Till översikten
Pressmeddelanden

28 mars 2022

16 beslut av Swedsecs disciplinnämnd under första kvartalet 2022

Under första kvartalet 2022 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat 16 beslut. Två licenshavare har fått sina licenser återkallade, tio har meddelats en varning och fyra har fått en erinran.

Besluten har bland annat handlat om felaktig hantering av intressekonflikter, brister i kreditgivning och kundkännedom, samt i flera fall otillåtna slagningar i företagens interna system. En sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

Disciplinpåföljder
• Återkallelser: 2
• Varning: 10
• Erinran: 4

Kategorier av regelöverträdelser
• Intressekonflikter: 5
• Olovliga slagningar: 5
• Brister i kreditgivning/-prövning: 4
• Brister i kundkännedom/Id-kontroll: 3
• Bristande dokumentation: 2
• Bisyssla: 2
• Bristande information: 1
• Inte utfört uppdrag: 1

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under 2022:

Swedsec varnar rådgivare – 2022:01
Rådgivaren har brutit mot företagets regler om kreditberedning och ID-kontroll i flera fall. Bristerna kunde inte bevisas så allvarliga att licensen ska återkallas.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:02
Rådgivaren har inte tagit med vissa uppgifter i kreditkalkyler. Det har bland annat lett till att kunder inte beviljats lån efter att ha fått ett positivt lånelöfte och att andra kunder beviljats lån på felaktiga grunder. Det har lett till skada för både företaget och kunderna. Rådgivaren har också brustit vid dokumentation av både bolån och blancolån.

Swedsec meddelar rådgivare en erinran – 2022:03
Rådgivaren har i samband med en privat bilöverlåtelse granskat den potentiella bilköparens ekonomiska engagemang i företaget. Rådgivaren hade skrivit på en sekretessförbindelse av vilken det framgick att företagets anställda bara fick ta fram de uppgifter ur företagets system som de behövde för sin tjänst. Enligt nämnden kunde påföljden stanna vid en erinran eftersom det rörde sig om en enstaka händelse och licenshavaren medgav att han gjort fel och var mycket ångerfull.

Swedsec återkallar rådgivares licens – 2022:04
Rådgivaren har i två kreditärenden tagit in bristfälliga arbetsgivarintyg utan att kontrollera rimligheten av dessa. Intygen har vidarebefordrats från rådgivarens privata e-post. Rådgivaren har inte dokumenterat genomförda åtgärder för kundkännedom på rätt sätt och inte heller bedömt kundernas risknivå för eventuell fördjupad kundkännedom. Rådgivaren har vidare genomfört en privat affär med en kund. Affären var av den storleksordningen att rådgivaren borde ha rådgjort med sin chef. Regelöverträdelserna är så många och så allvarliga att rådgivarens licens återkallas.

Swedsec meddelar rådgivare en erinran – 2022:05
Rådgivaren har på uppmaning av en närstående öppnat en kapitalförsäkring för denne med sig själv som förmånstagare. Nämnden menade att påföljden med tvekan kunde stanna vid en erinran med hänsyn till att man godtog licenshavarens uppgifter om att han bara velat hjälpa en närstående i enlighet med dennes önskemål och med beaktande av att åtgärder har vidtagits för att säkerställa något liknande inte händer igen.

Swedsec varnar licenshavare – 2022:06
Licenshavaren har gjort ett stort antal obehöriga sökningar i företagets system på sig själv, sin särbo, särbons barn, särbons svägerska, särbons bror samt särbons före detta fru. Licenshavaren har också brutit mot företagets regler om bisysslor då licenshavaren utan företagets godkännande arbetat som ekonomiansvarig i sin särbos bolag.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:07
Rådgivaren har drivit ärenden om att fördjupa kundrelationer utan att informera om att det fanns tveksamheter i kundkännedomshänseende. Licenshavaren har också öppnat konton åt sina bröder, utfört slagningar på sina anhöriga och deras företag och utfört slagningar på sig själv.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:08
Rådgivaren har gjort obehöriga sökningar i företagets system. Företaget hade också anmält bland annat att licenshavaren brutit mot sekretessregler och kodat om ett antal kunder och i samband med det raderat e-post för att dölja sitt agerande. I de delarna stod ord mot ord och nämnden menade att det inte kunnat visas att licenshavaren begått något brott. Ärendet hör ihop med 2022:09.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:09
Rådgivaren har gjort obehöriga sökningar i företagets system. Företaget hade också anmält bland annat att licenshavaren brutit mot sekretessregler och kodat om ett antal kunder och i samband med det raderat e-post för att dölja sitt agerande. I de delarna stod ord mot ord och nämnden menade att det inte kunnat visas att licenshavaren begått något brott. Ärendet hör ihop med 2022:08.

Swedsec återkallar rådgivares licens – 2022:10
Rådgivaren har aktivt involverat sig i ett ärende där ett förmånstagarförordnande kommit att avse hans sambo. Licenshavaren förnekade men nämnden ansåg att det var visat att licenshavaren aktivt verkat för att sambon skulle sättas in som förmånstagare.

Swedsec meddelar licenshavare en erinran – 2022:11
Licenshavaren har i strid med gällande regler arbetat med försäkringsdistribution trots att denne haft skulder som överstigit 100 000 kronor och verkställs hos Kronofogden.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:12
Rådgivaren har i flera fall inte genomfört överenskomna placeringar. I några av fallen har kunderna hört av sig och påpekat att omplaceringarna inte genomförts.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:13
Rådgivaren har bland annat i flera fall inte lämnat över EU-faktablad och bindande erbjudande till kunder.

Swedsec meddelar licenshavare en erinran – 2022:14
Licenshavaren har åtagit sig ett uppdrag som denne skulle ha ansökt om tillstånd för. Bisysslan gällde en rättstvist där två av företagets kunder var involverade på motsatta sidor och företaget hade, om tillstånd sökts, bedömt bisysslan som olämplig och inte förenlig med licenshavarens arbete i företaget.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:15
Rådgivaren har beviljat lån till en kund som arbetade i en firma som denne anlitat för att renovera sin privata bostad. Kreditgivningen har skett på ett bristfälligt underlag då kundens inkomster och återbetalningsförmåga inte har prövats i enlighet med företagets interna regler.

Swedsec varnar rådgivare – 2022:16
Rådgivaren har i fem fall genomfört investeringsrådgivning utan att dokumentera den.

Samtliga beslut finns här:
http://swedsec.se//disciplinarenden/beslut/

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

Cecilia Blomqvist, jurist Swedsec Licensiering AB
070-749 28 39 eller cecilia@swedsec.se

Swedsec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att tillhandahålla ett licensieringssystem för anställda i branschen. Swedsecs disciplinnämnd prövar om en licenshavare är fortsatt lämplig att behålla sin licens efter ett regelbrott. Disciplinnämnden fyller en viktig roll för kundskyddet. Swedsecs disciplinnämnd består av ordförande Petter Asp, justitieråd i Högsta domstolen och vice ordförande Kristina Ståhl, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, samt ytterligare sex ledamöter med bred och djup kunskap om finansmarknaden; http://swedsec.se//disciplinarenden/disciplinnamnden/.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.