Till översikten
Pressmeddelanden

3 juli 2024

14 beslut av Swedsecs disciplinnämnd under andra kvartalet 2024

Under andra kvartalet 2024 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat fjorton beslut. Fem licenshavare har fått sina licenser återkallade och sex licenshavare har fått en varning. Två licenshavare har fått en erinran. Disciplinnämnden har i ett ärende valt att inte påföra någon påföljd. Sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

I två fall har licenshavare fått sin licens återkallad efter att ha dömts för brott. I disciplinnämndens beslut 2024:17 hade licenshavaren dömts för flera fall av mutbrott som hade direkt samband med dennes yrkesutövning och i beslut 2024:19 var licenshavaren dömd för flera fall av grovt insiderbrott.

Disciplinnämnden har vidare återkallat licensen för en rådgivare som brustit i dokumentationen vid ett stort antal investeringsrådgivningar (2024:16) och för annan rådgivare som tagit emot gåvor från en kund om stora belopp och laddat ned kundens bank-id på sin mobiltelefon och med det hjälpt kunden med olika transaktioner (2024:24).  I ett ytterligare beslut har disciplinnämnden återkallat licensen för en licenshavare som vid två tidigare tillfällen varit föremål för prövning av Swedsecs disciplinnämnd (2024:18).

I ett ärende har disciplinnämnden valt att avstå från att påföra någon disciplinpåföljd. I anmälan till Swedsec angav företaget att en kontorschef hade brutit mot företagets interna instruktioner gällande kredithantering och behörigheter för kreditbeslut samt mot företagets uppförandekod. Disciplinnämnden ansåg i beslutet inte att företagets lyckats visa att det funnits mer övergripande brister i arbetet med kredithanteringen som kunde läggas kontorschefen till last (2024:26).

Swedsecs disciplinnämnd har under året tilldelat en erinran vid tre tillfällen. Sedan Swedsec ändrade anmälningsskyldigheten vid regelöverträdelser förra året ska företag bara anmäla regelöverträdelser som kan antas leda till disciplinpåföljderna återkallelse av licens eller varning. Disciplinnämnden kan dock fortfarande meddela en erinran.

Swedsecs disciplinnämnd har hittills meddelat 28 beslut under 2024; tio återkallelser, fjorton varningar, tre beslut om erinran och ett beslut utan påföljd.

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under andra kvartalet 2024

2024:15 Swedsec meddelar chef en erinran
Chefen hade handlagt ett fullmaktsärende för sin svägerska och svåger och gjort en olovlig slagning på ett bolag på uppdrag av sin andra svägerska. Disciplinnämnden konstaterar att det rör sig om enstaka regelöverträdelser under en långvarig tjänstgöring och att påföljden kan stanna vid en erinran.

2024:16 Swedsec återkallar rådgivares licens
Rådgivaren har brustit i dokumentationen vid ett stort antal investeringsrådgivningar. Det rörde sig om komplexa produkter och rådgivaren har underlåtit att dokumentera för över hälften av kunderna. Bristerna är så många och allvarliga att licensen återkallas.

2024:17 Swedsec återkallar privatrådgivares licens
Rådgivaren har dömts för flera fall av mutbrott som haft ett direkt samband med dennes yrkesutövning.

2024:18 Swedsec återkallar kundrådgivares licens
Kundrådgivaren har rekommenderat produkter som inte stämt överens med företagets rekommendationer och kundernas önskemål samt inte dokumenterat fondbyte för en kund. De felaktiga placeringarna har lett till ekonomisk skada för kunder som företaget har ersatt. Kundrådgivaren har vid två tidigare tillfällen varit föremål för prövning av Swedsecs disciplinnämnd. Disciplinnämnden konstaterar att att de nu aktuella regelöverträdelserna, sammantaget med de överträdelser som kundrådgivaren tidigare har gjort sig skyldig till, visar att kundrådgivaren inte är lämplig att inneha licens och återkallar licensen.

2024:19 Swedsec återkallar licens
Licenshavaren är dömd för flera fall av grovt insiderbrott.

