Sök beslut efter kategorier

Vissa beslut innehåller flera regelöverträdelser och är då sökbara under flera kategorier/underkategorier. Disciplinpåföljden (erinran, varning eller återkallelse) står under respektive beslutsnummer. Du kan även läsa enskilda beslut i sin helhet i anonymiserad form (klicka på beslutsnummer), för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som disciplinnämnden gjort.

Sök efter beslut av disciplinnämnden

Om du kryssar i flera kategorier/underkategorier kommer de beslut som innehåller minst de valda kategorierna att filtreras fram när du sedan klickar på "Sök beslut".

Visa underkategorier
Visa underkategorier
Visa underkategorier
Visa underkategorier
Se fler kategorier
Se färre kategorier

2022:23

SwedSecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd i ett fall där en licenshavare överträtt banksekretessen vid ett tillfälle. Licenshavaren hade i ett e-brev lämnat uppgifter om en kund till dennes far. Kunden hade dock tidigare informerat licenshavaren om att fadern skulle komma att ta kontakt. Mot den bakgrunden har disciplinnämnden bedömt händelsen som ringa och ursäktlig.

2022:22

Varning

Licenshavaren, som arbetade inom företagets Corporate Finance, har bl.a. underlåtit att begära förhandsgodkännande för 92 affärer och låtit bli att rapportera 69 affärer. Han har också vid ett tillfälle brutit mot den s.k. tremånadersregeln (dvs. förbudet mot att realisera vinst inom tre månader från inköpsdatumet) och vid tre tillfällen köpt aktier i bolag som har stått på företagets lista över bolag som det råder handelsförbud i.

2022:21

Erinran

Licenshavaren har missuppfattat företagets regler om uppdrag utanför tjänsten och har därför inte anmält alla uppdrag. Licenshavaren har gjort slagningar på sig själv i företagets system i tron att det var tillåtet.

2022:20

Erinran

Licenshavaren har på uppdrag av en kunds sambo inlett ett kreditärende för kunden och tagit en kreditupplysning på denne. Det fanns inte någon fullmakt eller godkännande från kunden. Licenshavaren har också i strid med sekretessregler lämnat uppgifter om kunden till sambon.

2022:19

Varning

Licenshavaren har gjort ett stort antal obehöriga sökningar på en tidigare närstående och ytterligare en person.

2022:18

Varning

Rådgivaren har i två fall underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning. Rådgivningen avsåg stora belopp.

2022:17

Varning

Rådgivaren har underlåtit att dokumentera bolånerådgivning i ett stort antal fall. Rådgivaren har vidare angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen i ett fall. Inkomstuppgiften överensstämde inte med UC. I ett annat fall angav rådgivaren för låg månadsavgift i kalkylen. Rådgivaren har vidare hanterat ärenden från ombud utan att säkerställa att ombuden haft rätt behörighet.

2022:16

Varning

Rådgivaren har i fem fall genomfört investeringsrådgivning utan att dokumentera den.

2022:15

Varning

Rådgivaren har beviljat lån till en kund som arbetade i en firma som han anlitat för att renovera sin privata bostad. Kreditgivningen har skett på ett bristfälligt underlag då kundens inkomster och återbetalningsförmåga inte har prövats i enlighet med företagets interna regler.

2022:14

Erinran

Licenshavaren har åtagit sig ett uppdrag som hon skulle ha ansökt om tillstånd för. Bisysslan gällde en rättstvist där två av företagets kunder var involverade på motsatta sidor och företaget hade, om tillstånd sökts, bedömt bisysslan som olämplig och inte förenlig med licenshavarens arbete i företaget.

2022:13

Varning

Rådgivaren har bl.a. i flera fall inte lämnat över EU-faktablad och bindande erbjudande till kunder.

2022:12

Varning

Rådgivaren har i flera fall inte genomfört överenskomna placeringar. I några av fallen har kunderna hört av sig och påpekat att omplaceringarna inte genomförts.

2022:10

Återkallelse

Rådgivaren har aktivt involverat sig i ett ärende där ett förmånstagarförordnande kommit att avse hans sambo.

2022:09

Varning

Rådgivaren har gjort obehöriga sökningar i företagets system.

2022:08

Varning

Rådgivaren har gjort obehöriga sökningar i företagets system.

2022:07

Varning

Rådgivaren har drivit ärenden om att fördjupa kundrelationer utan att informera om att det fanns tveksamheter i kundkännedomshänseende. Han har också öppnat konton åt sina bröder, utfört slagningar på sina anhöriga och deras företag och utfört slagningar på sig själv.

2022:06

Varning

Licenshavaren har gjort ett stort antal obehöriga sökningar i företagets system på sig själv, sin särbo, särbons barn, särbons svägerska, särbons bror samt särbons före detta fru. Licenshavaren har också brutit mot företagets regler om bisysslor då hon utan godkännande arbetat som ekonomiansvarig i sin särbos bolag.

2022:05

Erinran

Rådgivaren har öppnat en kapitalförsäkring för en närstående med sig själv som förmånstagare. Det var den närståendes önskan att rådgivaren skulle få del av den avkastning som den närstående hade på sitt kapital.

2022:04

Återkallelse

Rådgivaren har i två kreditärenden tagit in bristfälliga arbetsgivarintyg utan att kontrollera rimligheten av dessa. Intygen har vidarebefordrats från rådgivarens privata e-post. Rådgivaren har inte dokumenterat genomförda åtgärder för kundkännedom på rätt sätt och inte heller bedömt kundernas risknivå för eventuell fördjupad kundkännedom. Rådgivaren har vidare genomfört en privat affär med en kund. Affären var av den storleksordningen att rådgivaren borde ha rådgjort med sin chef. Regelöverträdelserna är så många och så allvarliga att rådgivarens licens återkallas.

2022:03

Erinran

Rådgivaren har i samband med en privat bilöverlåtelse granskat den potentiella bilköparens ekonomiska engagemang i företaget. Rådgivaren hade skrivit på en sekretessförbindelse av vilken det framgick att företagets anställda bara fick ta fram de uppgifter ur företagets system som de behövde för sin tjänst.

2022:02

Varning

Rådgivaren har inte tagit med vissa uppgifter i kreditkalkyler. Det har bl.a. lett till att kunder inte beviljats lån efter att ha fått ett positivt lånelöfte och att andra kunder beviljats lån på felaktiga grunder. Det har lett till skada för både företaget och kunderna. Rådgivaren har också brustit vid dokumentation av både bolån och blancolån.

