Frågor och svar

Här har vi samlat svar till några av de vanligaste frågorna som ställs till oss.

Svar på vanligt förekommande frågor

För att underlätta har vi delat in frågor och svar i fyra kategorier.

 • Vem kan få licens?

  Man kan endast vara verksam med aktiv Swedsec-licens om man är anställd i (eller har uppdrag för) ett Swedsec-anslutet företag. Alla rådgivare, mäklare, analytiker, kapitalförvaltare, compliance officers med flera som är anställda i anslutna företag kan bli licensierade. För vissa arbetsuppgifter är licensen obligatorisk, medan andra anställda som är verksamma i Sverige frivilligt kan bli licenshavare. Även inhyrd personal hos anslutna företag kan, under vissa förutsättningar, ha licens. Det krävs då att man arbetar för ett enda anslutet företag, och under det företagets interna regler och kontroll.

  Därtill möjliggjorde Swedsec så kallad koncernanslutning (till och med 2019), där anslutet företag och så kallad finansiellt koncernföretag träffar avtal om att anställda i det finansiella koncernföretaget ska omfattas av Swedsec regelverk. Även anknutna ombud till anslutna företag kan ha licens. Detta innebär att en del licenshavare med aktiv licens som är sökbara på swedsec.se listas på anslutet företag och inte på det faktiska företag som de är anställda hos.

  Läs mer om licensiering

  Sök licenshavare med aktiv licens

  Är min arbetsgivare Swedsec-ansluten?

  Fråga din chef eller HR-avdelning om du är, eller ska bli, anställd i det företag (eller koncern) som är anslutet till Swedsec.

  Lista med Swedsec-anslutna företag

 • Du måste bl.a. vara anställd eller, enligt Swedsecs regelverk, betraktas som anställd i ett Swedsec-anslutet företag och ha genomfört licensieringstest med godkänt resultat. En privatperson kan alltså inte bli licensierad eftersom man måste vara anställd i (eller vissa fall arbeta för) ett anslutet företag för att kunna beviljas Swedsec-licens (baserat på godkänt och giltigt licensieringstest). Men privatpersoner kan genomföra ett eller flera olika licensieringstest, och vid godkänt resultat kan man sedan skriva ut intyg i Swedsecs onlinetjänst och lägga till sin CV.

  Att ha genomfört ett licensieringstest med godkänt resultat är inte detsamma som att ha Swedsec-licens.

  Krav för att få licens

  • att sökanden är anställd eller, enligt Swedsecs regelverk, betraktas som anställda, i ett till Swedsec anslutet företag,
  • att sökanden är lämplig att inneha licens, vilket intygas av det anslutna företaget,
  • att sökanden har godkänt resultat på licensieringstest,
  • att sökanden förbinder sig att följa Swedsecs regelverk och
  • att sökanden underrättas om att dennes personuppgifter registreras m.m.

   

  Läs mer om licensieringen

 • Ett licensieringstest kan vem som helst genomföra. Licens, efter godkänt test, kan du endast få om du är anställd i (eller i vissa fall arbetar för) ett anslutet företag till Swedsec och arbetar i Sverige. Om du har genomfört ett licensieringstest med godkänt resultat men inte får någon anställning i (eller i vissa fall uppdrag för) ett anslutet företag är testet giltigt i upp till fem år, därefter blir resultatet ogiltigt.

  Om du får aktiv licens, som bl.a. baseras på licensieringstest, så är licensen giltig så länge du gör årliga kunskapsuppdateringar (ÅKU) och är anställd i (eller i vissa fall arbetar för) ett anslutet företag.

  Om licensen avanmäls (sätts vilande), t.ex. om du avslutar din anställning i ett anslutet företag, kan licensen vara vilande i upp till fem år. Därefter förfaller licensen och testresultat sätts som ogiltiga, förutsatt att du inte har fått en ny licenspliktig anställning i (eller i vissa fall uppdrag för) ett anslutet företag inom fem år.

  Läs mer om gallring av testresultat här

  I onlinetjänsten kan du bl.a. i rutan Användaruppgifter se om du har aktiv eller vilande licens och vilka tester du har klarat samt uppdatera dina kontaktuppgifter, och även lägga in din privata e-postadress (via knappen ”Ändra uppgifter” och fliken ”Extra uppgifter”) och på sätt underlätta inloggningsförfarandet ifall du slutar på ett anslutet företag.

  I onlinetjänsten kan du även t.ex. i rutan Testresultat skriva ut intyg om att du har genomfört ett eller flera licensieringstester med godkänt resultat (förutsatt att testerna fortfarande är giltiga) och i rutan Registerutdrag skriva ut utdrag, som visar ev. disciplinära påföljder, inför lämplighetsprövning vid anställning.

 • Din gamla arbetsgivare måste avanmäla (vilandeförklara) din licens i Swedsecs onlinetjänst och din aktiva licens blir därefter vilande. Om du har ett gammalt licensbevis/-kort måste du lämna det till den gamla arbetsgivaren. Om du ska vara licensierad hos din nya arbetsgivare registrerar det företaget dig på sin sida i onlinetjänsten och ansöker därefter om aktiv licens för dig igen.

