Handläggning av disciplinärenden

SKRIFVÄXLING I ÄRENDET

Swedsec kommer att skicka anmälan och bilagor till licenshavaren med vanlig post. Om licenshavaren önskar besvara anmälan måste denne registrera sig i Admincontrol. Licenshavaren laddar upp sitt svar i Admincontrol. Kontaktpersonen får ett e-postmeddelande från Admincontrol om att det kommit in ett svar i ärendet. Efter inloggning kan kontaktpersonen läsa licenshavarens svar och ladda upp eventuella ytterligare skrivelser.

EFTER AVSLUTAD SKRIFTVÄXLING

All ytterligare kommunikation i ärendet mellan Swedsec, Swedsecs disciplinnämnd, licenshavaren och företaget kommer att ske i Admincontrol.

Innan Swedsec skickar ärendet till Swedsecs disciplinnämnd för avgörande sätter Swedsec ihop en sammanställning av ärendet för att säkerställa att vi har uppfattat ärendet korrekt. I sammanställningen redovisas företagets anmälan, licenshavarens eventuella svar, relevanta interna och externa regler, tidigare praxis från disciplinnämnden och Swedsecs förslag till påföljd.

Sammanställningen kommer att kommuniceras med företaget och licenshavaren via Admincontrol. Företagets och licenshavarens eventuella synpunkter laddas upp i ärendet via Admincontrol.

BESLUT FRÅN DISCIPLINNÄMNDEN

När disciplinnämnden har avgjort ärendet kommer beslutet att kommuniceras med kontaktpersonen och licenshavaren via Admincontrol.