2022:01

Varning

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om kreditberedning och ID-kontroll i flera fall. Företaget har inte kunnat visa att bristerna varit så allvarliga att licensen ska återkallas.

2021:48

Varning

Rådgivaren har använt företagets renommé för egen vinnings skull. Rådgivaren renoverade utanför arbetstid en lägenhet tillsammans med en kollega. Lägenheten såldes med vinst. I samband med att rådgivaren och kollegan ville begära avdrag för vissa kostnader manipulerade rådgivaren ett transaktionsunderlag som kollegan sedan stämplade med företagets stämpel för att öka trovärdigheten.

2021:47

Varning

Rådgivaren har använt företagets renommé för egen vinnings skull. Rådgivaren renoverade utanför arbetstid en lägenhet tillsammans med en kollega. Lägenheten såldes med vinst. I samband med att rådgivaren och kollegan ville begära avdrag för vissa kostnader stämplade rådgivaren med företagets stämpel på ett manipulerat transaktionsunderlag för att öka trovärdigheten.

2021:46

Varning

Rådgivaren har beviljat krediter som borde ha beviljats av en högre instans. Han har också i flera fall låtit bli att ta in och dokumentera fullständiga underlag för kreditbesluten.

2021:45

Erinran

Rådgivaren har vid ett tjugotal tillfällen inte uppdaterat uppgifter för kundkännedom när kunder bl.a. ansökt om bolån eller lånelöfte.

2021:44

Varning

Rådgivaren har i samband med handläggning av bolån inte tagit in och arkiverat kundkännedom på rätt sätt och inte kontrollerat arbetsgivarintyg. Han har också brutit mot banksekretessen genom att skicka information till utomstående via vanlig e-post.

2021:43

Varning

Rådgivaren har gjort otillåtna slagningar i företagets system på sina bolag, sin bror och sin far.

2021:42

Erinran

Rådgivaren har i strid med företagets regler handlagt en kredit för en bekant och inte uppmärksammat eller säkerställt dennes arbetsgivare och inkomstkälla. Han har också tagit emot swish-betalningar från den bekante och från en annan kund.

2021:41

Erinran

Rådgivaren har inte kontrollerat en förälders behörighetshandlingar vilket innebar att denne kunde göra uttag från omyndiga barns konto utan godkännande från den andra föräldern.

2021:40

Återkallelse

Marknadschefen har bl.a. fördjupat kundrelationer trots att han vetat om att det funnits tveksamheter gällande kunderna i penningtvättshänseende. Han har vid upprepade tillfällen skickat och tagit emot pengar från kunder, han har haft uppdrag i tre olika företag som inte är godkända av företaget och han har bett en kollega att lägga upp tjänster och boka möte för ett eget bolag. Utöver det har marknadschefen öppnat konto till sina föräldrar och utfört ett stort antal slagningar i företagets system på sig själv och närstående.

2021:39

Varning

Rådgivaren har i strid med interna och externa regler genomfört finansiell rådgivning med sin fru och har därefter försökt att dölja sitt felaktiga agerande genom att logga in i företagets system med sin kollegas inloggningsuppgifter för att dokumentera rådgivningen. Han har därutöver förfalskat sin kollegas namnteckning på pappershandlingarna.

2021:38

Erinran

Rådgivaren har inte uppdaterat kundkännedom i samband med hantering av låneansökningar. I ett par av ärendena har rådgivaren haft en privat relation till kunden. Rådgivaren har också genomfört några slagningar i företagets system på sig själv och någon som han har haft ekonomiska mellanhavanden med.

2021:37

Varning

Rådgivaren har i ett fall underlåtit att dokumentera amorteringsunderlag och inte tagit med outnyttjade krediter och i ett annat fall underlåtit att kontrollera värdering. Rådgivaren har inte heller årsomsatt krediter inom angiven tid och brustit i hantering av kundkännedom.

2021:36

Återkallelse

Rådgivaren har underlåtit att undersöka oklarheter i ett låneärende och inte uppdaterat kundkännedomsuppgifter, trots att han tidigare fått en varning från SwedSec för liknande överträdelser.

2021:35

Varning

Rådgivaren har bl.a. öppnat konto, uppdaterat kundkännedom och ansökt om försäkring för närståendes räkning samt gjort otillåtna sökningar i företagets kundhanteringssystem. Hon har också distribuerat försäkringar trots att hon inte haft aktiva certifikat för försäkringsdistributionsrätt.

2021:34

Varning

Licenshavaren har gjort en stor mängd otillåtna sökningar i företagets kundhanteringssystem på sig själv och närstående. Inte anmält bisyssla.

2021:33

Återkallelse

Rådgivaren har i ett stort antal kreditärenden bl.a. angett felaktiga inkomster och inte utrett och dokumenterat varifrån pengar till kontantinsatsen kommer ifrån. Han har också haft kontakt med kunder enbart via e-post eller telefon och har inte kunnat kontrollera identitet eller genomföra kundkännedom i på rätt sätt. Rådgivaren har också lämnat rätta svar för den årliga kunskapsuppdateringen, ÅKU, till en kollega.

2021:32

Varning

Rådgivaren har beviljat ett bolån till en person som tidigare fått avslag på låneansökan och i ett annat bolåneärende angivit för höga inkomstuppgifter. Rådgivaren har i båda fallen underlåtit att notera och dokumentera varifrån pengar till kontantinsats kommit ifrån. Vidare var kunden i det ena ärendet en tidigare arbetskamrat till rådgivaren och de har umgåtts utanför arbetstid.

2021:31

Återkallelse

Rådgivaren har vid kreditgivning många gånger enbart skött sina kundkontakter via e-post eller telefon utan att kunna kontrollera identitet eller göra kundkännedomskontroller. Det har förekommit omfattande brister i rådgivarens kreditärenden som exempelvis felaktiga och oriktiga uppgifter om inkomster, arbetsgivare och familjesituation.  Han har lånat ut sitt personliga interna ID i syfte att låta kollegor utan behörighet verkställa värderingar i hans namn.

2021:30

Erinran

Licenshavaren har lagt sig i ett kreditärende som rörde en god vän till honom. Han har också gjort en sökning i företagets interna system på sin gode vän utan att ha något yrkesmässigt skäl till det.

2021:29

Återkallelse

Privatrådgivaren har under lång tid och vid ett stort antal tillfällen genomfört rådgivning utan att dokumentera. Han har också gett råd om enskilda aktier utan att ha behörighet. Rådgivaren har tidigare fått tillsägelse och varning från arbetsgivaren.

