Koncernanslutning

SwedSec har infört en möjlighet till koncernanslutning. Genom koncernanslutning kan anslutet företag och s.k. finansiellt koncernföretag (se definition i 1 kap 3 § SwedSecs regelverk), träffa avtal om att anställda i det finansiella koncernföretaget ska omfattas av SwedSecs regelverk. Se även 2 kap. 3 § SwedSecs regelverk, som reglerar koncernanslutning.

Avtal om koncernanslutning medför inte att det finansiella koncernföretaget blir anslutet till SwedSec. Däremot är en förutsättning för ett sådant avtal att det finansiella koncernföretaget har en organisation och lämpliga riktlinjer som säkerställer att:

  1. kontrollen av anställda licenshavares regelefterlevnad är tillfredsställande och
  2. det anslutna företaget snarast informeras om anmälningspliktiga regelöverträdelser som begåtts av licenshavare som är anställda i det finansiella koncernföretaget.

Avtal om koncernanslutning förutsätter även att det anslutna företaget säkerställer att det finansiella koncernföretaget har en informationsplikt gentemot det anslutna företaget samt att det anslutna företaget har rätt att lämna uppgifterna vidare till SwedSec. Informationsplikten avser upplysningar och information som det anslutna företaget respektive SwedSec behöver för tillämpningen av SwedSecs regelverk, t.ex. i disciplinärenden.

SwedSecs regelverk

Genom koncernanslutning möjliggörs för finansiella koncerner att välja om företag i koncernen ska vara direktanslutna till SwedSec eller om licensiering av anställda istället ska hanteras genom annat företag i koncernen. Det finns några praktiska konsekvenser för det anslutna företaget att tänka på inför koncernanslutning:

  • Den av det anslutna företaget utsedda kontaktpersonen ansvarar för kontakten gentemot SwedSec avseende samtliga licenshavare, oavsett vilket bolag licenshavaren är anställd hos.
  • Endast det anslutna företagets företagsnamn syns i förteckningen på swedsec.se över anslutna företag.
  • Sökfunktionen över aktiva licenshavare på swedsec.se visar det anslutna företagets namn, oavsett vilket bolag licenshavaren är anställd hos.
  • Faktura skickas endast till det anslutna företaget avseende samtliga avgifter (årsavgifter, avgifter för licensieringstester m.m.).

Vänligen kontakta SwedSec om ni har för avsikt att utnyttja koncernanslutning för mer information.

Prislista för koncernanslutning finns här

Anslutet företag som ingår avtal om koncernanslutning ska underrätta SwedSec om vilket eller vilka finansiella koncernföretag som sådant avtal ingåtts med. Underrättelsen ska göras per e-post till info@swedsec.se. Anslutet företag ska även underrätta SwedSec på samma e-postadress när avtal om koncernanslutning upphör.

Avtalsblankett finns här