2024:20 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har brustit i hanteringen av ett låneärende, bl.a. genom att inte ta in erforderliga underlag. Rådgivaren har även förlängt krediten för att hemlighålla misstaget och underlåtit att upprätta en incidentrapport avseende händelsen. Disciplinnämnden konstaterar att överträdelserna är allvarliga men att påföljden kan stanna vid en varning med hänsyn till att det är ett enstaka ärende, att rådgivaren visat sig ångerfull och att företaget har ett fortsatt förtroende för rådgivaren.

2024:21 Swedsec varnar privatrådgivare
Privatrådgivaren har brustit i att inhämta och dokumentera kundkännedomsinformation, missat att göra bakgrundskontroll på en av två bolagsmän när ett bolag skulle bli kund i företaget, i två fall underlåtit att dokumentera sin bedömning av kunders förmåga att bära dubbla boendekostnader samt underlåtit att dokumentera ursprunget för kontantinsatser. Rådgivaren har också delat sitt lösenord avseende företagets IT-system med andra. Disciplinnämnden konstaterar regelöverträdelserna är sådana att det finns skäl att ifrågasätta om rådgivaren är lämplig att inneha licens men att denne har tagit till sig av sina misstag och utvecklat rutiner för att något liknande inte ska kunna hända igen och att påföljden därför kan stanna vid en varning.

2024:22 Swedsec varnar licenshavare
Licenshavaren har i flera års tid underlåtit att rapportera sina värdepappersaffärer. Det har inte skett medvetet utan av misstag och det var licenshavaren som själv upplyste företaget om regelöverträdelsen.

2024:23 Swedsec varnar privatrådgivare
Privatrådgivaren har gjort ett stort antal sökningar på totalt 26 nuvarande och tidigare kollegor och chefer.

2024:24 Swedsec återkallar rådgivares licens
Rådgivaren har tagit emot gåvor från en kund om stora belopp och laddat ned kundens bank-id på sin mobiltelefon och med det hjälpt kunden med olika transaktioner.

2024:25 Swedsec varnar privatrådgivare
Rådgivaren har i flera fall ändrat inlånings- och utlåningsränta för sina kollegor och kollegorna har i sin tur ändrat inlåningsräntan för rådgivarens konto. Rådgivaren var handledare för minst en av kollegorna. Rådgivaren har därutöver hanterat två kreditärenden som konstaterats eller hade misstänkts utgöra kreditbedrägerier och tagit över kunder som inte haft anknytning till kontorets verksamhetsområde. Disciplinnämnden beaktar att rådgivaren är ung och ny i branschen och att denne uppgett sig ha förstått allvaret i situationen och ändrat sitt arbetssätt.

2024:26 Beslut från Swedsecs disciplinnämnd
Swedsecs disciplinnämnd har beslutat att avstå från disciplinpåföljd i ett ärende. Företaget hade anmält att en kontorschef brutit mot företagets interna instruktioner gällande kredithantering och behörigheter för kreditbeslut samt mot företagets uppförandekod. Enligt disciplinnämnden kunde det inte anses visat med tillräcklig grad av säkerhet att det funnits mer övergripande brister i arbetet med kredithanteringen som kunde läggas kontorschefen till last eller att denne på annat sätt brutit mot regelverket. Nämnden lämnar därför företagets anmälan utan påföljd.

2024:27 Swedsec meddelar rådgivare en erinran
Rådgivaren har brustit i hanteringen av ett flertal kreditärenden bland annat avseende bristande inkomstuppgifter och felaktiga kreditkalkyler. Rådgivaren har även sänkt en kunds räntesats och bokat räntekostnaden så att den belastat företaget. Disciplinnämnden konstaterar att de konstaterade bristerna normalt bör leda till en varning men att det mot bakgrund av omständigheterna i ärendet fanns skäl att låta påföljden stanna vid en erinran.

2024:28 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren missade att meddela att ett säkerhetsbyte skulle ske. Istället för att åtgärda felet beviljade rådgivaren en blancokredit utanför sin kreditlimit som förlängdes vid tre tillfällen. Rådgivaren sänkte också räntan för krediten långt under kreditnivån för motsvarande krediter.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Agneta Oscarsson
VD, Swedsec
agneta@swedsec.se

Malin Wissén
Jurist, disciplinförfaranden
malin@swedsec.se

swedsec-swedsecs-regelverk-download
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.