2021:28

Varning

Licenshavaren har avslutat och öppnat konton utan att dokumentera och arkivera på rätt sätt. Han har också blandat ihop sin egen ekonomi med kunders och bokfört egna uttag i egen kassa.

2021:27

Återkallelse

Kundrådgivaren har bland annat tagit emot och genomfört ett flertal ärenden utan att kontrollera uppdragsgivarens identitet. Han har också utfört uppdrag för närstående och gjort otillåtna sökningar på närstående i företagets system. 

2021:26

Varning

Kundrådgivaren har agerat ombud för en närstående mot en kund, genomfört en obehörig sökning i företagets interna system på den aktuella kunden samt underlåtit att anmäla en bisyssla.

2021:25

Varning

Valutahandlaren har underlåtit att begära förhandsgodkännande och inte heller efterrapporterat avräkningsnotor för köptransaktioner som han fått förhandsgodkännande för. Vid ett tillfälle har han även medvetet brutit mot den s.k. 30-dagarsregeln.

2021:24

Erinran

Licenshavaren upplyste sina kollegor, efter uppmaning av sin chef, om att en pågående affär var klar och genom sitt uttalande delade han insiderinformation.

2021:23

Erinran

Chefen har uppmanat en medarbetare att lämna information om en pågående affär vid ett möte och har därigenom medverkat till att insiderinformation har delats med kollegor.

2021:22

Varning

Mäklaren har forcerat system och kringgått säkerhetsspärrar.

2021:21

Varning

Privatrådgivaren har agerat i strid med regler för kreditgivning, banksekretess och inhämtande av kundkännedom. Rådgivaren har även agerat utöver sin behörighet.

2021:20

Varning

Den kundansvarige har utfört s.k. Känn-Din-Kund på en närståendes bolag och den närstående som företrädare för bolaget samt genomfört obehöriga sökningar i företagets interna system på bolaget och på sig själv.

2021:19

Varning

Licenshavaren har brutit mot regler om tystnadsplikt genom att av misstag skicka en kundlista över företagets tio största kunder utan att anonymisera kundernas namn. Listan skickades till en institutionell kund.

2021:18

Varning

Rådgivaren har handlagt en kreditansökan för en närståendes bekant och gjort otillåtna sökningar vid två tillfällen i företagets interna system.

2021:17

Varning

Rådgivaren har handlagt egna och närståendes affärer i företagets system.

2021:16

Varning

Rådgivaren har vid ett stort antal tillfällen gjort otillåtna slagningar på sig själv och sina närstående. Rådgivaren har också hanterat olika ärenden för sina närstående.

2021:15

Varning

Licenshavaren har använt företagets mobiltelefon för olämpliga ändamål samt haft externa uppdrag vid sidan av tjänsten.

2021:14

Erinran

Den kundansvarige har tagit del i hanteringen av en närståendes låneärende. Hon har också skickat kunduppgifter om den närstående till en kollega via Facebook och sökt på den närstående i företagets system.

2021:13

Erinran

Handläggaren har brutit mot reglerna om banksekretess.

2021:12

Varning

Rådgivaren har underlåtit att ta in rådgivningsavtal för ett flertal kunder.

2021:11

Varning

Rådgivaren har i flera fall bl.a. använt sin privata e-post för att skicka konfidentiell information om kunder.

2021:10

Varning

Rådgivaren har utfört en överföring på ett betydande belopp utan behörighet och låtit bli att rapportera händelsen.

2021:09

Varning

Rådgivaren har i flera fall inte uppdaterat kundkännedom och inte heller anmält uppdrag utom tjänsten.

2021:08

Erinran

Felaktigt hanterat uttag från omyndigas konton.

2021:07

Erinran

Vid en enskild situation överträtt enmånadsregeln.

2021:06

Varning

Vid ett relativt stort antal tillfällen underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning i företagets rådgivningssystem.

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2021:05

Varning

Underlåtit att anmäla uppdrag som VD och styrelseledamot i tre bolag.

2021:04

Varning

Inte justerat bolånekalkylen i två fall, underlåtit att kontrollera om en blancokredit var löst och i ett fall inte tagit in anställningsavtal.

2021:03

Varning

Tagit positioner i strid med företagets kreditregler avseende räntehandel.

Utan behörighet tagit positioner.

2021:02

Varning

Sänkt bolåneräntan för en släkting.

Gjort otillåtna sökningar i företagets kundsystem.

2021:01

Varning

Inhämtat information om kunder och potentiella kunder som inte behövdes för att utföra arbetet och sparat den inhämtade informationen i ett olåst skåp.

2020:71

Varning

Underlåtit att anmäla en affärsrelation i strid med reglerna om anställdas uppdrag utanför tjänsten.

Medverkat vid beviljande av lån till en kund med vilken licenshavaren har haft en affärsförbindelse.

2020:70

Varning

I ett flertal fall inte dokumenterat rådgivning rörande bolån.

Felaktig hantering av kreditärenden som fått till följd att regler om kreditmandat och kalkylkrav överträtts.

2020:69

Varning

Brustit i hanteringen av fullmakter.

Gjort otillåtna kontoöverföringar.

Brustit i hanteringen av behörighetskontroller och angett felaktig uppgift vid registrering av kundkännedom.

2020:68

Varning

Betalat ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto i strid med överförmyndarens instruktion.

Brustit i behörighetskontrollen vid transaktioner för en juridisk persons räkning och underlåtit att dokumentera på vilket sätt kundens identitet hade kontrollerats.

2020:67

Varning

I flera fall överträtt sitt mandat genom att ge kunder räntepåslag på fasträntekonto.

2020:66

Varning

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:65

Varning

Gjort ett flertal otillåtna slagningar i företagets system.

2020:64

Varning

Inte i tid dokumenterat investeringsrådgivning i flera fall.

Inte genomfört överenskomna placeringar.

Lämnat felaktigt råd.

2020:63

Varning

För en kunds räkning placerat köp- och säljordrar som matchat varandra och därmed brutit mot förbudet mot egenhandel.

2020:62

Varning

Gjort en registrering på sig själv i företagets kundsystem och beställt en ny kortkod till en närstående.

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system.

2020:61

Varning

Vid två tillfällen fört över pengar till en person som utgav sig för att vara kund, utan att kontrollera den uppvisade ogiltiga ID-handlingen.

2020:60

Varning

Vid två tillfällen underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer.

Köpt aktier för en fonds räkning trots att licenshavaren var upptagen i företagets insiderförteckning.

2020:59

Erinran

Godkände att en medarbetare avslutade en kunds konton trots att ett konto var spärrat.

