Vilka regelöverträdelser ska anmälas?

Om överträdelsen kan leda till disciplinpåföljd

En regelöverträdelse ska anmälas om det finns skäl att anta att överträdelsen kan leda till disciplinpåföljd. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en överträdelse skulle kunna leda till disciplinpåföljd.

Det finns både en lista med alla avgjorda ärenden från SwedSecs disciplinnämnd och en sökfunktion på SwedSecs webbplats som en hjälp för dig som har till uppgift att anmäla disciplinärenden till SwedSec.
Sökfunktionen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Relativt många disciplinärenden innehåller flera regelöverträdelser, varför disciplinbeslut i sökfunktionen också kan vara kopplade till/registrerade på flera kategorier. För att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som disciplinnämnden har gjort för att komma fram till den meddelade disciplinpåföljden bör de fullständiga besluten läsas. Listan med tidigare beslut (inkl. deras korta summeringar och kategorier av regelöverträdelser) i sökfunktionen ska heller inte ses som uttömmande över vilka regelöverträdelser som ska anmälas.

Lista med alla meddelade beslut

Sök beslut efter kategorier av regelöverträdelser

Regelöverträdelser i all verksamhet

Det bör även noteras att regelöverträdelser ska anmälas som sker i all den verksamhet som licenshavaren sysslar med, även verksamhet som inte omfattas av det licenspliktiga området.

Gäller även anknutet ombud

Det anslutna företagets skyldighet gäller på samma sätt för regelöverträdelse av licenshavare hos anknutet ombud, före detta anknutet ombud/anknuten försäkringsförmedlare eller vissa uppdragstagare.

MÅSTE FÖRETAGET ANMÄLA REGELÖVERTRÄDELSER?

Anslutna företag är enligt SwedSecs regelverk skyldiga att snarast skriftligen anmäla licenshavares regelöverträdelser till SwedSec om det finns skäl att anta att överträdelsen kan leda till disciplinpåföljd, dvs. återkallelse, varning eller erinran. Vidare ska anmälan ske om licenshavare begått brott eller i övrigt utanför tjänsten agerat på ett sätt som innebär att licenshavaren på grund av sina personliga förhållanden inte kan anses lämplig att ha licens.