medverkat vid beslut samtidigt som licenshavaren själv värderat den aktuella fastigheten.

2017:17

Varning

Vid åtminstone tre tillfällen inte dokumenterat lämnad rådgivning till kund inom föreskriven tid.

2017:16

Återkallelse

Beviljat krediter utan att det funnits ytterligare en beslutsfattare.

Gjort otillåtna slagningar på en närstående i företagets system som licenshavaren inte behövde för att utföra sina uppgifter.

Underskrift på ett kreditbeslut har varit ifrågasatt och licenshavaren har gett olika förklaringar till vem som skrivit under.

2017:15

Tillfällig återkallelse

Mäklare har vid flera tillfällen privat handlat aktier kort innan investeringsrekommendationer skickats till företagets kunder.

2017:14

Varning

Felaktigt hanterat kreditärenden genom att inte se till att det har funnits pantbrev som säkerhet för krediterna.

2017:13

Erinran

Lämnat råd om en betydande investering, som inte var anpassad efter kundens kunskap, erfarenhet och mål med investeringen och som därmed inte var lämplig för kunden.

2017:12

Återkallelse

Hanterat flera kreditärenden på ett oriktigt sätt, vilket medfört att krediter beviljats på felaktiga grunder.

2017:11

Varning

Inte dokumenterat ett brev som licenshavaren tog emot från en kund med önskemål och förväntningar på affärsrelationen med företaget.

Underlåtit att registrera ett klagomål på korrekt sätt och att informera klagomålsansvariga om ärendet.

2017:10

Återkallelse

Olovligen tagit ett avsevärt belopp från flera av företagets kunder genom att vid ett stort antal tillfällen överföra medel från kunders konton till sitt privata konto.

2017:09

Varning

Gjort otillåtna slagningar, vid minst 30 tillfällen, i företagets system som licenshavaren inte behövde för att utföra sina arbetsuppgifter.

2017:08

Erinran

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

2017:07

Varning

Eget affärsförhållande med en kund som skulle kunna påverka licenshavarens opartiskhet, varför denne inte borde ha hanterat kundens kreditärende.

Gjort otillåtna slagningar i företagets system som licenshavaren inte behövde för att utföra sina arbetsuppgifter.

Brutit mot reglerna om banksekretess genom att obehörigen röja uppgifter om en av företagets kunder.

2017:06

Återkallelse

Vid flera tillfällen bl.a. obehörigen beviljat krediter, förlängt kredittider och utanordnat kreditbelopp.

Licenshavaren har gett sken av att vara behörig att fatta kreditbeslut när så inte var fallet.

2017:05

Varning

Vid 76 tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid tre tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2017:04

Varning

Gjort otillåtna slagningar i företagets kundsystem som licenshavaren inte behövde för att utföra sina arbetsuppgifter.

2017:03

Erinran

Vid s.k. execution only inte dokumenterat om kunden informerats om att företaget inte skulle bedöma om aktiehandeln passade kunden.

Inte dokumenterat att det ägt rum ett fysiskt möte med kunden, vilket lett till att företaget inte kunnat verifiera att tillräckliga uppgifter om kunden inhämtats.

2017:02

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande grov trolöshet mot huvudman som omfattat betydande belopp.

2017:01

Erinran

Skickat företagets analysmodeller till sin privata e-postadress i strid med företagets regler för telefon, e-post m.m.

Brutit mot sekretessregler genom att skicka företagets analysmodeller till sin privata e-postadress.

2016:38

Varning

Underlåtit att kontrollera med sin chef hur bonusreglerna skulle tolkas och tillämpas för att komma i åtnjutande av bonus.

2016:37

Erinran

Vid två tillfällen underlåtit att dokumentera kundernas medgivande till omplaceringar.

2016:36

Erinran

Vid tre tillfällen för sent anmält egna värdepappersaffärer.

2016:35

Återkallelse

Licenshavaren betalade ut ett bolån med betydligt högre belåningsgrad än vad som var fastställt i kreditbeslutet och var därmed skyldig att tillse att ett nytt kreditbeslut fattades.

Påstod sanningslöst att en åtgärd var vidtagen.

Undertecknat en blankett med kollegas namnteckning och stämpel för att dölja att en åtgärd inte var vidtagen.

2016:34

Varning

Informerade inte företaget om en förändrad bisyssla.

2016:33

Återkallelse

Inte dokumenterat den rådgivning som lämnades i samband med fondförsäljning.

Licenshavaren deltog i handläggningen när dennes sambo förvärvade en fastighet genom gåva från en av licenshavarens kunder.

2016:32

Varning

Köpte autocalls åt kunder utan att de godkänt köpet i förväg, vilket i viss mån har inslag av diskretionär förvaltning, ett tillstånd som företaget saknade.

Licenshavaren informerade inte sin chef eller compliance officer om ett inträffat misstag.

2016:31

Varning

Tagit del av sekretessbelagda uppgifter om kollegor som licenshavaren inte behövde för sitt arbete.

2016:30

Återkallelse

Genomfört räntesänkning på två krediter tillhörande sin mor och bror.

Tecknat 52 personförsäkringar till kunder utan deras vetskap vilket strider mot de grund-läggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på licenshavare.

I två fall förfalskat kunds namnteckning.

2016:29

Varning

Underlåtit att ansöka om tillstånd för uppdrag utom tjänsten som styrelsesuppleant i två bolag.