2020:58

Varning

Inte dokumenterat investeringsrådgivning i flera fall.

Sålde komplicerade finansiella produkter samt utförde en affärstransaktion över telefon utan mandat för det.

2020:57

Varning

Felaktigt hanterat kreditärende vilket medfört att kundens kreditlimit överskridits och att det inte funnits någon säkerhet för den aktuella krediten.

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system.

2020:56

Varning

Underlåtit att begära godkännande för bisyssla som styrelsesuppleant i ett bolag.

Hanterat kundkännedomsfrågor avseende sin far och faderns bolag där licenshavaren själv var styrelsesuppleant.

Gjort ett flertal otillåtna slagningar i företagets system.

2020:55

Varning

Överskridit sitt kreditmandat.

I flera fall inte dokumenterat uppdaterad kundkännedom i företagets särskilda system för kundkännedom.

2020:54

Erinran

Fört över pengar från ett av företagets konton till sitt eget konto och därefter tagit ut pengarna från en bankomat och överlämnat dem till en kund.

2020:53

Varning

Hjälpt två kamrater att ansöka om krediter och sedan registrerat sig själv som handläggare för dessa krediter samt handlagt ett kreditärende för ytterligare en kamrat.

Gjort fem otillåtna sökningar på närstående.

Överträdelse av reglerna om tystnadsplikt då licenshavaren visat en närståendes placeringar för en kund.

2020:52

Återkallelse

Beviljat krediter till en vän för att därefter själv låna del av kreditbeloppet.

Olovligen fört över mer än en miljon kr från kunders konton till sina egna konton.

2020:51

Varning

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:50

Varning

Vid 44 tillfällen underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer.

2020:49

Varning

Vid tio tillfällen haft brister i sin dokumentation avseende investeringsrådgivning.

Lämnat råd som inte varit lämpliga för kunderna, eftersom råden inte stämt överens med bl.a. kundens riskprofil och kunskaper.

2020:48

Återkallelse

Olovligen fört över stora summor pengar från kunders konton till egna konton vilket lett till att licenshavaren dömts för grovt bedrägeri.

2020:47

Återkallelse

Felaktigt beviljat krediter i ett stort antal fall.

Felaktigt angett osanna uppgifter i kreditärenden.

2020:46

Varning

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:45

Varning

Överskridit sitt kreditmandat.

2020:44

Erinran

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

2020:43

Varning

Vid sju tillfällen underlåtit att dokumentera rådgivning avseende bostadskrediter.

Felaktigt angett att bolånerådgivningar dokumenterats.

2020:42

Tillfällig återkallelse

Brister i det underlag som bolånekalkylen har grundat sig på, felaktiga kreditutbetalningar.

Överskridande av kreditmandat.

Bl.a. utfört transaktioner åt en person som nekats att bli kund i företaget, underlåtit att markera att det varit fråga om kontanttransaktioner och inte kontrollerat pengarnas ursprung.

2020:41

Återkallelse

Tagit emot en Swish-betalning från en kund för att sedan ta ut pengarna i bankomat till kunden.

Försatt sig i en jävsliknande situation när licenshavaren efterfrågat information om ett utredningsärende hos företaget rörande sin partner vilket inneburit en uppenbar intressekonflikt.

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system.

2020:40

Varning

Vidtagit åtgärder beträffande ett bolag som en tidigare närstående drev.

Gjort otillåtna slagningar i företagets system.

2020:39

Erinran

Vid två tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2020:38

Varning

Gjort otillåtna sökningar vid upprepade tillfällen i företagets system.

2020:37

Varning

Vid tolv tillfällen underlåtit att i rätt tid anmäla egna värdepappersaffärer.

Felaktigt angett att kundkännedom var godkänd, trots att så inte var fallet.

2020:36

Återkallelse

Brister i kreditgivningen då det bl.a. saknats dokumentation avseende kunders återbetalningsförmåga och blancolån har beviljats trots betalningsanmärkningar.

Brutit mot regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom att bl.a. inte notera kontanters ursprung och att transaktioner avvek från den befintliga kundkännedomen.

Talat osanning om sin inblandning i ett transaktionsförlopp.

Vid 2 700 tillfällen begärt uppgifter om engagemang om anhöriga.

2020:35

Varning

Analytikern har vid tre tillfällen underlåtit att begära förhandsgodkännande.

2020:34

Erinran

Vid ett tillfälle utfört en transaktion trots att licenshavaren nekats ett förhandsgodkännande.

2020:33

Tillfällig återkallelse

Inte dokumenterat rådgivning om bolån vid ett stort antal tillfällen.

2020:32

Erinran

Överträtt regler om bisysslor.

Vid ett tillfälle inte dokumenterat köp av aktier.

2020:31

Återkallelse

Skrivit ut lösenunderlag för eget bolån via det interna systemet, registrerat en amorteringsplan och ett bolåneerbjudande för närstående samt registrerat en fullmakt där licenshavaren själv var fullmaktshavare.

Gjort ca 130 otillåtna slagningar på bl.a. anhöriga.

Registrerat och laddat ner mobilt BankID avseende andra personer för att använda själv samt använt sin mors bankomatkort för att sätta in kontanter som licenshavaren sedan fört över till sitt eget konto.

2020:30

Erinran

Lämnat rådgivning om en aktie som inte ingick i företagets produktutbud.

2020:29

Erinran

Inte i tid dokumenterat rådgivning vid ett tillfälle.

2020:28

Återkallelse

Ansökt om krediter i en anhörigs namn och fört över stora summor från den anhöriges konto till egna och andras konton.

2020:27

Varning

Gett en kollegas make en rabatterad ränta, som denne inte var berättigad till.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system på närstående.

Beviljat ett lån till sin kollegas make, trots att dessa krediter ska hanteras av en speciell avdelning.

2020:26

Varning

Vid ett tillfälle genomfört ett rådgivningstillfälle med närstående.

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:25

Varning

Inte dokumenterat korrekt.

Inte följt företagets kalkylkrav.

2020:24

Tillfällig återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande bl.a. misshandel.

2020:23

Tillfällig återkallelse

Privat försökt att låna pengar av en av företagets kunder.

2020:22

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

2020:21

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

2020:20

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

2020:19

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

Gjort otillåtna sökningar i företagets system.

2020:18

Varning

Underlåtit att kontrollera behörigheten för en person som utgav sig för att vara boutredningsman.

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system.

2020:17

Varning

Vid 68 tillfällen underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer.

