I SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser finns en sammanställning över avgjorda disciplinärenden (t.o.m. årsskiftet). Sammanställningen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Sammanställningen ska inte ses som uttömmande, utan för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som SwedSecs disciplinnämnd gjort för att komma fram till de meddelade disciplinpåföljderna hänvisas till de fullständiga besluten nedan, där också samtliga beslut finns.

Vägledningen för anmälan av regelöverträdelser

Disciplinnämndens beslut om disciplinpåföljder

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har överträtt reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer genom att i åtta fall ha underlåtit att anmäla sina affärer till det anslutna företaget och för att en gång ha brutit mot den s.k. enmånadsregeln.

[2019:12]