I SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser finns en sammanställning över avgjorda disciplinärenden (t.o.m. årsskiftet). Sammanställningen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Sammanställningen ska inte ses som uttömmande, utan för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som SwedSecs disciplinnämnd gjort för att komma fram till de meddelade disciplinpåföljderna hänvisas till de fullständiga besluten nedan, där också samtliga beslut finns.

Vägledningen för anmälan av regelöverträdelser

Disciplinnämndens beslut

Licenshavaren har haft bisyssla som ej anmälts samt överfört medel från skilda dödsbons konton till sig själv

Licenshavaren har haft bisyssla som boutredningsman i skilda dödsbon och – i strid med bankens interna regelverk – underlåtit att anmäla detta till sin arbetsgivare. Vidare har hon regelstridigt överfört medel till sig själv från flera dödsbon. Nämnden fann inte styrkt att hon avsiktligen tillgodogjort sig andra medel än sådana som hon ansåg sig berättigad till men fann ändå att det inträffande föranledde återkallelse av licensen.

[2007:02]

SwedSecs Disciplinnämnd har återkallet en licens p.g.a. att licenshavaren – utan rätt till det – fört över medel från kunders konton till sig själv

En licenshavaren har – utan att ha rätt till det – fört över inlåningsmedel om sammanlagt ca 6 600 000 kronor från kunders konton till sig själv. I sitt yttrande till nämnden har han förklarat sitt handlande med att han ägnat sig åt spelverksamhet och varit spelberoende samt betraktat de överförda medlen som lån, vilka han avsett att återbetala.

[2007:01]

En licenshavare har tilldelats varning

SwedSecs disciplinnämnd har 2006-12-28 tilldelat en licenshavare en varning. Licenshavaren har för sitt instituts räkning lagt ett stort antal köp- och säljorder i Astra Zeneca som resulterat i automatiskt matchade avslut, vilka har inneburit att han handlat med sig själv.

[2006:02]

Licensinnehavare har brutit mot SwedSecs och sin banks regler

Licensinnehavaren har för samma kund och under samma dag sålt en aktieindexobligation och köpt fondandelar för försäljningslikviden men förbisett att likviden inte skulle bli tillgänglig för än efter tre dagar.

För att täcka kostnaden för inköpet av fondandelarna tog licensinnehavaren utan att vara berättigad till det, pengar från en annan kunds konto och förfalskade den kundens namn. För att i sin tur täcka uttaget överförde licensinnehavaren nästa dag, utan att ha rätt till det, medel från ytterligare en kunds konto.

Disciplinnämnden återkallade licensen.

[2006:01]

Licensinnehavare som har brutit mot bolagets interna regelverk

Licensinnehavaren har otillåtet använt institutets handelslager, fingerat affärstransaktioner, kringgått interna makuleringsrutiner, utfört affärer vid sidan om gällande spread, åsidosatt kunds placeringsföreskrifter samt röjt sekretessbelagd information till icke behörig mottagare.

Disciplinnämnden fann överträdelserna så allvarliga att den för Licensinnehavaren gällande licensen återkallades.

[2005:05]