I SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser finns en sammanställning över avgjorda disciplinärenden (t.o.m. årsskiftet). Sammanställningen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Sammanställningen ska inte ses som uttömmande, utan för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som SwedSecs disciplinnämnd gjort för att komma fram till de meddelade disciplinpåföljderna hänvisas till de fullständiga besluten nedan, där också samtliga beslut finns.

Vägledningen för anmälan av regelöverträdelser

Disciplinnämndens beslut

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har avslutat och öppnat konton utan att dokumentera och arkivera på rätt sätt. Han har också blandat ihop sin egen ekonomi med kunders och bokfört egna uttag i egen kassa.

[2021:28]

SwedSec varnar kundrådgivare

Kundrådgivaren har agerat ombud för en närstående mot en kund, genomfört en obehörig sökning i företagets interna system på den aktuella kunden samt underlåtit att anmäla en bisyssla.

[2021:26]

SwedSec varnar valutahandlare

Valutahandlaren har underlåtit att begära förhandsgodkännande och inte heller efterrapporterat avräkningsnotor för köptransaktioner som han fått förhandsgodkännande för. Vid ett tillfälle har han även medvetet brutit mot den s.k. 30-dagarsregeln.

[2021:25]