Till översikten

Licens återkallades efter genomförda affärer utan uppdrag

En licensinnehavare bröt mot sundhetsreglerna i lagen om värdepappersrörelse genom att för fyra kunder utföra ett antal affärer, en del i form av blankning, utan uttryckliga uppdrag från kunderna. Affärerna ledde till en total förlust för institutet på 1,2 miljoner kronor.

Disciplinnämnden ansåg överträdelserna mycket allvarliga och återkallade därför licensen.

Anonymiserat beslut