  Inför ett eventuellt byte av arbetsgivare ombeds du att skriva ut ett registerutdrag som visar huruvida du har fått en disciplinär påföljd senaste åren. Detta är en del i lämplighetsprövningen som den nya arbetsgivaren måste göra. Endast du som har eller har haft licens kan skriva ut detta utdrag och det gör du på din sida i onlinetjänsten.

  Du behöver inte genomföra ett nytt licensieringstest vid byte av arbetsgivare, såvida inte din licens har förfallit. Om du ska ha en annan yrkesroll (annat ansvarsområde) kan du behöva göra ytterligare licensieringstest, och det avgör din arbetsgivare.

  Om du har vilande licens och inte har genomfört föregående års ÅKU (räknat t.o.m. den 30 november) måste ÅKU göras och rapporteras in till Swedsec innan det anslutna företaget kan ansöka om aktiv licens igen. Om vilande licens ska aktiveras i december och vare sig årets eller föregående års ÅKU är genomförda/inrapporterade måste dessa två göras innan företaget kan ansöka om aktiv licens igen.

  Läs mer om årlig kunskapsuppdatering

  Om licensen avanmäls (sätts vilande) kan licensen vara vilande i upp till fem år. Därefter förfaller licensen och testresultat sätts som ogiltiga, förutsatt att du inte har fått en ny licenspliktig anställning i (eller i vissa fall uppdrag för) ett anslutet företag inom fem år.

  I onlinetjänsten kan du bl.a. i rutan Användaruppgifter se om du har aktiv/vilande licens och vilka tester du har klarat samt uppdatera dina kontaktuppgifter, och även lägga in din privata e-postadress (via knappen ”Ändra uppgifter” och fliken ”Extra uppgifter”) och på sätt underlätta inloggningsförfarandet ifall du slutar på ett anslutet företag.

  I rutan Testresultat kan du skriva ut intyg om att du har genomfört ett eller flera licensieringstester med godkänt resultat (förutsatt att testerna fortfarande är giltiga).

  Till onlinetjänsten

 • Nej, om du har redan har aktiv licens behöver din arbetsgivare inte ansöka om licens igen, det nya godkända licensieringstestet ”följer med” din licens. Däremot, om din licens är vilande och du måste ha aktiv licens p.g.a. ditt ansvarsområde måste din arbetsgivare ansöka om aktiv licens igen.

  I vår onlinetjänst ser du i rutan Användaruppgifter om du har aktiv eller vilande licens och vilka tester du har klarat, och du kan i rutan Testresultat skriva ut intyg om att du har genomfört ett eller flera licensieringstester med godkänt resultat (förutsatt att testerna fortfarande är giltiga).

 • Nej, tyvärr finns det för stora skillnader på de olika marknaderna för en sådan överföring. Vi bevakar dock standardiseringen av reglerna inom EU och arbetar med att skapa ett ömsesidigt godkännande av licensieringstester mellan länder i Norden och vissa länder i Europa.

  Läs mer om internationella samarbeten

 • Licensen kan vara aktiv så länge du arbetar i, eller i vissa fall arbetar åt (betraktas som anställda), ett till Swedsec anslutet företag och gör ÅKU. Om du har aktiv licens måste du göra ÅKU och din arbetsgivare måste rapportera in till Swedsec att den är gjord senast den 30 november, annars måste licensen sättas vilande.

  Swedsec tar fram kunskapskraven för ÅKU men det är de anslutna företagen som ansvarar för att ÅKU genomförs, ofta via ett utbildningsföretag. Du måste alltså vända dig till din arbetsgivare om du har frågor om genomförande och inrapportering av ÅKU.

  Om du har vilande licens och inte har genomfört föregående års ÅKU måste du först göra ÅKU och sedan måste företaget rapportera in till Swedsec att den är gjord innan företaget kan ansöka om aktiv licens för dig. Om vilande licens ska aktiveras i december och vare sig årets eller föregående års ÅKU är genomförda måste dessa två göras och inrapporteras innan företaget kan ansöka om aktiv licens.

  Om du slutar din anställning i det anslutna företaget eller inte längre arbetar med licenspliktig verksamhet kan din licens vara vilande i maximalt fem år innan den förfaller, och då måste du genomföra ett nytt licensieringstest med godkänt resultat för att kunna arbeta med licenspliktig verksamhet på ett Swedsec-anslutet företag. Om du har en vilande licens kan du inte hålla din licens vilande (”giltig”) längre än fem år genom att genomföra ÅKU:er, för endast licenshavare med aktiv licens ska genomföra ÅKU och det är de anslutna företagen som ansvarar för att ÅKU genomförs och rapporterar sedan in detta till Swedsec.

  Om du genomför ett licensieringstest för allra första gången (och inte har någon licens sedan tidigare) behöver du inte genomföra ÅKU det året som testet gjordes (med godkänt resultat). Men om du har aktiv licens sedan tidigare år och genomför ett nytt licensieringstest (med godkänt resultat) i år måste du göra ÅKU även i år.

