SwedSecs licensiering stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen

SwedSec-licensieringen – för anställda i finansbranschen

SwedSec agerar inom så kallad självreglering på finansmarknaden. SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att arbeta för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik med en licensiering för anställda i branschen – en licens baserat på kunskapskrav och tester samt ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

Visionen: SwedSec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen

Missionen: SwedSec licensierar finansbranschen

Syftet med licensieringen är således att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen, vilket bidrar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för de SwedSec-anslutna företagen som verkar på den svenska marknaden. Målet är att en betydande majoritet av alla anställda med kvalificerade arbetsuppgifter och befattningar i företag på finansmarknaden, och som står under Finansinspektionens tillsyn, ska vara licensierade. Det är mycket viktigt för förtroendet för branschen och självregleringen med en så bred anslutning till SwedSec som möjligt.

Det finns en SwedSec-licens och den kan erhållas om du arbetar åt ett SwedSec-anslutet företag och om du klarar ett eller flera av våra yrkesanpassade licensieringstester.

SwedSec bidrar till en hållbar finansmarknad

Det är stort fokus på hållbarhet inom finansbranschen. SwedSecs licensiering bidrar sedan många år till en hållbar finansmarknad framför allt avseende kunskap, regelefterlevnad och kundskydd.

Genom att tillhandahålla licensieringstester för olika yrkeskategorier på finansmarknaden bidrar SwedSec till att kunskapskraven som finns angivna i olika lagar och föreskrifter uppfylls och genom den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU) att kunskaperna såväl vidmakthålls som kompletteras. Goda kunskaper underlättar för personal inom finansbranschen att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Dessa kunskaper och det disciplinära förfarandet bidrar till regelefterlevnad. Det disciplinära förfarandet leder tillsammans med goda kunskaper och ett etiskt förhållningssätt till ett stärkt förtroende för finansmarknaden.

Mer om SwedSec Licensiering AB

Vilka företag omfattas?

De företag som i första hand omfattas är banker, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, försäkringsdistributörer, AIF-förvaltare och svenska filialer till utländska företag som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige. Även andra aktörer som står under Finansinspektionens tillsyn eller som bedriver likartad verksamhet i Sverige kan i undantagsfall – efter godkännande i varje särskilt fall av SwedSecs styrelse – ansluta sig till SwedSec.

Endast SwedSec-anslutna företag kan licensiera sina medarbetare. Företag som inte är anslutna kan alltså inte ansöka om aktiv licens för sina medarbetare, även om medarbetare har genomfört SwedSecs licensieringstester med godkänt resultat.

Läs hur ditt företag kan ansluta sig

Prislista för anslutning, tester, licenser och licensbevis

Lista med anslutna företag

Vem riktar sig licensen till – vem kan få licens?

Alla rådgivare, försäkringsdistributörer, mäklare, analytiker, kapitalförvaltare, compliance officers, informationsgivare m.fl. som är anställda, eller anses som anställda (t.ex. vissa konsulter via bemanningsföretag eller anställda hos anknutna ombud), i SwedSec-anslutna företag kan bli licensierade. För vissa arbetsuppgifter är licensen obligatorisk. Andra anställda som är verksamma i Sverige kan frivilligt bli licenshavare.

För att bli licenshavare krävs att det anslutna företaget prövar och intygar att personen är lämplig att ha licens. Dessutom krävs ett godkänt licensieringstest. Även privatpersoner kan genomföra licensieringstest, som är giltiga i upp till fem år som underlag för licensansökan.

Utöver anställda i det anslutna företaget kan anknutna ombud till anslutna företag få licens. Även inhyrd personal kan få licens. Med inhyrd personal avses exempelvis personal från bemanningsföretag som arbetar under anställningsliknande förhållanden och för endast ett företag, d.v.s. de arbetsleds av det anslutna företaget, följer företagets interna regler m.m.

Däremot kan andra uppdragstagare till ett anslutet företag, t.ex. advokater, inte få licens. Inte heller styrelseledamöter som inte är anställda av det anslutna företaget kan få licens.

