Till översikten
Nyheter

27 juni 2022

13 beslut av Swedsecs disciplinnämnd under andra kvartalet 2022

Under andra kvartalet 2022 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat 13 beslut. En licenshavare har fått sin licens återkallad, åtta har meddelats en varning och tre har fått en erinran. En sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

Bland disciplinnämndens beslut under andra kvartalet 2022 handlar flera om licenshavare som gjort otillåtna slagningar i företagens interna system. I några andra fall har licenshavaren inte dokumenterat rådgivning på rätt sätt eller lämnat felaktig information och fått en varning. Ett beslut handlar om licenshavares egna affärer. Licenshavaren hade i ett stort antal fall missat att begära förhandsgodkännande och inte heller efterrapporterat affärerna.

Nämnden har också i ett fall återkallat licensen för en licenshavare som begått brott utanför tjänsten.
– De allra flesta anmälningar som kommer in till Swedsec handlar om fel som licenshavare gör i tjänsten, men nämnden kan även återkalla en licens om licenshavaren har begått grova brott som inte har med arbetet att göra, säger Teresa Isele, vd på Swedsec. Ytterst handlar det om att bara lämpliga personer ska få ha licens varför i undantagsfall även brott utanför ens arbete kan leda till en återkallelse, fortsätter hon.
– Oftast handlar det såklart om ekonomiska brott, men även andra grova brott kan resultera i att nämnden återkallar licensen, avslutar Teresa.

Statistik 2022

Beslut från disciplinnämnden, Q1+Q2
Återkallelser: 3
Varning: 18
Erinran: 7
Ingen påföljd: 1

Kategorier av regelöverträdelser, Q1/Q2
Intressekonflikter: 5/2
Olovliga slagningar: 5/6
Brister i kreditgivning/kreditprövning: 4/1
Brister i kundkännedom/Id-kontroll: 3/0
Bristande dokumentation: 2/3
Bisyssla: 2/1
Bristande information: 1/1
Inte utfört uppdrag: 1/0
Inte kontrollerat behörighet: 0/2
Brott utanför tjänsten: 0/1
Anställdas egna affärer: 0/1
Sekretess: 0 /2

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under kvartal 2 2022:

Swedsec varnar rådgivare – 2022:17
Rådgivaren har flera fall låtit bli att dokumentera bolånerådgivning. Rådgivaren har vid ett fall angett felaktig inkomstuppgift i lånekalkylen. I ett annat fall angavs för låg månadsavgift i kalkylen. Rådgivaren har också hanterat ärenden från ombud utan att säkerställa att dessa haft rätt behörighet.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:18
Rådgivaren har i två fall inte dokumenterat investeringsrådgivning som avsåg stora belopp.

Swedsec varnar licenshavare – 2022:19
Licenshavaren har gjort ett stort antal obehöriga sökningar på en tidigare närstående och ytterligare en person. Det har funnits personliga omständigheter som till viss mån beaktats som förmildrande.

Swedsec meddelar licenshavare en erinran – 2022:20
Licenshavaren har på uppdrag av en kunds sambo inlett ett kreditärende för kunden och tagit en kreditupplysning på denne. Det fanns inte någon fullmakt eller godkännande från kunden. Licenshavaren har också i strid med sekretessregler lämnat uppgifter om kunden till sambon.

Swedsec meddelar licenshavare en erinran – 2022:21
Licenshavaren har missuppfattat företagets regler om uppdrag utanför tjänsten och har därför inte anmält alla uppdrag. Licenshavaren har gjort slagningar på sig själv i företagets system i tron att det var tillåtet.

Swedsec varnar licenshavare – 2022:22
Licenshavaren, som arbetade inom företagets Corporate Finance, har bl.a. underlåtit att begära förhandsgodkännande för 92 affärer och låtit bli att rapportera 69 affärer. Han har också vid ett tillfälle brutit mot den s.k. tremånadersregeln och vid tre tillfällen köpt aktier i bolag som har stått på företagets lista över bolag som det råder handelsförbud i. Nämnden gör bedömningen att licenshavarens agerande berott på försummelse och att han också aktivt har medverkat till företagets utredning och stannar därför vid en varning.

Swedsec avstår från disciplinpåföljd – 2022:23
Swedsecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd i ett fall där en licenshavare överträtt banksekretessen vid ett tillfälle. Licenshavaren hade i e-post lämnat uppgifter om en kund till dennes far. Kunden hade dock tidigare informerat licenshavaren om att fadern skulle komma att ta kontakt. Mot den bakgrunden har disciplinnämnden bedömt händelsen som ringa och ursäktlig.

Swedsec meddelar licenshavare en erinran – 2022:24
Licenshavaren har skickat en presentation som innehöll konfidentiell information i okrypterad e-post till sin egen e-postadress. Syftet var att kunna använda sin privata dator vid hemarbete. Han har också gjort några sökningar på sig själv och sin fru utan att det har funnits något arbetsrelaterat motiv till sökningarna.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:25
Rådgivaren, som bedrev rådgivning via ett anknutet ombud, har brustit i dokumentation och information till kunder, bl.a. hänvisades felaktigt till det anknutna ombudets ansvarsförsäkring. Det saknades vidare information om ersättning till rådgivaren och informationen lämnades felaktigt i efterhand. Även om bristerna till viss del berott på företaget så fritar inte det rådgivaren från hans ansvar för dokumentationen.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:26
Rådgivaren har handlagt bolånelöften för två vänner, hanterat sin flickväns kundkännedomsinformation och gjort otillåtna slagningar i företagets system.

Swedsec varnar licenshavare – 2022:27
Licenshavaren har gjort ett stort antal otillåtna sökningar på sig själv och på sin närmaste familj. Enligt licenshavaren berodde sökningarna på att han och hans fru hade olika uppfattning om familjens ekonomi.

Swedsec återkallar rådgivares licens – 2022:28
Brott utanför tjänsten. Om en licenshavare begår brott utanför tjänsten kan licensen återkallas om han eller hon inte längre kan anses lämplig. Rådgivaren har dömts till fängelse för våldtäkt, ett brott som har ett minimistraff om två år och straffvärdet har i det enskilda fallet bedömts motsvara två års fängelse. Vid brott med ett så högt straffvärde måste det i regel anses föreligga skäl att återkalla licensen.

Swedsec varnar licenshavare – 2022:29
Licenshavaren har vid flera tillfällen utfört ärenden för bekanta som är kunder i företaget, skickat och tagit emot upprepade betalningar från dessa kunder och gjort sökningar på sig själv i företagets system. På grund av personliga omständigheter stannar påföljden vid en varning.

Samtliga beslut finns här:
http://swedsec.se//disciplinarenden/beslut/

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

Cecilia Blomqvist, jurist
070-749 28 39 eller cecilia@swedsec.se

Swedsec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att tillhandahålla ett licensieringssystem för anställda i branschen. Swedsecs disciplinnämnd prövar om en licenshavare är fortsatt lämplig att behålla sin licens efter ett regelbrott. Disciplinnämnden fyller en viktig roll för kundskyddet. Swedsecs disciplinnämnd består av ordförande Petter Asp som är justitieråd i Högsta domstolen och vice ordförande Kristina Ståhl som är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, samt ytterligare sex ledamöter med bred och djup kunskap om finansmarknaden http://swedsec.se//disciplinarenden/disciplinnamnden/.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.