Vid två tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2020:16

Tillfällig återkallelse

Inte lämnat en generalfullmakt i original till företaget och accepterat en muntlig fullmakt i strid med företagets regler om fullmakter.

Noterat vissa uppgifter i ett kreditärende för anhörig, hanterat skuldebrev för underskrift i två kreditärenden för anhörig och dennes bolag, handlagt ärenden för kunder där en närstående varit firmatecknare i deras bolag och handlagt frågor i vilka licenshavaren haft ett personligt intresse.

Installerat två kunders mobila BankID på sin privata telefon och använt en av kundernas mobila BankID efter dennes död.

2020:15

Varning

Uttalat sig i mycket positivt om ett bolag samtidigt som mäklaren själv köpt aktier i bolaget.

Genomfört en marknadssondering avseende ett bolag för ett annat instituts räkning i strid med marknadsmissbruksförordningen och uttalat sig om omständigheter rörande ett bolag som inte var kända för marknaden.

2020:14

Varning

Vidarebefordrat information om ett bolag till en kund och där det funnits risk för att kunden uppfattat uttalandena som en köprekommendation samtidigt som analytikern hade ett eget aktieinnehav i bolaget.

Vidarebefordrat icke publik information till en kund rörande ett bolag som företaget inte bevakade med analys och där det funnits risk för att kunden uppfattat uttalandena som en köprekommendation.

2020:13

Varning

Gjort otillåtna slagningar i företagets system på en närstående.

Varit i besittning av kunders kort med PIN-kod och tagit ut pengar åt kunder från en bankomat.

2020:12

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system på en närstående.

2020:11

Varning

Vid flera tillfällen hanterat ärenden för närstående eller bekanta och i något fall egna transaktioner.

Underlåtit att genomföra tillräckliga åtgärder för kundkännedom och i samband med det även brustit i dokumentationen.

Gjort otillåtna sökningar i företagets system vid ett par tillfällen avseende en kund.

2020:10

Varning

Inte dokumenterat rådgivning i ett fall.

Underlåtit att incidentrapportera en händelse till sin chef.

Inte utfört uppdrag för två kunder.

2020:09

Varning

Underlåtit att göra tillräckliga kontroller av en fullmakt.

Inte genomfört och dokumenterat tillräckliga ID-kontroller i samband med att säkerhetsdosor lämnats ut till kunder.

Hanterat åtgärder för dödsbon, trots att hantering av dödsbon och arvskiften skulle utföras av en särskild enhet.

2020:08

Varning

Lagt till en felaktig uppgift i kreditkalkylen.

Överskridit sitt kreditmandat.

Meddelat kunden att ett lån var beviljat och att handlingar skulle skickas till kunden, trots att så inte var fallet.

2020:07

Återkallelse

Underlåtit att begära godkännande för bisyssla som styrelseledamot i eget bolag där produkter, konkurrerande med arbetsgivarens produkter, förmedlades.

2020:06

Varning

Underlåtit att kontakta kunder för fortlöpande kundkännedom i samband med bolån.

Felaktigt dokumenterat att åtgärder vidtagits i fråga om kundkontakter utan att detta skett.

2020:05

Varning

Fullständigt kreditunderlag saknades i ett kreditärende och säkerhet borde ha ställts för krediten.

Inte vidtagit åtgärder för fördjupad kundkännedom i samband med en utlandsbetalning.

2020:04

Erinran

Vid fem tillfällen underlåtit att rapportera förändringar i eget värdepappersinnehav.

2020:03

Erinran

Vid ett tillfälle handlagt ett ärende rörande säkerhetsdosa för sin makas räkning.

2020:02

Varning

Gjort uttag från företagets provisionskonton trots att uttagen inte avsåg provisioner.

Angett att uttag avsåg något annat än vad som var faktiskt var fallet.

2020:01

Återkallelse

Inte kontrollerat låntagarnas inkomster och kontantinsatsernas ursprung vid handläggning av bolåneärenden.

Inte kontrollerat låntagarnas inkomster och kontantinsatsernas ursprung.

2019:48

Varning

Underlåtit att kontrollera aktuella behörigheter i samband med en utlandsbetalning, skulle ha ställt kompletterade frågor till kunden och uppdaterat informationen om kunden.

2019:47

Varning

Underlåtit att dokumentera önskemål om låneupplägg och överenskommelse rörande återbetalning av lån.

Lagt in felaktiga kostnadsuppgifter i kunds boendekalkyl.

Beviljat ett lånelöfte trots att kreditmandatet hade återkallats.

2019:46

Erinran

Lagt en order för en kunds räkning, där det framgick att kunden själv avsåg att köpa tillbaka samma aktier via annat institut.

2019:45

Varning

Inte dokumenterat investeringsrådgivning vid 23 tillfällen och vid fyra tillfällen har dokumentationen varit bristfällig.

2019:44

Erinran

Inte rapporterat en inträffad incident, där ett e-postmeddelande med filer innehållande känslig information av misstag skickats till licenshavarens privata e-postadress.

2019:43

Återkallelse

Vid ett stort antal tillfällen och under lång tid hanterat egna och närståendes ärenden genom överföringar och uttag från närståendes konton till sig själv och i några fall till en närstående.

2019:42

Erinran

Använt företagets e-post i strid med företagets regler.

Underlåtit att anmäla en bisyssla.

2019:41

Erinran

Inte följ företagets regler för samlimitering och utbetalning av byggnadskreditiv.

2019:39

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:38

Varning

Underlåtit att kontrollera att en fullmakt var äkta.

Underlåtit att i 25 fall dokumentera utökad ID-kontroll.

2019:37

Varning

Privat lånat ut pengar till en kund.

Attesterat två överföringar från en kund, som licenshavaren hade en relativt nära relation med, till sitt eget konto.

Hanterat fem kreditärenden utan att ha haft behörighet att arbeta med krediter och hanterat ärendena felaktigt i flera avseenden.

2019:36

Varning

Tagit fram ett amorteringsunderlag på sig själv i företagets system och bett en kollega att beställa en upplåsningskod till en närståendes säkerhetsdosa.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar på närstående och därmed sammanblandat sina roller som tjänsteman i företaget och som privatperson.

2019:35

Varning

Handlagt fyra transaktioner avseende närstående.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:34

Återkallelse

Satt in kunders avgifter om ca 27 000 kr på sina privata konton i stället för att bokföra beloppen hos företaget.

2019:33

Erinran

Hanterat ett kreditärende för sin dotters sambo.

2019:32

Varning

Underlåtit att anmäla bisysslor avseende två styrelseuppdrag i bolag inom den finansiella sektorn.

