Till översikten

Ändrade kunskapskrav för ÅKU 2016

P.g.a. förseningar i lagstiftningsarbetet har vissa förändringar gjorts i ämnet Marknadsmissbruk.

Läs mer här.