  Om tidigare arbetsgivare inte har rapporterat in genomförd ÅKU måste du kontakta tidigare arbetsgivare för att få intyg över att ÅKU är genomförd, så att den nya arbetsgivaren (förutsatt att du fortfarande ska arbeta med licenspliktig verksamhet) kan rapportera in ÅKU:n till Swedsec.

  Läs mer om ÅKU

  Läs mer om licensiering

  I Swedsecs onlinetjänst kan du i rutan Användaruppgifter se om ÅKU har rapporterats in för dig, antingen för det aktuella året eller en lista över de fem senaste åren, via knappen Visa ÅKU.

 • Om du i Swedsecs onlinetjänst fyller i din privata e-postadress underlättar detta framtida inloggningar i systemet ifall du skulle sluta på det aktuella företaget.

  Dessutom får du, om du har vilande licens, påminnelse via e-post om att licensen håller på att förfalla. Visserligen får du och även din Swedsec-administratör påminnelseutskick till era respektive jobbadresser om att din vilande licens håller på att förfalla, men endast om du fortfarande är anställd/registrerad på företaget. Därför är det mycket viktigt att fylla i en privat e-postadress, även om du har aktiv licens eller håller på att studera till ett licensieringstest. Så lägg gärna in din privata e-postadress när du har blivit registrerad i onlinetjänsten eller loggar in för fösta gången, men det går givetvis att lägga in eller ändra e-postadressen vid ett senare tillfälle.

  I onlinetjänsten lägger du in privat e-postadress via rutan Användaruppgifter, knappen ”Ändra uppgifter” och sedan fliken ”Extra uppgifter”.

  I onlinetjänsten kan du även bl.a. se din licensstatus och om genomförd ÅKU är registrerad samt skriva ut registerutdrag och intyg för tester som du har klarat inför anställningsförfaranden.

  Läs mer om licensiering

 • Enligt tidigare regler skulle ett företag som ansluts till Swedsec omedelbart se till att enbart anställda med licens har vissa befattningar. Det medförde att anslutna företag ofta direkt efter registrering av berörda anställda ansökte om dispens från licens via Swedsecs onlinetjänst, och att Swedsec också regelmässigt beviljade dispens i sex månader. Detta gällde både befattningshavare på nyanslutna företag och nyanställda på redan anslutna företag.

  För att förenkla hanteringen har reglerna ändrats (regelverket 2022-01-01*) så att företagen har sex månader på sig att licensiera de som ska ha licens. Detta innebär att dispensansökningar inte behöver göras för denna tid.

  Det är dock viktigt att fortsätta registrera alla aktuella medarbetare på företagets sida i onlinetjänsten direkt efter anställningen. Detta gäller alla som behöver få en vilande licens aktiverad eller som ska licensieras inom sex månader. Ett påminnelsemeddelande skickas ut via onlinetjänsten till administratörer om registrerade personer fortfarande efter fem månader inte har licens.

  Har du frågor?

  Kontakta oss

  *Se tillägg i 8 kap. 1 § i regelverket om när kravet på att ha licenshavare börjar gälla. Tillägget har i sin tur lett till justeringar i kommentaren till 7 kap. 2 §:

  Ändringar i regelverket

 • Anställd i anslutet företag

  Om du är anställd i ett företag som är anslutet till Swedsec är det företaget som registrerar dig i Swedsecs onlinetjänst och tilldelar dig bokningsrättigheter, och du bokar testtillfälle (licensieringstest) direkt i Swedsecs onlinetjänst.

  Privatperson (ej registrerad i Swedsecs onlinetjänst via anslutet företag)

  Om du är privatperson, det vill säga inte registrerad i Swedsecs onlinetjänst på anslutet företag, måste du först göra en inbetalning till Swedsec och informera oss om vilket licensieringstest som du vill boka testtillfälle för i onlinetjänsten. Först därefter kan Swedsec registrera respektive tilldela dig bokningsrättigheter i onlinetjänsten.

  Om du blir underkänd på ett test måste det gå en vecka mellan testtillfällena, det går alltså inte att genomföra ett nytt testtillfälle samma dag eller dagen efter även om det finns lediga platser i aktuell testlokal.

  Hur ett test bokas i onlinetjänsten

  All bokning och avbokning av tester och tider görs av användaren själv eller av företagets Swedsecs-administratörer i Swedsecs onlinetjänst.

  • Logga in på din profilsida i Swedsecs onlinetjänst
  • Välj Boka test (i rutan Mina bokade test)
  • Välj test, stad, datum och tid
  • Boka

   

  Läs mer om hur du bokar test

  Läs om våra avbokningsregler

  Priser

  Om du är privatperson (ej anställd i anslutet företag) får du själv betala 2 250 kr (inkl. moms) för testerna, men du kan samtidigt inte få licens. Är du anställd i ett anslutet företag är det företaget som betalar för tester och din licens (samt företagets anslutning). Ett licensieringstest kostar 1 800 kr (exkl. moms).

  Öppet köp

  Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du varken har bokat eller genomfört något test.