2019:31

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:30

Varning

Brutit mot reglerna om tystnadsplikt och sekretessförbindelsen genom att skicka en kundlista till ett annat finansiellt institut.

2019:29

Varning

Inte dokumenterat investeringsrådgivning i företagets dokumentationsprogram.

2019:28

Varning

Gjort otillåtna slagningar i företagets system vid ett par tillfällen.

2019:27

Varning

Överskridit sitt kreditmandat.

Felaktigt rubricerat en kredit.

I den fortlöpande kundkännedomsprocessen inte beaktat ett avvikande transaktionsmönster och inte noterat detta i dokumentationen.

2019:26

Återkallelse

Inte dokumenterat rådgivningen avseende dels en livförsäkring, dels ett komplicerat finansiellt instrument.

Betalat ut gåvor av relativt betydande belopp trots att framtidsfullmakten inte omfattade gåvor.

Skulle ha rådfrågat sin närmaste chef eller compliance-funktionen avseende hanteringen av en framtidsfullmakt.

Inte anpassat sin rådgivning efter kundens riskvilja och därmed inte tillvaratagit kundens intressen.

Manipulerat e-postmeddelanden i samband med företagets interna utredning.

Efter att kundansvar upphört använt sin behörighet i företagets system och gjort otillåtna slagningar.

2019:25

Återkallelse

Underlåtit att i flera fall kontrollera och dokumentera inkomstskillnader som avvek markant från kreditupplysningen, inte tagit hänsyn till betalningsanmärkningar.

Inte fört vidare ärenden till korrekt beslutsinstans.

Inte inhämtat skärpt kundkännedom vid hantering av kunder med förhöjd riskprofil och inte ifrågasatt eller dokumenterat avvikande transaktioner.

2019:24

Återkallelse

Använt privat e-post och mobiltelefon för att hantera information innehållande uppgifter om kunder i strid med regler om informationssäkerhet.

Underlåtit att överlämna dokument i kreditärenden som avvek markant från andra handlingar, vilket lett till att bolåneansökningar beviljats på felaktiga grunder.

Inte vidtagit utredningsåtgärder avseende dokuments riktighet, vilket riskerat att företaget utnyttjats för penningtvätt.

2019:23

Varning

Brutit mot reglerna om banksekretess och sekretessförbindelsen genom att obehörigen röja uppgifter om två kunder.

2019:22

Varning

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

Underlåtit att begära förhandsgodkännande vid 16 värdepappersaffärer.

2019:21

Återkallelse

Skapat fiktiva transaktioner på egna konton, vilket lett till förbättrade försäljningsresultat och gett licenshavaren ny tjänst och högre lön.

2019:20

Varning

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

Underlåtit att begära förhandsgodkännande i fyra fall.

2019:19

Varning

Inte anmält bisysslor korrekt - anmälan var för knapphändig.

Själv hanterat penningtransaktion för kund till närstående.

Skulle ha rådfrågat sin chef eller compliance-funktionen om det var lämpligt att hantera en viss kunds affärer.

Mottagit förmåner från kund.

Inte dokumenterat uppdrag som mottagits utanför kontoret på ett korrekt sätt.

2019:18

Varning

Underlåtit att anmäla ett stort antal egna värdepappersaffärer.

Underlåtit att begära förhandsgodkännande vid ett stort antal värdepappersaffärer.

Felaktigt intygat att samtliga värdepappersaffärer var anmälda, trots att så inte var fallet.

2019:17

Återkallelse

Lånat pengar av flera kunder utan ränta.

Ändrat dispositionsrätt på sitt barns konto.

Upprättat förfalskade lånehandlingar i en kunds namn.

Olovligen fört över pengar från kunders konton till sitt eget konto, överfört barns innehav till sitt eget konto.

2019:16

Återkallelse

Underlåtit att anmäla bisyssla avseende egen finansiell verksamhet.

Gjort otillåtna slagningar i företagets system.

Obehörigen anslutit mobila BankID för flera kunder på egna mobilenheter.

2019:15

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:14

Återkallelse

På ett otillåtet sätt använt företagets interna konton för att ge och utbetala krediter trots att det saknades kreditbeslut, utfärdat finanseringsintyg, lämnat lånelöften, värderat fastighet och beviljat finansieringslimit i strid med de gällande regelverken.

Gav en transaktion en oriktig benämning för att dölja sitt handlande och verifierade en transaktion med en kollegas inloggningskort.

2019:13

Varning

Inte på ett korrekt sätt kontrollerat ID-handling och felaktigt dokumenterat att fördjupad kontroll av kundkännedom hade genomförts, trots att så inte var fallet.

2019:12

Varning

Vid åtta tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

2019:11

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom för tagande av muta.

2019:10

Återkallelse

Tagit bort en avgift för närstående.

Hanterat ärenden för närstående.

Registrerat sig själv som god man för myndig anhörig trots att så inte var fallet.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2019:09

Återkallelse

Saknade tillräcklig kreditbeviljningsrätt, men har ändå undertecknat den s.k. stopplistan och därmed upphävt spärren mot vissa transaktioner som saknat täckning och överfört pengar från företagets konton till kundens konto utan att ta hänsyn till företagets regler för kreditgivning.

Delat upp en kunds lånebelopp på mindre poster för att dölja att beslutslimiten överskridits.

2019:08

Återkallelse

Saknade tillräcklig kreditbeviljningsrätt, men har ändå undertecknat den s.k. stopplistan och därmed upphävt spärren mot vissa transaktioner som saknat täckning.

Osant angett vad vissa insättningar avsåg.

2019:07

Återkallelse

I många fall haft brister i dokumentationen av investeringsrådgivning och viss rådgivning har inte dokumenterats alls.

Inte tillvaratagit kundens intressen, när kunden inte fick den rådgivning som denne varit berättigad till och inte hanterat placeringar på överenskommet sätt.

2019:06

Varning

Under lång tid underlåtit att rapportera egna värdepappersinnehav och förändringar i innehavet.

2019:05

Återkallelse

Utfärdat lånelöftesbrev trots att erforderligt kreditbeslut saknades.

Fabricerat ett eget lånelöftesbrev och utgett sig för att ha befogenhet att godkänna olika köpeobjekt.

2019:04

Återkallelse

Olovligen fört över betydande belopp från kunds konto till egna konton.

2019:03

Varning

Inte dokumenterat investeringsrådgivning i två fall.

Inte uppfyllt kraven på lämplighetsbedömning i två fall.

