Swedsec-licensiering för anställda i finansbranschen

Swedsec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att arbeta för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik. Vår licensiering för anställda i branschen är baserad på kunskapskrav och tester samt ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

swedsec-om-licensiering-hero

Allmänt om licensiering

Genom att stärka kompetensen och kundskyddet bidrar licensieringen till att upprätthålla allmänhetens förtroende för de Swedsec-anslutna företag som verkar inom den svenska finansbranschen. Målet är att en betydande majoritet av alla anställda med kundkontakt i företag som står under Finansinspektionens tillsyn ska vara licensierade. Det är viktigt för förtroendet för branschen och självregleringen med en så bred anslutning till Swedsec som möjligt.

Swedsec-licensen kan fås genom att få godkänt på något av våra fem yrkesanpassade licensieringstester inom följande kategorier: bolån, rådgivare, informationsgivare, specialister samt ledning och kontrollfunktioner. Licenshavaren behöver utöver godkänt test vara anställd på ett anslutet företag.

Vilka företag omfattas?
De företag som i första hand omfattas är banker, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, försäkringsdistributörer, AIF-förvaltare och svenska filialer till utländska företag som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige. Även andra aktörer som står under Finansinspektionens tillsyn, eller som bedriver likartad verksamhet i Sverige, kan i undantagsfall ansluta sig efter godkännande av Swedsecs styrelse.

Vem kan få licens?

Alla rådgivare, försäkringsdistributörer, mäklare, analytiker, kapitalförvaltare, compliance officers, informationsgivare med flera som är anställda, eller anses som anställda (till exempel vissa konsulter via bemanningsföretag eller anställda hos anknutna ombud), i Swedsec-anslutna företag kan bli licensierade. För vissa arbetsuppgifter är licensen obligatorisk. Andra anställda som är verksamma i Sverige kan frivilligt bli licenshavare. Utöver anställda i det anslutna företaget kan ombud knutna till anslutna företag få licens. Detta gäller även inhyrd personal, exempelvis personal från bemanningsföretag som arbetar under anställningsliknande förhållanden – och för endast ett företag. Andra uppdragstagare till ett anslutet företag, till exempel advokater, kan däremot inte få licens. Inte heller styrelseledamöter som inte är anställda av det anslutna företaget.

swedsec-om-licensiering-ruta_vem-kan-fa-licens

Vad krävs för att få licens?

Swedsecs prövningsnämnd, vars ledamöter har en allsidig och djup kunskap om finansmarknaden, fastställer varje år vilka kunskapskrav som ska gälla för att få licens. Nämnden ansvarar också för att innehållet i licensieringstesterna går i linje med de fastställda kunskapskraven. Prövningsnämnden fastslår även kunskapskraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU).

Följande krävs för att få licens

  • Du är anställd, eller enligt Swedsecs regelverk betraktas som anställd, i ett Swedsec-anslutet företag.
  • Du är lämplig att inneha licens, vilket intygas av det anslutna företaget.
  • Du har godkänt resultat på licensieringstestet.
  • Du förbinder dig att följa Swedsecs regelverk.
  • Du godkänner att få dina personuppgifter registrerade.
swedsec-om-licensiering-ruta_vad-kravs

Krävs licens för att arbeta i ett Swedsec-anslutet företag?

För så kallade licenspliktiga arbetsuppgifter är det obligatoriskt för anställda i ett Swedsec-anslutet företag att ha en licens. Motsvarande gäller för anställda i koncernföretag som omfattas av koncernanslutning, anknutna ombud och anknutna försäkringsdistributörer till anslutna företag samt inhyrd personal som arbetar under anställningsliknande förhållanden och för endast ett företag, som enligt regelverket betraktas som anställda. De licenspliktiga arbetsuppgifterna anges i 3 kap. 1 § Swedsecs regelverk.

Kravet på licens vid utförande av licenspliktiga arbetsuppgifter gäller endast för anställda, eller de som enligt vårt regelverk betraktas som anställda, i det Swedsec-anslutna företaget. Det finns inget i regelverket som hindrar att ett anslutet företag anlitar uppdragstagare utan licens för att utföra arbetsuppgifter som hade krävt licens om de utförts av en anställd. Men man bör då vara uppmärksam på att de kan behöva förhålla sig till andra regler än Swedsecs regelverk, till exempel Finansinspektionens regler om krav på kunskap och kompetens.

Hur länge är licensen giltig och vad är ÅKU?

Licensen är giltig så länge du arbetar i ett Swedsec-anslutet företag och löpande uppdaterar dina kunskaper genom den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU). Vi ansvarar inte för de anslutna företagens genomförande av ÅKU, men det är Swedsecs prövningsnämnd som fastslår kunskapskraven för ÅKU. Kunskapskraven är ett stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

Vad händer om jag blir anmäld avseende ett disciplinärende?

Anslutna företag är skyldiga att anmäla regelöverträdelser som en licenshavare har begått till Swedsec om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljder.

  1. Swedsec-anslutna företag anmäler licenshavarens regelöverträdelser.
  2. Swedsec handlägger ärendet och licenshavaren får möjlighet att lämna sin version.
  3. Utskottet beslutar om ärendet ska lämnas över till disciplinnämnden för prövning.
  4. Nämnden beslutar om eventuell påföljd.
swedsec-om-licensiering-ruta_anmald

Hur du får använda logotypen

Anslutna företag och aktiva licenshavare har möjligheten att använda Swedsecs logotyp, till exempel på företagets webbplats, egna visitkort och i e-postsignaturer. En förutsättning är förstås att det anslutna företagets interna riktlinjer tillåter detta.

Kravet för att få använda någon av Swedsecs logotyper är att licenshavaren har en aktiv licens. Så snart en licens blir vilande får logotypen inte användas längre.

Om det anslutna företaget väljer att lägga in Swedsec-logotypen på sin webbplats ska det stå ”[företagsnamnet] är anslutet till Swedsec Licensiering AB”, och logotypen ”Finansiell Licensiering” bör användas. Om företaget är ett anknutet ombud till det anslutna företaget måste det framgå intill logotypen vilket företag som faktiskt är anslutet till Swedsec.

swedsec-om-licensiering-ruta_licensbevis
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.