I SwedSecs vägledning för anmälan av regelöverträdelser finns en sammanställning över avgjorda disciplinärenden (t.o.m. årsskiftet). Sammanställningen är indelad i kategorier av regelöverträdelser. Sammanställningen ska inte ses som uttömmande, utan för att närmare förstå vilken bedömning och vilka överväganden som SwedSecs disciplinnämnd gjort för att komma fram till de meddelade disciplinpåföljderna hänvisas till de fullständiga besluten nedan, där också samtliga beslut finns.

Vägledningen för anmälan av regelöverträdelser

Disciplinnämndens beslut

Licensinnehavare som genomfört affärer utan uppdrag från kund, gynnat vissa kunder framför andra och brutit mot institutets sekretessregler

En Licensinnehavare gjorde vid ett flertal tillfällen i strid mot bankens handlarinstruktion affärer utan uppdrag från kund. Affärerna fördelade han sedan i sin kundkrets. Han flyttade också positioner mellan olika kunder, vilket innebar att vissa kunder gynnades på andras bekostnad. Vidare underlät han att dokumentera affärsuppdrag och vid ett par tillfällen röjde han annan kunds namn och affärsplaner.

Disciplinnämnden fann förseelserna allvarliga och återkallade licensen.

[2003:02]

Licensinnehavare som medverkat till kunds skatteplaneringsaffärer

En Licensinnehavare medverkade till att en av hans kunder sålde aktier från en depå i Licensinnehavarens bank till ett kapitalförsäkringskonto i annat institut och senare återköpte aktierna till depån till ett högre pris. Åtgärden syftade till att nå skattefördelar för kunden.

En för nämnden väsentlig fråga var om Licensinnehavaren, när han medverkade till återköpet, förstod att det var kunden som själv hade åstadkommit de avvikande betalkurser, som dessförinnan etablerats samma dag. Nämnden fann för sin del inte detta styrkt med tillräcklig grad av säkerhet.

Licensinnehavaren skulle vid osäkerhet om tillämpningen av bankens etiska regelverk kontakta närmaste chef för att få råd. Genom att underlåta detta, bröt Licensinnehavaren mot bankens interna regelverk. Med hänsyn till att överträdelsen inte visats vara uppsåtlig konstaterade nämnden att det inte fanns förutsättningar för att återkalla licensen eller meddela varning. Nämnden tilldelade emellertid Licensinnehavaren erinran.

[2003:01]

Licensinnehavare som har överskridit sina befogenheter och lämnat bristfällig dokumentation

En Licensinnehavare i chefsställning gav utan medgivande från bankledningen i samband med utlandsaffärer ett par kunder fördelaktigare priser än gällande marknadsläge. Affärerna dokumenterades ej heller på ett sådant sätt att uppdragen eller avsluten kunde verifieras.

Disciplinnämnden ansåg att det fanns utrymme för kritik av Licensinnehavarens handlande men lät bero vid vad som varit i ärendet med hänsyn till att ingen kund blivit lidande och att Licensinnehavaren inte handlat för egen vinnings skull.

[2002:09]

Licensinnehavare som genomfört otillåten blankningsaffär och handel för nära anhörigs räkning

En Licensinnehavare utförde i strid med bankens etikpolicy affärer för sin fars räkning. Med hänsyn till omständigheterna bedömdes förseelsen som mindre allvarlig. Vidare genomförde han en otillåten blankningsaffär för faderns räkning, något som förutsatte forcering av bankens system. Nämnden bedömde denna förseelse som allvarlig.

Mot bakgrund av de oklara ansvarsförhållanden som rådde i fråga om chefskapet för Licensinnehavaren, bedömde nämnden det inte som någon allvarligare förseelse att Licensinnehavaren rapporterat det inträffade på ett oriktigt sätt.

Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att licensen skulle återkallas men att det fanns skäl att göra återkallelsen tillfällig.

[2002:08]

Licensinnehavare som övertrasserat kundkonton och har kringgått den interna kontrollen

En Licensinnehavare genomförde ett antal affärer utan att skriftliga avtal, enligt i banken gällande avtalsformulär, upprättades. Vidare medverkade han i tre fall till betydande övertrasseringar av kundkonton och i ett fall utförde han i strid med bankens interna regler en affär i annat värdepappersinstitut i syfte att kringgå säkerhetsspärrar i banken. Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att licensen borde återkallas men att skäl fanns att göra återkallelsen tillfällig.

[2002:07]