Swedsec-licensiering för anställda i finansbranschen

Swedsec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att arbeta för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik. Vår licensiering för anställda i branschen är baserad på kunskapskrav och tester samt ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

swedsec-foretag-allmant-om-hero (1)

Allmänt om licensiering

Genom att stärka kompetensen och kundskyddet bidrar licensieringen till att upprätthålla allmänhetens förtroende för de Swedsec-anslutna företag som verkar på den svenska finansmarknaden. Målet är att en betydande majoritet av alla anställda med kundkontakt i företag som står under Finansinspektionens tillsyn ska vara licensierade. Det är viktigt för förtroendet för branschen och självregleringen med en så bred anslutning till Swedsec som möjligt.

Swedsec-licensen kan fås genom godkänt resultat på något av våra fem yrkesanpassade licensieringstester inom följande kategorier: bolån, rådgivare, informationsgivare, specialist samt ledning och kontrollfunktioner. Licenshavaren behöver utöver godkänt test vara anställd på ett anslutet företag.

Vilka företag omfattas?
De företag som i första hand omfattas är banker, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, försäkringsdistributörer, AIF-förvaltare, bostadskreditinstitut och svenska filialer till utländska företag som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige. Även andra aktörer som står under Finansinspektionens tillsyn, eller som bedriver likartad verksamhet i Sverige, kan i undantagsfall ansluta sig efter godkännande av Swedsecs styrelse.

Hur gör man en anmälan?

För att underlätta för anslutna företag har vi på Swedsec tagit fram en vägledning för anmälan av regelöverträdelser. Vägledningen är ett stöd för dig som har uppgiften att anmäla licenshavares regelöverträdelser till oss. Vägledningen ger information om vad en anmälan ska innehålla och underlättar även bedömningen av vilka regelöverträdelser som ska anmälas.

swedsec-foretag-allmant-om-anmalan (1)

Lämplighetsprövning

För att vinna allmänhetens förtroende måste det ställas höga krav på lämplighet och regelefterlevnad på all personal som har en licens. Med hjälp av en allsidig lämplighetsprövning får det anslutna företaget ett underlag för att göra en relevant bedömning av den anställdes förutsättningar som licenshavare. Anslutna företag ska enligt reglerna bedöma blivande licenshavares lämplighet (se 8 kap. 4 § Swedsecs regelverk).

Mall för bestämmelse vid anlitande av underbiträde

Företag som är anslutna till Swedsec är också personuppgiftsbiträde till Swedsec. 16 kap. 8 § i Swedsecs regelverk beskriver att ett anslutet företag som anlitar ett så kallat underbiträde ska ingå avtal om underbiträde enligt Swedsecs mall.

Krävs licens för att arbeta i ett Swedsec-anslutet företag?

För så kallade licenspliktiga arbetsuppgifter är det obligatoriskt för anställda i ett Swedsec-anslutet företag att ha en licens. Motsvarande gäller för anställda i koncernföretag som omfattas av koncernanslutning, anknutna ombud och anknutna försäkringsdistributörer till anslutna företag samt inhyrd personal som arbetar under anställningsliknande förhållanden och för endast ett företag, som enligt regelverket betraktas som anställda. De licenspliktiga arbetsuppgifterna anges i 3 kap. 1 § Swedsecs regelverk.

Kravet på licens vid utförande av licenspliktiga arbetsuppgifter gäller endast för anställda, eller de som enligt vårt regelverk betraktas som anställda, i det Swedsec-anslutna företaget. Det finns inget i regelverket som hindrar att ett anslutet företag anlitar uppdragstagare utan licens för att utföra arbetsuppgifter som hade krävt licens om de utförts av en anställd. Men man bör då vara uppmärksam på att de kan behöva förhålla sig till andra regler än Swedsecs regelverk, till exempel Finansinspektionens regler om krav på kunskap och kompetens.

Hur länge är licensen giltig och vad är ÅKU?

Licensen är giltig så länge du arbetar i ett Swedsec-anslutet företag och löpande uppdaterar dina kunskaper genom den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU). Vi ansvarar inte för de anslutna företagens genomförande av ÅKU, men det är Swedsecs prövningsnämnd som fastslår kunskapskraven för ÅKU. Kunskapskraven är ett stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

Så får du använda Swedsecs logotyp

Anslutna företag och aktiva licenshavare har möjligheten att använda Swedsecs logotyp, till exempel på företagets webbplats, egna visitkort och i e-postsignaturer. En förutsättning är förstås att det anslutna företagets interna riktlinjer tillåter detta.

Kravet för att få använda någon av Swedsecs logotyper är att licenshavaren har en aktiv licens. Så snart en licens blir vilande får logotypen inte användas längre.

Om det anslutna företaget väljer att lägga in Swedsec-logotypen på sin webbplats ska det stå ”[företagsnamnet] är anslutet till Swedsec Licensiering AB”, och logotypen ”Finansiell Licensiering” bör användas. Om företaget är ett anknutet ombud till det anslutna företaget måste det framgå intill logotypen vilket företag som faktiskt är anslutet till Swedsec.

swedsec-om-licensiering-ruta_licensbevis
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.