Sök efter personer med aktiv licens

Krav för att få licens

  • att sökanden är anställd eller, enligt SwedSecs regelverk, betraktas som anställda, i ett till SwedSec anslutet företag,
  • att sökanden är lämplig att inneha licens, vilket intygas av det anslutna företaget,
  • att sökanden har godkänt resultat på licensieringstest,
  • att sökanden förbinder sig att följa SwedSecs regelverk och
  • att sökanden underrättas om att dennes personuppgifter registreras m.m.

Krävs licens för att arbeta i ett SwedSec-anslutet företag?

För vissa arbetsuppgifter, s.k. licenspliktiga arbetsuppgifter, är licens obligatoriskt för anställda i ett SwedSec-anslutet företag. Motsvarande gäller för anställda i koncernföretag som omfattas av koncernanslutning, anknutna ombud och anknutna försäkringsdistributörer till anslutna företag samt inhyrd personal som arbetar under anställningsliknande förhållanden och för endast ett företag, som enligt regelverket betraktas som anställda. De licenspliktiga arbetsuppgifterna anges i 3 kap. 1 § SwedSecs regelverk.

Kravet på licens vid utförande av licenspliktiga arbetsuppgifter gäller endast för anställda i eller, enligt SwedSecs regelverk, betraktas som anställda, i det SwedSec-anslutna företaget. Det finns inget i SwedSecs regelverk som hindrar att det anslutna företaget anlitar uppdragstagare utan licens för att utföra arbetsuppgifter som hade krävt licens om de utförts av anställda hos det anslutna i företaget. De anslutna företagen bör dock vara uppmärksamma på att de kan behöva förhålla sig till andra regler än SwedSecs regelverk, t.ex. Finansinspektionens regler om krav på kunskap och kompetens.

SwedSecs regelverk

Hur länge är licensen giltig och vad är ÅKU?

Licensen är aktiv/giltig så länge du arbetar i ett till SwedSec anslutet företag och årligen uppdaterar dina kunskaper genom årlig kunskapsuppdatering (ÅKU). SwedSec ansvarar inte för de anslutna företagens genomförande av ÅKU, men det är SwedSecs prövningsnämnd som fastslår kunskapskraven för ÅKU. Kunskapskraven är ett stöd vid utformning av utbildning och uppgiftskonstruktion.

Om du slutar din anställning i det anslutna företaget kan din licens vara vilande i maximalt fem år innan den förfaller, och då måste du genomföra ett nytt licensieringstest med godkänt resultat för att kunna arbeta med licenspliktig verksamhet på ett SwedSec-anslutet företag.

Mer om Årlig kunskapsuppdatering (ÅKU)

En licens – flera yrkesanpassade tester

Det finns en SwedSec-licens och den kan erhållas på basis av olika yrkesanpassade licensieringstester. SwedSec tillhandahåller fem yrkesanpassade licensieringstester för:

Ett godkänt licensieringstest är giltigt i upp till fem år, du har alltså fem år på dig att få en tjänst på/via ett anslutet företag, som kan ansöka licens för dig baserat på ditt/dina godkända test(er).

Licensieringstesterna genomförs i testlokal. Minsta misstanke om fusk rapporteras till SwedSec, som kan förhindra testtagare som konstaterats fuska eller bryta mot ordningsregler att under viss tid åter boka och genomföra licensieringstest. Om licens har erhållits på felaktiga grunder kan SwedSecs disciplinnämnd förklara licensen ogiltig.

Mer om våra licensieringstester

Prövningsnämnd fastställer kunskapskraven

SwedSecs prövningsnämnd, vars ledamöter har en allsidig och djup kunskap om finansmarknaden, fastställer varje år vilka kunskapskrav som ska gälla för att få licens. Nämnden ansvarar också för att innehållet i licensieringstesterna går i linje med de fastställda kunskapskraven. Därutöver fastslår prövningsnämnden kunskapskraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU).

Mer om SwedSecs prövningsnämnd

Regelefterlevnad och disciplinpåföljder

Anslutna företag är skyldiga att till SwedSec anmäla regelöverträdelser, som licenshavare begått, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Beredning och behandling av disciplinärenden ska ske rättssäkert och skyndsamt. Inom SwedSec finns ett disciplinutskott som har till uppgift att efter avslutad beredning besluta om ärendet ska överlämnas eller inte överlämnas till disciplinnämnden. Licenshavare har i disciplinärende rätt att anlita ombud.

Dela:

Just nu har SwedSec ... anslutna företag och ... licenshavare med aktiv licens