Vägledning

Nedan hittar du SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser. Det finns även en sökfunktion som har samma indelning av kategorier och underkategorier av regelöverträdelser som vägledningen, när det gäller sammanställning över avgjorda ärenden, men som även har med en del beslut som har meddelats under året.

Sök beslut efter kategorier av regelöverträdelser

SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser

Vägledningen tydliggör vad en anmälan ska innehålla. Den ska även underlätta bedömningen av vilka regelöverträdelser som ska anmälas.

Den här vägledningen är avsedd som ett stöd för dig som har till uppgift att anmäla licenshavares regelöverträdelser till SwedSec.

Sammanställning med kategorier av regelöverträdelser

Till hjälp för att göra en bedömning av vad som ska anmälas finns en sammanställning sist i vägledningen över avgjorda ärenden (t.o.m. årsskiftet) från SwedSecs disciplinnämnd. Sammanställningen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Vissa disciplinärenden innehåller flera regelöverträdelser. Dessa har då, i de flesta fall, angetts under flera kategorier. Sammanställningen ska inte ses som uttömmande över vilka regelöverträdelser som ska anmälas. För att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som disciplinnämnden gjort för att komma fram till den meddelade disciplinpåföljden hänvisas till de fullständiga besluten.

Förfarande vid disciplinärenden

Beslut om disciplinpåföljder

Alla meddelade disciplinbeslut

Sök/filtrera fram disciplinbeslut efter kategorier av regelöverträdelser

Statistik över disciplinärenden