SwedSecs disciplinnämnd har tilldelat en anställd i ett till SwedSec anslutet företag en varning för att han brutit mot företagets interna regelverk i vilket det bl.a. föreskrevs att visst handelslager endast fick användas i kundhandeln

I ärendet var klarlagt att befattningshavaren vid upprepade tillfällen använt sig av handelslagret för annat ändamål. Disciplinnämnden fann att han…

Read more

Licensinnehavare som har brutit mot bolagets interna regelverk

Licensinnehavaren har otillåtet använt institutets handelslager, fingerat affärstransaktioner, kringgått interna makuleringsrutiner, utfört affärer vid sidan om gällande spread, åsidosatt kunds…

Read more