Utöver listan med disciplinbeslut nedan kan du söka efter enskilda beslut utifrån vilka kategorier av regelöverträdelser det gäller. Du kan även läsa enskilda beslut i sin helhet i anonymiserad form (klicka på beslutsnummer), för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som disciplinnämnden gjort.

Sökfunktion för disciplinbeslut

Disciplinnämndens beslut

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har vid flera tillfällen utfört ärenden för bekanta som är kunder i företaget, skickat och tagit emot upprepade betalningar från dessa kunder och gjort sökningar på sig själv i företagets system.

[2022:29]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren har handlagt bolånelöften för två vänner, hanterat sin flickväns kundkännedomsinformation och gjort otillåtna slagningar i företagets system.

[2022:26]

SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren, som bedrev rådgivning via ett anknutet ombud, har lämnat bristfällig information, bl.a. hänvisades felaktigt till det anknutna ombudets ansvarsförsäkring. Det saknades vidare information om ersättning till rådgivaren och informationen lämnades felaktigt i efterhand.

[2022:25]

SwedSec meddelar licenshavare en erinran

Licenshavaren har skickat en presentation som innehöll konfidentiell information i okrypterad e-post till sin egen e-postadress. Syftet var att kunna använda sin privata dator vid hemarbete. Han har också gjort några sökningar på sig själv och sin fru utan att det har funnits något arbetsrelaterat motiv till sökningarna.

[2022:24]