Mäklarchef varnas av SwedSecs disciplinnämnd

SwedSecs disciplinnämnd har varnat en mäklarchef för att ha brutit mot den så kallade enmånadsregeln och för att ha utfört…

Read more

En licenshavare har dels underlåtit att på föreskrivet sätt dokumentera kunduppdrag och upprätta avräkningsnotor, dels genomfört affärer för egen eller närståendes räkning

SwedSecs disciplinnämnd tilldelade licenshavaren, som arbetat som aktiemäklare och rådgivare i en till SwedSec ansluten bank, varning för det att…

Read more

En licenshavare har gjort värdepappersaffärer för egen räkning

Licenshavaren hade varit verksam i det till SwedSec anslutna företagets norska och svenska bolag. De flesta egna affärerna gjordes genom…

Read more

Licensinnehavare som genomfört affärer för egen räkning med en kund som bulvan

SwedSecs disciplinnämnd återkallade en Licensinnehavares licens. Återkallelsen grundade sig framförallt på att licensinnehavaren med en kund som bulvan hade genomfört…

Read more

Licensinnehavare som har ägnat sig åt otillåten handel för egen räkning, utan uppdrag från kund

Nämnden konstaterade att Licensinnehavaren på en gång haft rollen av mäklare, aktieägare, bolagsrepresentant och market-maker med avseende på egna affärer…

Read more

Licensinnehavare som har brutit mot anmälningsplikten, ägnat sig åt otillåten handel för egen räkning, genomfört korttidsaffärer samt otillåtet använt bulvan

En Licensinnehavare gjorde vid ett flertal tillfällen otillåtna affärer – däribland ett stort antal korttidsaffärer – för egen räkning, varvid…

Read more