I SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser finns en sammanställning över avgjorda disciplinärenden (t.o.m. årsskiftet). Sammanställningen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Sammanställningen ska inte ses som uttömmande, utan för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som SwedSecs disciplinnämnd gjort för att komma fram till de meddelade disciplinpåföljderna hänvisas till de fullständiga besluten nedan, där också samtliga beslut finns.

Vägledningen för anmälan av regelöverträdelser

Disciplinnämndens beslut

SwedSec varnar kundansvarig

Den kundansvarige har utfört s.k. Känn-Din-Kund på en närståendes bolag och den närstående som företrädare för bolaget samt genomfört obehöriga sökningar i företagets interna system på bolaget och på sig själv.

[2021:20]

SwedSec varnar licenshavare

Licenshavaren har brutit mot regler om tystnadsplikt genom att av misstag skicka en kundlista över företagets tio största kunder utan att anonymisera kundernas namn. Listan skickades till en institutionell kund.

[2021:19]