SwedSec varnar mäklare

Mäklaren har forcerat system och kringgått säkerhetsspärrar. Han har bl.a. låtit en kund genomföra blankningsaffärer utan avtal och tagit emot…

Read more

SwedSec tilldelar privatrådgivare en erinran

Privatrådgivaren har överträtt företagets regler om hantering av omyndigas medel.

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt instruktioner i samband med en utbetalning från ett överförmyndarspärrat konto.

Read more

SwedSec tilldelar biträdande kontorschef en erinran

Den biträdande kontorschefen godkände att en medarbetare avslutade en kunds konton trots att ett av kontona var spärrat.

Read more

Licensinnehavare som har ägnat sig åt otillåten handel för nära anhörigs räkning

En Licensinnehavare ombesörjde ett antal transaktioner för en aktiesparklubb i vilken hans far och farbror var enda medlemmar. Köp- och…

Read more

Licensinnehavare som genomfört otillåten blankningsaffär och handel för nära anhörigs räkning

En Licensinnehavare utförde i strid med bankens etikpolicy affärer för sin fars räkning. Med hänsyn till omständigheterna bedömdes förseelsen som…

Read more

Licensinnehavare som övertrasserat kundkonton och har kringgått den interna kontrollen

En Licensinnehavare genomförde ett antal affärer utan att skriftliga avtal, enligt i banken gällande avtalsformulär, upprättades. Vidare medverkade han i…

Read more