SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen

SwedSec – en hörnsten inom självregleringen på finansmarknaden

SwedSec Licensiering AB (SwedSec) startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen), vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. SwedSec tillhandahåller licensiering av anställda på den svenska finansmarknaden. Omkring 270 företag är anslutna till SwedSec och fler än 23 000 av deras anställda är licenshavare med aktiv licens. Därtill har nästan 10 000 har en så kallad vilande licens.

När SwedSec startades för drygt 20 år sedan var syftet att stärka förtroendet för den svenska finansmarknaden.

SwedSecs verksamhet bygger på självreglering, vilket betyder att det är finansmarknadens aktörer som har gått samman och skapat ett licensieringssystem för sin personal. SwedSec lämnar dock ingen direkt rådgivning om tolkningen av lagar, författningar, föreskrifter m.m. till enskilda.

SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen.

SwedSec bidrar till en hållbar finansmarknad

Det är stort fokus på hållbarhet inom finansbranschen. SwedSecs licensiering bidrar sedan många år till en hållbar finansmarknad framför allt avseende kunskap, regelefterlevnad och kundskydd.

Genom att tillhandahålla licensieringstester för olika yrkeskategorier på finansmarknaden bidrar SwedSec till att kunskapskraven som finns angivna i olika lagar och föreskrifter uppfylls och genom den årliga kunskapsuppdateringen att kunskaperna såväl vidmakthålls som kompletteras. Goda kunskaper underlättar för personal inom finansbranschen att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Dessa kunskaper och det disciplinära förfarandet bidrar till regelefterlevnad. Det disciplinära förfarandet leder tillsammans med goda kunskaper och ett etiskt förhållningssätt till ett stärkt förtroende för finansmarknaden.

SwedSec firade 15 år
SwedSec 10 år, en jubileumsskrift

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Vision

SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen.

Mission

SwedSec licensierar finansbranschen.

Vilka företag licensierar sina medarbetare?

De företag som i första hand omfattas är banker, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, försäkringsdistributörer, AIF-förvaltare och svenska filialer till utländska företag som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige. Även andra aktörer som står under Finansinspektionens tillsyn eller som bedriver likartad verksamhet i Sverige kan i undantagsfall – efter godkännande i varje särskilt fall av SwedSecs styrelse – ansluta sig till SwedSec*.

Endast SwedSec-anslutna företag kan licensiera sina medarbetare. Företag som inte är anslutna kan alltså inte ansöka om aktiv licens för sina medarbetare, även om medarbetare har genomfört SwedSecs licensieringstester med godkänt resultat.

Utöver anställda i det anslutna företaget kan anknutna ombud till anslutna företag få licens. Även inhyrd personal kan få licens. Med inhyrd personal avses exempelvis personal från bemanningsföretag som arbetar under anställningsliknande förhållanden och för endast ett företag, d.v.s. de arbetsleds av det anslutna företaget, följer företagets interna regler m.m.

Däremot kan andra uppdragstagare till ett anslutet företag, t.ex. advokater, inte få licens. Inte heller styrelseledamöter som inte är anställda av det anslutna företaget kan få licens.

För att bli licenshavare krävs att det anslutna företaget prövar och intygar att personen är lämplig att ha licens. Dessutom krävs ett godkänt licensieringstest. Även privatpersoner kan genomföra licensieringstest, som är giltiga i upp till fem år som underlag för licensansökan.

Teresa Isele, VD, SwedSec

SwedSecs licensiering
SwedSecs licensieringstester
Bokning av tester

Vilka företag är anslutna?

Vi redovisar alla företag som är SwedSec-anslutna på swedsec.se. De företag som inte finns med är således inte anslutna till SwedSec.

Se anslutna företag
Anslut ditt företag – steg för steg
Prislista för anslutning

Regelverk och kunskapskrav

Anslutna företag är skyldiga att följa SwedSecs regelverk. Även om SwedSec agerar inom en så kallad självreglering måste även vårt regelverk och våra kunskapskrav uppdateras löpande för att anpassas till ny lagstiftning och föreskrifter. Regelverket fastställs av SwedSecs styrelse och omprövas, om inte särskilda omständigheter föranleder annat, årligen. Det är SwedSecs regelkommitté som bereder och föreslår ändringar i regelverket. Det är SwedSecs prövningsnämnd som uppdaterar och fastställer de olika kunskapskraven.

SwedSecs regelverk
SwedSecs styrelse
SwedSecs regelkommitté
SwedSecs prövningsnämnd

Regelefterlevnad och disciplinpåföljder

Anslutna företag är skyldiga att till SwedSec anmäla regelöverträdelser, som licenshavare begått, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Beredning och behandling av disciplinärenden ska ske rättssäkert och skyndsamt. Inom SwedSec finns ett disciplinutskott som har till uppgift att efter avslutad beredning besluta om ärendet ska överlämnas eller inte överlämnas till disciplinnämnden. Licenshavare har i disciplinärende rätt att anlita ombud.

Förfarande vid disciplinärenden
SwedSecs disciplinutskott
SwedSecs disciplinnämnd

 

*SwedSec är bifirma till SwedSec Licensiering AB.

Dela:

Just nu har SwedSec ... anslutna företag och ... licenshavare med aktiv licens