  Fullständig prislista

 • Swedsecs diagnostiska test inför respektive licensieringstest bygger på samma kunskapskrav som det aktuella licensieringstestet. Ett diagnostiskt test är en bra förberedelse inför licensieringstestet eftersom uppgifterna liknar varandra i språk, form och svårighetsgrad, och använder t.ex. samma uppgiftstyper som licensieringstestet samt görs i samma testsystem som själva licensieringstest. När du har gjort ett diagnostiskt test, som inte har någon tids- eller platsbegränsning, får du en detaljerad återkoppling, så att du ser vilka områden du bör läsa på.

  Det finns ingen tidsbegränsning i det diagnostiska testets olika deltester/moduler men du kan bara göra respektive deltest en gång, sedan måste du boka ett nytt diagnostiskt test (med samma frågor). Du kan dock pausa respektive deltest och återuppta det senare. Du startar och gör det diagnostiska testet via onlinetjänsten på vilken dator du vill (ingen testlokal).

  De diagnostiska testerna görs i samma testsystem/verktyg som när reguljära licensieringstest avläggs. Du kan t.ex. öva på olika funktioner, som att flagga testuppgifter som du är osäker på, skriva anteckningar vid testuppgifter och göra beräkningar med testsystemets egen miniräknare.

  Dator och webbläsare

  Webbläsarna Internet Explorer, Safari och äldre versioner av Edge fungerar inte tillförlitligt eller inte alls med Swedsecs onlinetjänst eller testsystemet. Därför rekommenderar vi att du använder senaste versionen av webbläsaren Chrome, Edge eller Firefox. Om du har Apple/Mac rekommenderar vi att du först testar att starta exempeluppgifter på swedsec.se, och då helst med senaste versionerna av webbläsaren Chrome eller Firefox eftersom webbläsaren Safari oftast inte tillåter öppnandet av nya webbfönster (popups).

  Hur ett test bokas i själva onlinetjänsten

  All bokning av tester görs av användaren själv eller av företagets Swedsecs-administratörer i Swedsecs onlinetjänst.

  • Logga in på egen sida i Swedsecs onlinetjänst
  • Välj Boka test (i rutan Mina bokade test)
  • Välj test
  • Boka

  Priser

  Om du är privatperson (inte registrerad i Swedsecs onlinetjänst via anslutet företag) gör du en inbetalning på 750 kronor (inkl. moms) för testerna. Är du anställd i ett anslutet företag är det företaget som betalar för tester.

  Som privatperson kan du begära tillbaka betald testavgift inom ett år, om du inte har bokat diagnostiskt test.

  Läs mer om diagnostiskt test

 • Ett licensieringstest kan vem som helst genomföra. Licens, efter godkänt test, kan du endast få om du är anställd i (eller i vissa fall arbetar för) ett anslutet företag till Swedsec och arbetar i Sverige. Om du har genomfört ett licensieringstest med godkänt resultat men inte får någon anställning i (eller i vissa fall uppdrag för) ett anslutet företag är testet giltigt i upp till fem år, därefter blir resultatet ogiltigt.

  Om du får aktiv licens, som bl.a. baseras på licensieringstest, så är licensen giltig så länge du gör årliga kunskapsuppdateringar (ÅKU) och är anställd i (eller i vissa fall arbetar för) ett anslutet företag.

  Om licensen avanmäls (sätts vilande), t.ex. om du avslutar din anställning i ett anslutet företag, kan licensen vara vilande i upp till fem år. Därefter förfaller licensen och testresultat sätts som ogiltiga, förutsatt att du inte har fått en ny licenspliktig anställning i (eller i vissa fall uppdrag för) ett anslutet företag inom fem år.

  Läs mer om gallring av testresultat här

  I onlinetjänsten kan du bl.a. i rutan Användaruppgifter se om du har aktiv eller vilande licens och vilka tester du har klarat samt uppdatera dina kontaktuppgifter, och även lägga in din privata e-postadress (via knappen ”Ändra uppgifter” och fliken ”Extra uppgifter”) och på sätt underlätta inloggningsförfarandet ifall du slutar på ett anslutet företag.

  I onlinetjänsten kan du även t.ex. i rutan Testresultat skriva ut intyg om att du har genomfört ett eller flera licensieringstester med godkänt resultat (förutsatt att testerna fortfarande är giltiga) och i rutan Registerutdrag skriva ut utdrag, som visar ev. disciplinära påföljder, inför lämplighetsprövning vid anställning.

 • Nej, om du har redan har aktiv licens behöver din arbetsgivare inte ansöka om licens igen, det nya godkända licensieringstestet ”följer med” din licens. Däremot, om din licens är vilande och du måste ha aktiv licens p.g.a. ditt ansvarsområde måste din arbetsgivare ansöka om aktiv licens igen.

  I vår onlinetjänst ser du i rutan Användaruppgifter om du har aktiv eller vilande licens och vilka tester du har klarat, och du kan i rutan Testresultat skriva ut intyg om att du har genomfört ett eller flera licensieringstester med godkänt resultat (förutsatt att testerna fortfarande är giltiga).

