SwedSec återkallar licens

Licenshavaren har vilselett sin arbetsgivare genom att lämna oriktig information om valutaaffärer. Agerandet orsakade arbetsgivaren en förlust på flera miljoner…

Read more

Mäklare tilldelas varning av SwedSecs disciplinnämnd

Mäklaren har utfört derivattransaktioner utan kunders samtycke och har därmed överskridit sina befogenheter. Mäklaren har också brutit mot företagets interna…

Read more

SwedSecs disciplinnämnd har 2009-05-20 återkallat licensen för en befattningshavare som arbetat i ett till SwedSec anslutet företag

Licenshavaren utförde på en s.k. rådgivningskunds depå, vid ett stort antal tillfällen, transaktioner utan uppdrag från kunden och utan att…

Read more

Licensinnehavare som har brutit mot bolagets interna regelverk

Licensinnehavaren har otillåtet använt institutets handelslager, fingerat affärstransaktioner, kringgått interna makuleringsrutiner, utfört affärer vid sidan om gällande spread, åsidosatt kunds…

Read more

Licensinnehavare som har ägnat sig åt kreditgivning i strid mot institutets regler, handel utan uppdrag samt missgynnat viss kund till förmån för annan

I detta ärende, som ledde till återkallelse av licensen, fann nämnden att Licensinnehavaren gjort betydande och upprepade övertrasseringar av två…

Read more

Licensinnehavare, som utan uppdrag har sålt två kunders fondandelar och fört över försäljningslikviden till sitt eget konto och därefter tagit ut pengarna

Enligt institutets anmälan hade Licensinnehavaren sommaren 2004 utan uppdrag sålt två kunders fondandelar och fört över försäljningslikviden till sitt eget…

Read more

Licensinnehavare som har ägnat sig åt otillåten handel för egen räkning, utan uppdrag från kund

Nämnden konstaterade att Licensinnehavaren på en gång haft rollen av mäklare, aktieägare, bolagsrepresentant och market-maker med avseende på egna affärer…

Read more

Licensinnehavare som har ägnat sig åt otillåten handel för nära anhörigs räkning

En Licensinnehavare ombesörjde ett antal transaktioner för en aktiesparklubb i vilken hans far och farbror var enda medlemmar. Köp- och…

Read more

Licensinnehavare som genomfört affärer utan uppdrag från kund, gynnat vissa kunder framför andra och brutit mot institutets sekretessregler

En Licensinnehavare gjorde vid ett flertal tillfällen i strid mot bankens handlarinstruktion affärer utan uppdrag från kund. Affärerna fördelade han…

Read more

Licensinnehavare som genomfört affärer utan uppdrag

En Licensinnehavare bröt mot sundhetsreglerna i lagen om värdepappersrörelse genom att för fyra kunder utföra ett antal affärer, en del…

Read more