Inte dokumenterat mottagande av order.

2019:02

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande grovt insiderbrott.

2019:01

Varning

I åtminstone åtta fall underlåtit att dokumentera och arkivera försäkringsförmedling.

2018:50

Varning

Vid 39 tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid ett tillfälle överträtt enmånadsregeln.

2018:49

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna sökningar i företagets system som licenshavaren inte behövde för att utföra sina uppgifter.

2018:48

Varning

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2018:47

Varning

Berett närståendes kreditärende.

Gjort ett stort antal otillåtna slagningar i företagets system.

2018:46

Varning

Tagit pengar från kontorets valv för att använda som växelkassa i samband med en privat aktivitet.

2018:45

Erinran

Vid ett tillfälle brutit mot företagets 30-dagarsregel.

2018:44

Varning

I ett e-postmeddelande uttalat sig negativt om en kunds agerande i dennes rörelseverksamhet.

Brutit mot reglerna om banksekretess genom att obehörigen röja uppgifter om en kund i ett e-postmeddelande.

2018:43

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande brott av allvarligt slag.

Lämnat felaktig information om sin bakgrund i samband med företagets lämplighetsprövning för aktivering av licens.

2018:42

Varning

Brutit mot reglerna om kunskap och kunskapstest vid bolånerådgivning samt företagets uttryckliga instruktioner genom att utföra arbetsuppgifter som omfattas av kravet på kunskap och kunskapstest, trots att inte dessa krav var uppfyllda.

2018:41

Varning

Vid flera tillfällen diskretionärt genomfört värdepappersaffärer för en kund, trots att licenshavaren endast fick genomföra handel på kunders uppdrag.

Vid upprepade tillfällen, för två kunder, underlåtit att dokumentera rådgivningstillfällen.

Underlåtit att upprätta lämplighetsbedömningar, vilket inneburit att licenshavaren lämnat råd om betydande investeringar i högriskcertifikat utan att säkerställa att dessa instrument var lämpliga för kunden.

2018:40

Varning

Tilldelat en medarbetare rådgivningsrätt utan att de formella kraven var uppfyllda.

Inrättat avvikande arbetsrutiner avseende ID- och dualitetskontroll.

Chef inrättade avvikande arbetsrutiner och gjorde avsteg från företagets utarbetade arbetssätt.

2018:39

Varning

Gjort överföringar utan att kontrollera identiteten och behörigheten för den som beordrat överföringarna.

Brutit mot reglerna om banksekretess genom att lämna uppgifter om en kunds engagemang i företaget till obehörig person.

2018:38

Återkallelse

Beviljat och utbetalt kontokredit till närstående och därefter höjt krediten vid fem tillfällen.

Registrerat ett mobilt BankID tillhörande närstående, laddat ner detta på sin egen mobil och verkställt betalningar.

Undertecknat kredithandlingar med närståendes namnteckning utan dennes tillåtelse.

Olovligen gjort uttag från företagets konton och satt in pengarna på egna och närståendes konton.

2018:37

Återkallelse

I ett fall underlåtit att lämna förhandsinformation om bostadskredit till konsument.

Vid fem tillfällen betalat ut lån på ca 4,8 Mkr från företagets förskottskonton i strid med företagets regler och utan att det funnits kreditbeslut.

2018:36

Varning

Brutit mot reglerna om tystnadsplikt samt sekretess- och tystnadspliktsförbindelsen genom att sprida kunders telefonnummer till obehöriga.

2018:35

Varning

Vid två tillfällen bokat bort avgifter från en kollegas konton, utan något affärsmässigt skäl.

2018:34

Varning

Vid möte med kund inte dokumenterat rådgivningen.

Inte hanterat och dokumenterat underlag för order.

2018:33

Erinran

Brutit mot sekretessförbindelsen och uppförandekoden då licenshavaren använt företagets värderingsverktyg för annat ändamål än vad som följer av befattningen och legitima affärssyften.

2018:32

Varning

Brutit mot sekretessförbindelsen och uppförandekoden dels genom att förvara konfidentiell information om en kund i bostaden, utan att förvaringen skett på ett säkert sätt, dels genom att okrypterat skicka ett e-postmeddelande från arbetet till den privata e-postadressen innehållande en namngiven kund.

2018:31

Varning

I 23 fall underlåtit att upprätta rådgivningsdokumentation.

2018:30

Varning

Vid ett tillfälle genomfört en registrering rörande ett eget kreditärende.

2018:29

Varning

Underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning.

2018:28

Varning

Vid åtta tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2018:27

Erinran

Vid tre tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2018:26

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott, svindleri och medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott.

2018:25

Erinran

Vid sju tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid något tillfälle underlåtit att begära förhandsgodkännande.

2018:24

Återkallelse

Underlåtit att inhämta erforderligt godkännande för ett större antal externa uppdrag.

2018:23

Återkallelse

Inte dokumenterat kreditärenden korrekt.

Inte upprättat kredit-PM, ändrat uppgifter i kalkylen m.m., vilket medfört att krediter beviljats på felaktiga grunder.

Överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp.

2018:22

Återkallelse

Lagakraftvunnen dom rörande bl.a. osant intygande.

Lagakraftvunnen dom rörande bl.a. urkundsförfalskning för att ha förfalskat kunds namnteckning.

Lagakraftvunnen dom rörande bl.a. grovt bedrägeri och trolöshet mot huvudman.

2018:21

Varning

Vid ett tillfälle hanterat eget och närståendes kreditärende.

2018:20

Återkallelse

Inte sett till att handlingar undertecknats av kunder och inte arkiverat dokumenten korrekt.

Saknades rådgivningsdokumentation från elva kundmöten.

2018:19

Återkallelse

Samverkat med en kollega för att ta bort det amorteringskrav som gällde för licenshavarens bolån.

För ett flertal kunder inte dokumenterat rådgivningstillfällen.

Till ett flertal kunder lämnat råd om enskilda aktier som licenshavaren haft ett personligt intresse i och vid upprepade tillfällen handlagt närståendes affärer.

Till ett flertal kunder inte gjort någon bedömning av om aktierna var lämpliga för kunden.

2018:18

Tillfällig återkallelse

Vid upprepade tillfällen underlåtit att dokumentera rådgivning till kund, i flera fall när dokumentation skett inte sett till att den var fullständig samt i ett fall inte fullgjort dokumentationen i anslutning till rådgivningstillfället.

2018:17

Varning

Lagakraftvunnen dom rörande otillbörlig marknadspåverkan som begåtts uppsåtligen i tjänsten.