  • Kontrollera först att du har bokat rätt licensieringstest, i rätt stad och på rätt dag/tid, antingen i Swedsecs onlinetjänst eller i utskickad bokningsbekräftelse.
  • Är du sen nekas du tillträde till testlokalen.
  • Giltig legitimation. Annars måste du lämna testlokalen.
  • Lösenord till inloggning i onlinetjänsten. Behövs för att kunna starta testet.
  • Dryck och lättare kost (undvik nötter och osande/varm mat).
  • Ytterkläder, väskor, mobiler (inkl. smarta klockor/glasögon och hörsnäckor) får inte användas/finnas vid testplatsen under testtillfället.
  • Det finns möjlighet att få ta med sig lexikon, men detta ska godkännas i förväg av Swedsec.

  Minsta misstanke om fusk rapporteras till Swedsec, som kan förhindra testtagare som konstaterats fuska eller bryta mot ordningsregler att under viss tid åter boka och genomföra licensieringstest. Om licens har erhållits på felaktiga grunder kan Swedsecs disciplinnämnd förklara licensen ogiltig.

  Till våra ordningsregler och hjälpmedel

 • För samtliga licensieringstester får du tre (3) timmar på dig.

  Har du läkarintyg, för t.ex. dyslexi, så kan du få extra tid (+30 min) att genomföra testet. Kontakta Swedsec om detta.

  Audiotest

  Både licensieringstest för bolån och för rådgivare finns tillgängliga med ljudstöd, så kallade audiotester. Syftet är att möjliggöra för personer med t.ex. dyslexi att genomföra Swedsecs licensieringstester på jämförbara villkor som andra testtagare.

  Testerna kan genomföras vid samtliga testlokaler på samma sätt som övriga tester, men med hörlurar. Vid varje fråga kan testtagaren välja att aktivera förinspelat tal. För att bli godkänd på audiotest för licensieringstest för bolån måste testtagaren måste ha minst 70 procent rätt totalt (på 110 testuppgifter) och minst 60 procent rätt per delområde (totalt tre områden) för att bli godkänd. För audiotest för licensieringstest för rådgivare (110 testuppgifter) måste testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt.

  En förutsättning för att få genomföra test med ljudstöd är att testtagaren har nedsatt förmåga att tillgodogöra sig skriven text. Audiotesterna är även inställda på extra testtid (+30 min), alltså är testtiden 3,5 timmar. Audiotesterna kan endast bokas av Swedsecs kansli efter förfrågan och inskickat läkarintyg eller motsvarande. Bokning ska ske minst 14 dagar i förväg.

  Kontakta Swedsec om extra testtid eller audiotest på telefon 08-56 26 07 10.

 • Licensieringstestet för rådgivare

  Testtagaren har tre timmar på sig att besvara 120 uppgifter, varav 110 avgör testresultatet och tio (10) är s.k. utprövningsuppgifter. För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt.

  Licensieringstestet för specialister

  Testtagaren har tre timmar på sig att besvara 105 uppgifter, varav 90 avgör testresultatet och 15 är s.k. utprövningsuppgifter. För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt och minst 60 procent per delområde.

  Licensieringstestet för ledning och kontrollfunktioner

  Testtagaren har tre timmar på sig att besvara 105 uppgifter, varav 90 avgör testresultatet och 15 är s.k. utprövningsuppgifter. För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt.

  Licensieringstestet för bolån

  Testtagaren har tre timmar på sig att besvara 105 uppgifter, varav 90 avgör testresultatet och 15 är s.k. utprövningsuppgifter. För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt och minst 60 procent per delområde.

  Licensieringstestet för Informationsgivare

  Testtagaren har tre timmar på sig att besvara 65 uppgifter, varav 60 avgör testresultatet och fem (5) är s.k. utprövningsuppgifter. För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt.

  Licensieringstesterna genomförs i testlokal. Minsta misstanke om fusk rapporteras till Swedsec, som kan förhindra testtagare som konstaterats fuska eller bryta mot ordningsregler att under viss tid åter boka och genomföra licensieringstest. Om licens har erhållits på felaktiga grunder kan Swedsecs disciplinnämnd förklara licensen ogiltig.

  Mer om licensieringstester

 • Nej, efter testtillfället får du endast veta ditt resultat på testet. Resultatet återfinns även på din sida i Swedsecs onlinetjänst.

  Om du gör något av Swedsecs diagnostiska tester får du däremot en detaljerad återkoppling efter varje avslutad del/modul över vilka frågor (och svar) som du svarade fel på.

  Läs mer om licensieringstester

  Läs mer om diagnostiska tester

 • När Swedsec startade 2001 fanns det endast ett licensieringstest för en målgrupp, som bestod av många olika yrkesroller, bl.a. rådgivare, aktiemäklare, analytiker, compliance officers och vissa chefer. Det fanns önskemål bland licenshavarna och de anslutna företagen om att olika yrkesroller skulle ha olika licensieringstester med kunskapskrav anpassade efter de olika målgruppernas behov.

