Licensbevis och användning av SwedSecs logotyp

Licensbevis

Licensbeviset är ett plastkort som visar att en person har licens via ett SwedSec-anslutet företag. Licensbeviset är inte obligatoriskt. Huruvida ett anslutet företag t.ex. har som policy att beställa licensbevis i samband med licensansökan (via SwedSecs onlinetjänst) får licenshavare fråga sin respektive arbetsgivare/chef om.

En aktiv licenshavare kan alltså arbeta med licenspliktig verksamhet utan att ha ett licensbevis, eftersom det anslutna företaget bestämmer om licensbevis ska beställas av SwedSec.

Endast SwedSec-administratörer på anslutna företag kan beställda licensbevis, som i regel – efter beställning och tillverkning – skickas till någon av företagets SwedSec-administratörer. Och om en licenshavare tappar sitt licensbevis ska han/hon kontakta det anslutna företagets HR-avdelning eller någon av dess SwedSec-administratörer.

Om licenshavare ska byta arbetsgivare (sluta sin tjänst på det anslutna företaget) måste det gamla licensbeviset lämnas in till arbetsgivaren som uppges på licensbeviset. Om personen i fråga ska ha aktiv licens hos den nya arbetsgivaren registrerar det företaget licenshavaren på sin sida i onlinetjänsten, ansöker därefter om (aktiv) licens igen och eventuellt även beställer ett nytt licensbevis.

Om en licenshavare får sin licens vilande, t.ex. om personen ska vara tjänstledig en längre period, får licenshavaren inte använda sitt licensbevis, och det rekommenderas att licensbeviset lämnas kvar hos arbetsgivaren så länge licensen är vilande. När licensen aktiveras igen kan licenshavaren få tillbaka sitt licensbevis.

Intyg

För övrigt kan personer som har klarat ett eller flera av SwedSecs licensieringstester (och/eller inträdestest för rådgivare) skriva ut intyg i SwedSecs onlinetjänst om att de har genomfört test med godkänt resultat.

Intyg kan skrivas ut så länge de godkända testresultaten är giltiga (och således inte är bortgallrade).

Mer om gallringsregler

Användning av SwedSecs logotyp

SwedSec erbjuder anslutna företag och aktiva licenshavare möjligheten att använda SwedSecs logotyp, t.ex. på företagets webbplats, visitkort och/eller i e-postsignatur.

Exempel på hur visitkort kan se ut.

SwedSec erbjuder alla som innehar en aktiv SwedSec-licens att få använda logotypen, t.ex. på det anslutna företagets visitkort och/eller e-postsignatur. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna visa att den anställde är SwedSec-licensierad i det personliga mötet med kunder. En förutsättning är förstås att det anslutna företagets interna riktlinjer kring visitkort/e-postsignatur tillåter detta.

Kravet för att få använda någon av SwedSecs logotyper är att licenshavaren har en aktiv licens. Så snart en licens blir vilande kan t.ex. visitkort och e-postsignatur med SwedSec-logotyp inte längre användas.

Om det anslutna företaget väljer att lägga in SwedSec-loggan på sin webbplats ska det stå ”[företagsnamnet] är anslutet till SwedSec Licensiering AB”, och logotypen ”Finansiell Licensiering” bör användas. Om företaget är ett anknutet ombud till det anslutna företaget måste det framgå intill logotypen vilket företag som faktiskt är anslutet till SwedSec.

Logotypen finns med två textversioner:

”Licensierad Rådgivare”

”Finansiell Licensiering”

Det anslutna företaget och licenshavaren bedömer vilken logotyp/text som är lämpligast utifrån licenshavarens roll. Företaget/licenshavarens infogar logotypen enligt företagets interna rutiner och SwedSecs riktlinjer (se länk nedan), men när en SwedSec-licens inte längre är aktiv får alltså logotypen (t.ex. visitkort med logotypen) inte längre användas.

Du kan kontrollera vem som har aktiv licens på SwedSecs webbplats

Genom att SwedSecs logotyp kan finnas på t.ex. visitkort och e-postsignaturer bör allmänhetens kännedom om licensieringen öka, vilket leder till ett ökat förtroendet för de licensierade och därmed på sikt även för finansmarknaden i stort.

För att ta del av logotyper för användning till visitkort, vänligen kontakta SwedSec via 08-56 26 07 10 eller info@swedsec.se.

Riktlinjer för användande av SwedSecs varumärken finns här

SwedSecs logotyp (”Finansiell Licensiering”)