Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

8 juli 2020

Fler beslut av Swedsecs disciplinnämnd än någonsin tidigare första halvåret 2020

Den 1 juli 2020 hade Swedsecs disciplinnämnd meddelat 40 beslut i disciplinärenden som rör anställda på finansmarknaden. Det är en kraftig ökning och kan jämföras med ca 50 beslut per år de senaste åren.

De allvarligaste regelbrotten, som kan leda till en indragen SwedSec-licens och i praktiken yrkesförbud, har dock minskat något i andel, jämfört med de senaste åren. Nio av de 40 besluten under det första halvåret 2020 har inneburit återkallade licenser jämfört med 17 av 48 på helåret 2019. Den som inte får licensen återkallad kan tilldelas en varning eller en erinran. Regelöverträdelserna har genomförts av licenshavare i olika typer av anslutna företag till SwedSec, stora som små, i såväl banker som i värdepappersbolag och fondbolag m.fl.

– Vi ser inte det ökade antalet disciplinbeslut som ett tecken på att regelbrotten på finansmarknaden har ökat. Istället verkar det vara en effekt av att arbetet med regelefterlevnad har stärkts så att fler överträdelser upptäcks och anmäls. Det är bra för konsumentskyddet, säger Swedsecs VD, Katarina Lidén.

Flera av regelöverträdelserna under 2020 har handlat om licenshavare som av privata skäl utfört slagningar i sina arbetsgivares interna datasystem. Endast information som behövs för arbetet får eftersökas i de interna systemen. Tillgången till företagens system innebär ett förtroende från arbetsgivarens sida som den anställde förväntas hantera på ett korrekt sätt.

– Efter disciplinnämndens första beslut om otillåtna slagningar förefaller många av våra anslutna företag ha gjort kontroller på området. Det har lett till ett stort antal anmälningar till Swedsec under de senaste åren om just otillåtna slagningar. Det här bör leda till bättre regelefterlevnad på området och på så sätt bidrar självregleringen till en mer välfungerande finansmarknad, menar Katarina Lidén.

Disciplinnämndens beslut offentliggörs i sin helhet i anonymiserad form på:
swedsec.se/disciplinarenden/beslut/

Nedan finns några exempel på beslut från första halvåret 2020:

  • En aktiemäklare har fått en varning för att ha lämnat ut bolagsinformation som inte var känd för marknaden och samtidigt för egen del köpt aktier i det aktuella bolaget (se beslut 2020:15).
  • En rådgivares licens återkallades för att rådgivaren allvarligt brutit mot företagets interna regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (se beslut 2020:36).
  • En rådgivare har fått en varning för att hon fått tillgång till kunders kort och PIN-koder och har tagit ut pengar åt kunderna från en bankomat (se beslut 2020:13).
  • En rådgivarens licens återkallades för att han ansökt om krediter i en anhörigs namn och fört över stora summor från den anhöriges konton till sitt eget konto (se beslut 2020:28).
  • En rådgivarens licens återkallades då hon inte kontrollerat låntagarnas inkomster och kontantinsatsernas ursprung vid handläggningen av bolåneärenden (se beslut 2020:01).
  • En rådgivare fick en varning för att inte ha gjort tillräckliga kontroller i samband med utlandsbetalning till ett högriskland (se beslut 2020:05).
  • En rådgivare har fått en varning för att ha gjort ett betydande antal otillåtna slagningar på en närstående i företagets interna system (se beslut 2020:12).

Syftet med det disciplinära förfarandet är att anställda i finansbranschen ska följa de regler som finns för marknaden.

– Det är bra för förtroendet för finansmarknaden att våra anslutna företag tar regelefterlevnad på stort allvar och att de anmäler överträdelser till SwedSec. Det är viktigt att det får konsekvenser att bryta mot regler. Regelöverträdelser kan få ekonomiska konsekvenser för kunderna och kan också utsätta företagen där licenshavarna arbetar för omfattande risker, säger Katarina Lidén.

Statistik över disciplinärenden finns på:
swedsec.se/disciplinarenden/statistik/

Nedan ett utdrag:

År Antal beslut av Swedsecs disciplinnämnd Antal återkallade licenser av disciplinnämnden
1 juli 2020 40 9
2019 48 17
2018 50 14
2017 41 12
2016 38 13
2015 22 4
2014 19 8
2013 14 1
2012 9 2
2011 11 0

 

Skyldighet att anmäla

Swedsecs anslutna företag är skyldiga att anmäla regelöverträdelser som skulle kunna leda till disciplinpåföljd. De är även skyldiga att anmäla om licenshavare begått brott eller i övrigt utanför sitt arbete agerat på ett sätt som innebär att licenshavaren inte kan anses lämplig att ha licens. Swedsec kan också inleda ett disciplinärende på eget initiativ. Även kunder och allmänheten kan informera Swedsec om licenshavares regelöverträdelser. Det finns tre discipinpåföljder: Erinran, varning och återkallad licens. Återkallad licens innebär i praktiken ett slags yrkesförbud i tre år.

Basfakta

Swedsec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Swedsecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Swedsec har idag 185 anslutna företag och 24 000 aktiva licenshavare. Swedsec licensierar personer som arbetar med bolån, rådgivning och informationsgivning. Vidare ska personer inom ledning och kontrollfunktioner ha licens, men även specialister, som till exempel kapitalförvaltare, analytiker, börsmäklare m.fl.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.