  Swedsec lyssnade på dessa önskemål. För att hitta lämpliga lösningar för att anpassa licensieringen studerade Swedsec andra länder. I de flesta länder, som har någon form av licensieringssystem finns flera tester anpassade till olika målgrupper. Swedsec införde därför i januari 2013 det första yrkesanpassade licensieringstestet – för rådgivare. Samtidigt utmönstrades Swedsecs ursprungliga licensieringstest (som 2013 bytte namn till ”licensieringstest för värdepappersmarknaden”) i slutet av december 2013. I januari 2014 introducerades licensieringstest för specialister och i juni 2014 lanserades licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner. I augusti 2016 lanserades licensieringstest för bolån. I april 2019 lanserades licensieringstest för informationsgivare.

  Läs mer om testerna

  Förutom att boka/starta diagnostiska tester respektive licensieringstester, kan du i onlinetjänsten även t.ex. i rutan Testresultat skriva ut intyg om att du har genomfört ett eller flera licensieringstester med godkänt resultat (förutsatt att testerna fortfarande är giltiga).

  Läs mer om riktlinjerna för Swedsecs logotyp

 • Nej, men vi listar förslag på litteratur och utbildningar under respektive licensieringstests webbsida (se fliken Tester eller länken nedan).

  Swedsec erbjuder/säljer emellertid diagnostiskt test inför varje licensieringstest.

  Läs mer om diagnostiskt test

 • Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Avstå då från att genomföra licensieringstest i Swedsecs testlokaler. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vi ber dig att du följer de råd som ges på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Enligt Swedsecs avbokningsregler kan du avboka ett testtillfälle utan kostnad fram till två veckor (15 dagar) före aktuellt datum. Om du uppvisar läkarintyg eller intyg om sjukdom (från HR, compliance eller chef) senast inom sju dagar från testtillfället tar Swedsec bort eventuell testkostnad som finns kvar p.g.a. sen avbokning.

  ”Skydda dig själv och andra” (Folkhälsomyndighetens webbplats)

  Swedsecs avbokningsregler

 • Licensen kan vara aktiv så länge du arbetar i, eller i vissa fall arbetar åt (betraktas som anställda), ett till Swedsec anslutet företag och gör ÅKU. Om du har aktiv licens måste du göra ÅKU och din arbetsgivare måste rapportera in till Swedsec att den är gjord senast den 30 november, annars måste licensen sättas vilande.

  Swedsec tar fram kunskapskraven för ÅKU men det är de anslutna företagen som ansvarar för att ÅKU genomförs, ofta via ett utbildningsföretag. Du måste alltså vända dig till din arbetsgivare om du har frågor om genomförande och inrapportering av ÅKU.

  Om du har vilande licens och inte har genomfört föregående års ÅKU måste du först göra ÅKU och sedan måste företaget rapportera in till Swedsec att den är gjord innan företaget kan ansöka om aktiv licens för dig. Om vilande licens ska aktiveras i december och vare sig årets eller föregående års ÅKU är genomförda måste dessa två göras och inrapporteras innan företaget kan ansöka om aktiv licens.

  Om du slutar din anställning i det anslutna företaget eller inte längre arbetar med licenspliktig verksamhet kan din licens vara vilande i maximalt fem år innan den förfaller, och då måste du genomföra ett nytt licensieringstest med godkänt resultat för att kunna arbeta med licenspliktig verksamhet på ett Swedsec-anslutet företag. Om du har en vilande licens kan du inte hålla din licens vilande (”giltig”) längre än fem år genom att genomföra ÅKU:er, för endast licenshavare med aktiv licens ska genomföra ÅKU och det är de anslutna företagen som ansvarar för att ÅKU genomförs och rapporterar sedan in detta till Swedsec.

  Om du genomför ett licensieringstest för allra första gången (och inte har någon licens sedan tidigare) behöver du inte genomföra ÅKU det året som testet gjordes (med godkänt resultat). Men om du har aktiv licens sedan tidigare år och genomför ett nytt licensieringstest (med godkänt resultat) i år måste du göra ÅKU även i år.

  Om tidigare arbetsgivare inte har rapporterat in genomförd ÅKU måste du kontakta tidigare arbetsgivare för att få intyg över att ÅKU är genomförd, så att den nya arbetsgivaren (förutsatt att du fortfarande ska arbeta med licenspliktig verksamhet) kan rapportera in ÅKU:n till Swedsec.

  Läs mer om ÅKU

  Läs mer om licensiering

  I Swedsecs onlinetjänst kan du i rutan Användaruppgifter se om ÅKU har rapporterats in för dig, antingen för det aktuella året eller en lista över de fem senaste åren, via knappen Visa ÅKU.

 • För att ha en aktiv Swedsec-licens krävs att licenshavaren varje år gör en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) inom ämnen som Swedsecs prövningsnämnd har slagit fast. Kunskapskraven ska ge en överblick över vad licenshavare med olika befattningar förväntas kunna.

  Om du har en vilande licens eller ingen licens alls (endast genomfört licensieringstest) och inte är anställd (eller inte har ett uppdrag) hos ett Swedsec-anslutet företag ska du inte göra årets ÅKU, utan detta görs först när du får en ny anställning (eller nytt uppdrag).

