Beslut från SwedSecs disciplinnämnd

SwedSecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd i ett fall där en licenshavare överträtt banksekretessen vid ett tillfälle. Licenshavaren…

Read more

SwedSec meddelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har på uppdrag av en kunds sambo inlett ett kreditärende för kunden och tagit en kreditupplysning på denne. Det…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har underlåtit att dokumentera bolånerådgivning i ett stort antal fall. Rådgivaren har vidare angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen i…

Read more

SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har i två kreditärenden tagit in bristfälliga arbetsgivarintyg utan att kontrollera rimligheten av dessa. Intygen har vidarebefordrats från rådgivarens…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har i samband med handläggning av bolån inte tagit in och arkiverat kundkännedom på rätt sätt och inte kontrollerat…

Read more

SwedSec varnar privatrådgivare

Privatrådgivaren har agerat i strid med regler för kreditgivning, banksekretess och inhämtande av kundkännedom. Rådgivaren har även agerat utöver sin…

Read more

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har brutit mot regler om tystnadsplikt genom att av misstag skicka en kundlista över företagets tio största kunder utan…

Read more

SwedSec tilldelar handläggare en erinran

Handläggaren har brutit mot reglerna om banksekretess.

Read more

SwedSec varnar företagsrådgivare

Rådgivaren har i flera fall bl.a. använt sin privata e-post för att skicka konfidentiell information om kunder. Rådgivaren har också…

Read more

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har hanterat sina vänners kreditärenden och avslöjat uppgifter.

Read more