2018:16

Varning

I drygt 30 fall anmält egna värdepappersaffärer för sent och i fem fall underlåtit att helt anmäla sina affärer.

2018:15

Erinran

Betalat ut en kredit med stöd av en värdering som var äldre än vad företagets kreditregler fastställt.

2018:14

Varning

Vid ett antal tillfällen inte ha dokumenterat investeringsrådgivning på ett korrekt sätt.

Ensam beviljat en kredit i strid med företagets regler om dualitet och att utbetalningen saknade utanordningsunderskrift.

2018:13

Varning

Ändrat kunders inkomster i kalkylunderlaget i förhållande till vad kunden angett i sin kreditansökan, underlåtit att ta med några kostnader och höjt ett bidrag, vilket kan ha lett till att kalkylen grundats på felaktiga uppgifter.

2018:12

Varning

Ändrat kunders inkomster i kalkylunderlaget i förhållande till vad kunden angett i sin kreditansökan, vilket lett till att kalkylen grundats på felaktiga uppgifter.

2018:11

Varning

Vid 23 tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer och ett flertal tilldelade teckningsrätter.

2018:10

Varning

Vid 23 tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2018:09

Varning

Vid 56 tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

Vid fem tillfällen överträtt enmånadsregeln.

2018:08

Varning

Vid två tillfällen brutit mot företagets 30-dagarsregel.

Licenshavaren har i två fall inte begärt förhandsgodkännande.

2018:07

Erinran

Inte dokumenterat och arkiverat ett relaxeringsbeslut.

2018:06

Återkallelse

Underlåtit att rapportera felaffärer.

Vilselett sin arbetsgivare genom att lämna oriktig information om valutaaffärer och försökt att dölja överträdelserna.

Genomfört affärer där det inte funnits uppdrag från kund.

2018:05

Varning

Inte sett till att handlingar undertecknats av kunder, inte arkiverat handlingar korrekt och inte registrerat en villkorsändring.

2018:04

Återkallelse

Vid 29 tillfällen underlåtit att rapportera egna värdepappersaffärer.

Vid ett flertal tillfällen överträtt enmånadsregeln.

vid ett stort antal tillfällen använt sitt företagskort för privat bruk och vid tre tillfällen använt kortet för att göra kontantuttag.

Låtit närstående avgiftsfritt få tillgång till ett kort och vid ett tillfälle bokat bort en avgift som annars skulle ha debiterats närstående.

Upprepade gånger hanterat egna och närståendes ärenden.

2018:03

Varning

Registrerat och lämnat ut två säkerhetsdosor till familjemedlem samt registrerat två BankID på familjemedlemmen.

Registrerat två säkerhetsdosor och två BankID utan att ange på vilket sätt identifiering skett, utan erforderligt avtal och utan skriftlig fullmakt.

2018:02

Återkallelse

Genomfört tre lägenhetsaffärer och i förhållande till sin arbetsgivare använt vänner som lägenhetsköpare och kredittagare, krediterna hade inte beviljats om licenshavaren ansökt om dessa i eget namn.

2018:01

Tillfällig återkallelse

Lånat en större summa pengar av en kund, vilket utgör en intressekonflikt.

Vilselett bostadsmäklare genom att ge sken av att det fanns tillräckligt med pengar på ett konto för att köpa en bostadsrätt och medvetet försökt dölja det inträffade genom att osant ange att kontoöverföringarna avsåg felbetalning samt felöverföring.

2017:41

Varning

Tagit emot flera löneinsättningar på sitt konto för en person som licenshavaren var bekant med, trots att anställda inte får delta i sådana transaktioner.

Öppnat konton samt internettjänst trots att kunden inte identifierats enligt företagets regler.

2017:40

Erinran

Inom ramen för sin tjänst initierat transaktioner rörande egna innehav där en kund som licenshavaren hade kundansvar för var köpare.

Vid ett flertal tillfällen handlagt både sina egna och sina familjemedlemmars order.

2017:39

Varning

Vid flera tillfällen inte dokumenterat kunds återbetalningsförmåga korrekt.

Ensam fattat kreditbeslut i ett ärende trots att licenshavaren saknade behörighet.

2017:38

Återkallelse

Tagit betalt av kunder för olika tjänster och därefter tillgodogjort sig beloppen genom insättning på eget konto.

Olovligen tagit närmare 115 000 kr från en kund genom att överföra medlen från kundens konto till sitt eget konto eller närståendes konto samt gjort obehöriga uttag på samma kunds konton till betydande belopp.

2017:37

Varning

Underlåtit att informera företaget om en sidoverksamhet avseende konstförmedling.

2017:36

Varning

Underlåtit att informera företaget om dels en sidoverksamhet avseende konstförmedling, dels ett uppdrag som ensam styrelseledamot och företrädare för ett bolag.

2017:35

Tillfällig återkallelse

Mottagit ett legat om 500 000 kr från en kund som licenshavaren tidigare haft kundansvar för och trots uppmaning från arbetsgivaren om att betala tillbaka pengarna behållit dessa.

2017:34

Återkallelse

Försett överföringsuppdrag med falska underskrifter.

Olovligen överfört närmare 330 000 kr från två av företagets kunders konton till sina egna konton vid ett stort antal tillfällen.

2017:33

Varning

Vid 12 tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

2017:32

Tillfällig återkallelse

Registrerat information i företagets system om ett sextiotal kunders förhållanden utan att ha verifierat informationen med kunderna.

2017:31

Tillfällig återkallelse

Deltagit i handläggningen av kundens låneärende trots att de haft en nära kontakt.

Underlåtit att kontrollera med sin närmaste chef eller compliance officer hur licenshavaren skulle agera avseende egna aktieaffärer.

2017:30

Erinran

Vid sex tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

2017:29

Erinran

Vid tre tillfällen underlåtit att anmäla egna värdepappersaffärer.

2017:28

Varning

Inlett ett köp av en fastighet för egen räkning där säljaren var kund i företaget och som licenshavaren hade kundansvar för.

2017:27

Erinran

Brutit mot sekretessförbindelsen genom att i egenskap av anställd hos sin nya arbetsgivare obehörigen utnyttja information som licenshavaren erhållit i sin tjänst hos den tidigare arbetsgivaren.

2017:26

Varning

Vid minst tio tillfällen själv registrerat och flyttat sitt bankkort mellan egna konton i företagets interna system.

2017:25

Varning

Haft brister i många kundärenden avseende kundkännedom och inte genomfört uppföljning av pågående affärsförbindelser i flera ärenden.