Till översikten
Nyheter

14 december 2009

Nyheter i Swedsecs regler för licensiering från 1 januari 2010

Swedsecs styrelse har beslutat ändringar i Swedsecs regler för licensiering.

Nyheterna framgår av dokumentet Regler för Licensiering 2010-01-01 och är markerade med rött.

Nedan redovisas nyheterna i korthet. För en mer noggrann genomgång hänvisas till reglerna med kommentarer.

Kunskapskontroll

3 kap. 1 §

I bestämmelsens nuvarande lydelse redogörs för de skyldigheter som anslutna företag har i fråga om bevakning av att alla personer som omfattas av licenskravet verkligen har licens och att de årligen uppdaterar sina kunskaper.

Nyheten i regeln rör anslutna företagets skyldighet att genomföra en lämplig kunskapskontroll i syfte att försäkra sig om att licenshavarna har tillgodogjort sig den utbildning de tagit del av.

6 kap. 3 §

I bestämmelsen nuvarande lydelse anges att den som har aktiv licens är skyldig att hålla sina kunskaper uppdaterade.

Nyheten i bestämmelsen rör att licenshavarna även är skyldiga att genomgå den kunskapskontroll som det anslutna företaget kräver. I kommentaren anges att fullgjord e-learning med kontrollfrågor som visar att erforderliga kunskaper inhämtats är tillräckligt för att kontrollmomentet ska anses uppfyllt. Om andra former att utbildningsinsatser genomförts krävs att anslutna företaget utför kontroller på annat sätt.

6 kap. 9 §

I bestämmelsens nuvarande lydelse anges att licensen förfaller om licenshavaren vägrar att genomföra den årliga kunskapsuppdateringen.

Nyheten i bestämmelsen innebär att licensen förfaller om inte licenshavaren tar del av erbjuden utbildning och genomgår kunskapskontroll.

Disciplinärenden rörande person vars licens förfallit

Det kan förekomma situationer där en person begått regelöverträdelser under tid då denne var licenshavare men anmälan om detta inkommit till Swedsec efter att licensen förfallit. Situationen kan också vara den att licensen förfallit under Swedsecs handläggning av ett disciplinärende. Regelverket har inte fullt ut reglerat hur Disciplinämnden ska hantera sådana situationer.  Disciplinämnden har i sådana fall uttalat att om en person fortfarande hade varit licenshavare skulle påföljden ha varit t.ex. varning.

I syfte att klargöra att Disciplinämnden i dessa situationer ska kunna uttala sig om vilken påföljd som skulle ha varit påkallad har flera ändringar i regelverket vidtagits.

Nyheten i 6 kap. 5 § rör att Disciplinnämnden i de situationer som redovisats ovan även ska kunna ange om licensen skulle ha återkallats på ”normal” tid eller på kortare tid.

Bestämmelse i 8 kap. 7 § är ny och där anges Disciplinämndens möjligheter att uttala sig om vilken påföljd som skulle ha meddelats om personen alltjämt varit licenshavare.

Vilande licens

6 kap. 4 § andra stycket

Bestämmelsen rör hur lång tid en licens får vara vilande efter anställningens upphörande. I dess nuvarande lydelse ska femårsperioden börja löpa från den dag licenshavaren genomgick godkänt kunskapstest eller räknat från den 1 december det år licenshavaren senast fullgjorde kraven på årlig kunskapsuppdatering. Tillämpning har vållat problem i den praktiska tillämpningen.

Nyheten är att femårsperioden ska räknas från den dag anställningen upphörde vilket är den regel som Swedsec tillämpat i praktiken.

Omprövning av disciplinutskottets beslut

9 kap. 5 §

Bestämmelsen är ny . Det har förekommit att ett anslutet företag inte accepterat att Disciplinutskottet beslutat att lämna en anmälan utan åtgärd. Någon möjlighet att överpröva utskottets beslut har inte funnits. Bestämmelsen innebär att utskottets beslut att lämna en anmälan utan åtgärd ska kunna omprövas av Disciplinnämnden.

Övrigt

3 kap. 7 §

Bestämmelsen rör anslutna företagets skyldighet att underrätta Swedsec om licenshavaren begått regelbrott.

Ikraftträdande

Reglerna träder ikraft den 1 januari 2010.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.