Gjort slagningar i företagets kundsystem utan godtagbara skäl.

2016:28

Varning

Behandlat och beviljat krediter till närstående släktingar vid fyra tillfällen.

2016:27

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande grovt bedrägeri som omfattat ett belopp på flera miljoner kr.

2016:26

Återkallelse

Vid 40 tillfällen fabricerat dokumentation av rådgivning som inte genomförts vilket strider mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på licenshavare.

2016:25

Återkallelse

Vid 40 tillfällen fabricerat dokumentation av rådgivning som inte genomförts vilket strider mot grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på licenshavare.

2016:24

Varning

Inte följt rutinen för känn din kund i ett stort antal kundmöten, vilket lett till att företaget inte har kunnat verifiera att kundkännedom uppnåtts.

2016:23

Varning

Vid fem tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2016:22

Varning

Tog emot 10 000 kr som hittas av en kund och låste in pengarna i sitt klädskåp och inte förrän polisen hörde av sig framkom att licenshavaren hade pengarna.

2016:21

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande grov urkundsförfalskning för att ha skapat och använt falska handlingar i stor utsträckning.

Lagakraftvunnen dom rörande grov trolöshet mot huvudman för att licenshavaren genomfört transaktioner från kunders konton samt från företagsinterna konton till sina egna konton samt att licenshavaren gjort kontantuttag från kunders konton.

2016:20

Återkallelse

Hanterat sin sons bolån och gett honom förmånligare ränta än han borde ha haft.

Felaktigt hanterat flera låneärenden genom att inte kontrollera och analysera kundens inkomst korrekt.

2016:19

Varning

Skickat vidare ett uppdrag om utlandsbetalning, som inkom till företaget via falsk e-post utan att kontrollera att uppdraget kom från rätt person.

2016:18

Erinran

Vid fyra tillfällen för sent anmält egna värdepappersaffärer.

2016:17

Återkallelse

Tittat på anhörigas konton trots att fullmakterna för dessa konton hade återkallats.

Olovligen utfört transaktioner på kunders konton och sedan satt in pengarna från dessa trans-aktioner på sina egna konton.

2016:16

Återkallelse

Tagit ca 127 000 kr från över 20 dödsbon genom att avsluta konton som stått orörda en tid och därefter fört över medlen till sitt eget konto.

2016:15

Varning

Vid tio tillfällen haft omfattande brister i rådgivningsdokumentationen samt att dokumentationen inte var klar förrän flera månader efter rådgivningstillfället.

Vid åtta tillfällen haft bristfällig dokumentation avseende ordermottagning samt att dokumentationen inte var klar förrän flera månader efter ordermottagningstillfället.

2016:14

Varning

Angett felaktiga inkomstuppgifter och utelämnat vissa kostnader i kreditkalkylen.

Felaktigt beviljat bostadslån vilket fått till följd att licenshavaren överskridit sin egen limit och kreditbevillningsrätt.

2016:13

Erinran

Vid två transaktioner underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

2016:12

Varning

Vid tre transaktioner underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid två tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2016:11

Varning

Vid upprepade tillfällen överskridit likviditeten i diskretionärt förvaltade portföljer genom att handla med större poster än det funnits tillgängliga medel för.

2016:10

Varning

Handlat utan underliggande aktielån för flera bolag inom likviditetsgarantitjänsten och genomfört s.k. nakna blankningar vid ett flertal tillfällen.

2016:09

Erinran

Vid två transaktioner underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

2016:08

Varning

Utfört tre utlandsbetalningar som inkom till företaget via falsk e-post utan att motringa kunden för att säkerställa att uppdragen kom från rätt person.

2016:07

Återkallelse

Upprepade gånger inte lagt upp lån korrekt.

Försett ett stort antal handlingar med falska kundunderskrifter och vid några tillfällen även förfalskat medarbetares namnteckningar.

2016:06

Varning

Gjort åtskilliga sökningar i företagets kundsystem och tagit kreditupplysningar via företagets inloggning hos Upplysningscentralen utan godtagbara skäl.

2016:04

Återkallelse

Vid ett mycket stort antal tillfällen underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning samt för de dokumentationer som fanns, inte alltid upprättat dokumentationen i anslutning till rådgivningstillfället.

2016:03

Återkallelse

Beviljat flera krediter till kunder med bristfällig återbetalningsförmåga och med många betalningsanmärkningar samt i en del fall även med kronofogdeskulder.

2016:02

Varning

Brutit mot sekretess- och säkerhetsförbindelse, avslutsavtal, lagen om skydd för företagshemligheter och lagen om värdepappersmarknaden genom att bl.a. utan tillåtelse ha loggat in i företagets system och obehörigen ha laddat ner filer för eget bruk samt därefter gjort ett e-postutskick från sin nya arbetsgivare till kunder hos sin före detta arbetsgivare.

2016:01

Varning

Utförde en utlandsbetalning som inkom till företaget via e-post utan identitetskontroll och där e-posten i efterhand visade sig inte hade skickats av kunden.

2015:22

Varning

Genom företagets system skaffat sig information om två bolag som licenshavaren inte behövde för sina arbetsuppgifter.

Åsidosatt banksekretessen genom att lämna ut uppgifter om kundbetalningar till sin make.

2015:21

Varning

Åsidosatt banksekretessen genom att röja kundinformation till sin hustru.