  Swedsec har ett system med yrkesanpassade licensieringstester. Även ÅKU ska vara anpassad till yrkesroll. Du ska alltså göra de ÅKU:er (ämnen) som är relevanta till ditt ansvarsområde (dina arbetsuppgifter).

  Om en person genomför ett licensieringstest för allra första gången (och inte har någon licens sedan tidigare) behöver denne inte genomföra ÅKU det året som testet gjordes (med godkänt resultat). Men om personen har aktiv licens sedan tidigare år och genomför ett nytt licensieringstest (med godkänt resultat) i år måste denne göra ÅKU även i år.

  Swedsec tar fram kunskapskraven för ÅKU, men det är din arbetsgivare/uppdragsgivare (de Swedsec-anslutna företagen) som ansvarar för själva genomförandet av ÅKU. Du måste alltså vända dig till företaget för att få tillgång till ÅKU (och när det gäller inrapportering till Swedsec), förslagsvis till din närmaste chef, HR-/utbildningsavdelning eller din Swedsec-administratör som listas i rutan Användaruppgifter i Swedsecs onlinetjänst. Detta gäller oavsett om du har aktiv licens eller en vilande licens som ska aktiveras.

  Läs mer om ÅKU

 • Nej, en licens kan vara vilande i högst fem år innan den förfaller, och då måste du genomföra ett nytt licensieringstest med godkänt resultat för att ett Swedsec-anslutet företag ska kunna ansöka om licens för dig igen. En förfallen licens kan inte aktiveras igen med hjälp av ÅKU.

  Har du inte aktiv eller vilande licens behöver/ska och inte har en anställning (eller ett uppdrag) hos anslutet företag ska du inte genomföra ÅKU. Om du har en vilande licens och har gjort ÅKU för att få licensen aktiverad igen så måste din arbetsgivare (det anslutna företaget) först registrera att ÅKU är genomförd och därefter ansöka om (aktiv) licens på din sida i Swedsecs onlinetjänst.

  Läs mer om ÅKU

  Läs mer om licensiering

 • ÅKU innehåller, enligt Swedsecs kunskapskrav, flera olika ämnen. Samtliga licenshavare ska genomföra ett minsta antal för arbetsuppgifterna relevanta ämnen. Den som arbetar med t.ex. både investeringsrådgivning och bolån bör genomföra fler än detta minsta antal så att de ämnen som är relevanta för både investeringsrådgivning och bolån täcks in.

  Om du har en vilande licens eller ingen licens alls (endast genomfört licensieringstest) och inte är anställd (eller inte har ett uppdrag) hos ett Swedsec-anslutet företag ska du inte göra årets ÅKU, utan detta görs först när du får en ny anställning (eller nytt uppdrag).

  Om du genomför ett licensieringstest för allra första gången (och inte har någon licens sedan tidigare) behöver du inte genomföra ÅKU det året som testet gjordes (med godkänt resultat). Men om du har aktiv licens sedan tidigare år och genomför ett nytt licensieringstest (med godkänt resultat) i år måste du göra ÅKU även i år.

  Swedsec tar fram kunskapskraven för ÅKU, men det är din arbetsgivare (de Swedsec-anslutna företagen) som ansvarar för själva genomförandet av ÅKU. Du måste alltså vända dig till företaget både för att få tillgång till ÅKU och när det gäller inrapportering till Swedsec. Kontakta förslagsvis din närmaste chef, HR-/utbildningsavdelning eller din Swedsec-administratör som listas i rutan Användaruppgifter i Swedsecs onlinetjänst. Detta gäller oavsett om du har aktiv licens eller en vilande licens som ska aktiveras.

  Läs mer om ÅKU

 • Licenshavare med aktiv licens måste varje år genomföra ÅKU och det är arbetsgivaren/uppdragsgivaren, alltså det Swedsec-anslutna företaget, som ansvarar för genomförandet av ÅKU och sedan inrapporteringen till Swedsec.

  Om din gamla arbetsgivare inte har hunnit att rapportera in årets ÅKU till din profilsida i Swedsecs onlinetjänst innan du slutade din tjänst, måste den nya arbetsgivaren (om den är ansluten till Swedsec) göra inrapporteringen. Då behöver du kontakta tidigare arbetsgivare för att få ett intyg att ÅKU:n är genomförd. Ett intyg från det utbildningsföretag, som tidigare arbetsgivare eventuellt anlitat för ÅKU, går också bra att lämna in till nya arbetsgivaren.

  Läs mer om ÅKU

 • Du måste vara registrerad (antingen av Swedsec eller ett Swedsec-anslutet företag) i Swedsecs onlinetjänst för att kunna logga in. När du blir registrerad får du automatiskt ett e-postmeddelande skickat till dig med inloggningsuppgifter.

  Du kommer åt onlinetjänsten genom att klicka på ”Logga in” högst uppe till höger här på swedsec.se.

  Till onlinetjänsten

  Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt via onlinetjänstens inloggningssida. Om du har en gammal e-postadress (t.ex. gammal jobbadress), och tidigare inte har lagt in en privat e-postadress på din sida i onlinetjänsten, måste du skicka in en bild/kopia på giltig legitimation till Swedsec.

