SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har beviljat ett lån med rabatterad ränta till en kollegas make och på så sätt brutit mot regler om…

Read more

SwedSec återkallar företagsrådgivares licens

Företagsrådgivaren har gjort otillåtna sökningar i företagets system, hanterat ärenden för närstående och registrerat sig själv som god man för…

Read more

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har brutit mot regler om intressekonflikter, dokumentationsplikt och lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning.

Read more

SwedSec återkallar kundtjänstrådgivares licens

Rådgivaren har vid upprepade tillfällen hanterat egna och närståendes ärenden och vid ett stort antal tillfällen för privat bruk använt…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har vid flera tillfällen tagit pengar från en kunds konto. Dessutom har rådgivaren tagit betalt för olika tjänster och…

Read more

SwedSec varnar anställd i kundtjänst

Den SwedSec-licensierade kundtjänstmedarbetaren hade av en kund blivit ombedd att avsluta ett konto med tillhörande kort. Kunden ville skänka befintligt…

Read more

Licensinnehavare som har brutit mot intern regel om courtageuttag och underlåtit att vidarerapportera kundklagomål

I detta ärende hade institutet anmält att Licensinnehavaren brutit mot en särskild instruktion rörande ett avtal om diskretionär förvaltning för…

Read more

Licensinnehavare som har ägnat sig åt otillåten handel för nära anhörigs räkning

En Licensinnehavare ombesörjde ett antal transaktioner för en aktiesparklubb i vilken hans far och farbror var enda medlemmar. Köp- och…

Read more