Kunskapskraven för licensieringstest för informationsgivare

På basis av licensieringstestet för informationsgivare kan licens erhållas men SwedSec har inget krav på licens för informationsgivare. Observera att även om SwedSec inte har krav på licens för denna målgrupp så omfattas de av Finansinspektionens krav på kunskapstest.

Kunskapskravens funktion

Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som krävs för licensieringstest för informationsgivare. En anställds funktion och roll kan medföra att den anställde behöver fördjupade och/eller ytterligare kunskaper utöver de som omfattas av dessa kunskapskrav. Det är det anslutna företagets ansvar att bedöma vad som är tillräckligt utifrån den anställdes arbetsuppgifter.

Kunskapskraven är uppdelade i delområden (faktaområden), i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerar vad licenshavaren förväntas kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Varje uppgift som ingår i licensieringstestet är kopplad direkt till en mätpunkt.

De delområden som ingår

  1. Produkter och hantering av kundens affärer
  2. Ekonomi
  3. Etik och regelverk

Kunskapskraven ska fungera som stöd vid utformning av kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och utifrån tolkningen forma en relevant och pedagogisk utbildning.

Ändringar av kunskapskraven

De gällande kunskapskraven finns på www.swedsec.se. En översyn görs årligen och vid behov. Ändringar av kunskapskraven publiceras på www.swedsec.se efter fattat beslut. Det är utbildningsanordnarnas ansvar att uppdatera sig med den senaste versionen.

Kunskapskraven 2022-01-01

Kunskapskraven 2022 för licensieringstest för informationsgivare
Kunskapskraven 2022 för licensieringstest för informationsgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2021-01-01

Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för informationsgivare
Kunskapskraven 2021 för licensieringstest för informationsgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2020-01-01

Kunskapskraven 2020 för licensieringstest för informationsgivare
Kunskapskraven 2020 för licensieringstest för informationsgivare med ändringsmarkeringar

Kunskapskraven 2019-02-01

Kunskapskraven 2019 för licensieringstest för informationsgivare