  Kontaktuppgifter

  I onlinetjänsten kan du bl.a. i rutan Användaruppgifter se om du har aktiv/vilande licens och vilka tester du har klarat samt uppdatera dina kontaktuppgifter samt även lägga in din privata e-postadress (via knappen ”Ändra uppgifter” och fliken ”Extra uppgifter”), och på så sätt underlätta inloggningsförfarandet och fortsatt få informationsutskick ifall du slutar på ett anslutet företag.

  Förutom att boka/starta diagnostiska tester respektive licensieringstester, kan du i onlinetjänsten även t.ex. i rutan Testresultat skriva ut (ladda ner) intyg om att du har genomfört ett eller flera licensieringstester med godkänt resultat (förutsatt att testerna fortfarande är giltiga) och i rutan Registerutdrag skriva ut (ladda ner) utdrag, som visar ev. disciplinära påföljder, inför lämplighetsprövning vid anställning.

 • Företag som vill ansluta sig måste stå under Finansinspektionens tillsyn och bedriva värdepappersrörelse, fondverksamhet, försäkringsrörelse, försäkringsförmedling, förvaltning av specialfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer eller kreditgivning eller kreditförmedling av bostadskrediter till konsumenter. Svensk filial till utländskt företag som bedriver motsvarande verksamheter kan också ansluta sig.

  För att företag ska kunna ansluta sig till Swedsec krävs bl.a. ett genomfört informationsmöte mellan Swedsec och relevanta personer på företaget.

  Läs mer här (inklusive prislista)

 • Anslutna företag är skyldiga att till Swedsec anmäla regelöverträdelser, som licenshavare begått, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd.

  Swedsec har tagit fram en vägledning som är avsedd som ett stöd för dig som har till uppgift att anmäla licenshavares regelöverträdelser till Swedsec.

  Läs mer om regelöverträdelser

 • Om du i Swedsecs onlinetjänst fyller i din privata e-postadress underlättar detta framtida inloggningar i systemet ifall du skulle sluta på det aktuella företaget.

  Dessutom får du, om du har vilande licens, påminnelse via e-post om att licensen håller på att förfalla. Visserligen får du och även din Swedsec-administratör påminnelseutskick till era respektive jobbadresser om att din vilande licens håller på att förfalla, men endast om du fortfarande är anställd/registrerad på företaget. Därför är det mycket viktigt att fylla i en privat e-postadress, även om du har aktiv licens eller håller på att studera till ett licensieringstest. Så lägg gärna in din privata e-postadress när du har blivit registrerad i onlinetjänsten eller loggar in för fösta gången, men det går givetvis att lägga in eller ändra e-postadressen vid ett senare tillfälle.

  I onlinetjänsten lägger du in privat e-postadress via rutan Användaruppgifter, knappen ”Ändra uppgifter” och sedan fliken ”Extra uppgifter”.

  I onlinetjänsten kan du även bl.a. se din licensstatus och om genomförd ÅKU är registrerad samt skriva ut registerutdrag och intyg för tester som du har klarat inför anställningsförfaranden.

  Läs mer om licensiering

 • Om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Avstå då från att genomföra licensieringstest i Swedsecs testlokaler. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vi ber dig att du följer de råd som ges på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Enligt Swedsecs avbokningsregler kan du avboka ett testtillfälle utan kostnad fram till två veckor (15 dagar) före aktuellt datum. Om du uppvisar läkarintyg eller intyg om sjukdom (från HR, compliance eller chef) senast inom sju dagar från testtillfället tar Swedsec bort eventuell testkostnad som finns kvar p.g.a. sen avbokning.

  ”Skydda dig själv och andra” (Folkhälsomyndighetens webbplats)

  Swedsecs avbokningsregler

 • Enligt tidigare regler skulle ett företag som ansluts till Swedsec omedelbart se till att enbart anställda med licens har vissa befattningar. Det medförde att anslutna företag ofta direkt efter registrering av berörda anställda ansökte om dispens från licens via Swedsecs onlinetjänst, och att Swedsec också regelmässigt beviljade dispens i sex månader. Detta gällde både befattningshavare på nyanslutna företag och nyanställda på redan anslutna företag.

  För att förenkla hanteringen har reglerna ändrats (regelverket 2022-01-01*) så att företagen har sex månader på sig att licensiera de som ska ha licens. Detta innebär att dispensansökningar inte behöver göras för denna tid.

  Det är dock viktigt att fortsätta registrera alla aktuella medarbetare på företagets sida i onlinetjänsten direkt efter anställningen. Detta gäller alla som behöver få en vilande licens aktiverad eller som ska licensieras inom sex månader. Ett påminnelsemeddelande skickas ut via onlinetjänsten till administratörer om registrerade personer fortfarande efter fem månader inte har licens.

  Har du frågor?

  Kontakta oss

  *Se tillägg i 8 kap. 1 § i regelverket om när kravet på att ha licenshavare börjar gälla. Tillägget har i sin tur lett till justeringar i kommentaren till 7 kap. 2 §:

  Ändringar i regelverket

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.