Till översikten
Nyheter

5 juli 2010

Nyhetsbrev juli 2010

Första halvåret 2010 har varit händelserikt för Swedsecs verksamhet.

Utvecklingen av antal licensierade och anslutna företag

När det gäller antalet aktiva licenshavare har ökningen varit glädjande stark i år. Under de två första kvartalen har antalet licenshavare stigit från 7600 till knappt 8 200 – en ökning på nästan 8 %. Det kan jämföras med att ökningen av antalet aktiva licenshavare 2009 uppgick till 10 %, vilket var rekord sedan Swedsec startade 2001.

Även antalet anslutna företag har utvecklats mycket positivt. Antalet anslutna företag uppgår vid halvårsskiftet till 168 stycken – en ökning från 156 vid årets början. 16 nya företag har slutit upp bakom Swedsecs branschstandard. Samtidigt har fyra utgått ur kretsen t.ex. på grund av fusion eller att företaget inte längre bedriver värdepappersverksamhet.

Swedsec välkomnar följande nya bolag:

 • Solidar Fondservice i Sverige AB
 • Skandia Fonder AB
 • Sparbanken Eken AB
 • Sensor Fonder AB
 • Secure Capital Invest AB
 • Moderna Fonder & Analys AB
 • Alfred Berg Fonder AB
 • E-TRADE Bank AS, Danmark, Sverige filial
 • Vestigo Kapitalförvaltning AB
 • Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S DK Filial i Sverige
 • Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB
 • Swedbank Robur Fonder AB
 • Högsby Sparbank
 • Sparbanken Gotland
 • Svenska FinansMäklarna AB
 • Prognosia AB

Chefsjurist till kansliet

I januari utökades Swedsecs kansli från tre till fyra anställda. Förutom VD Katarina Lidén, assistent Rita Ingerhed och IT-ansvarige Peter Sandström har Swedsec nu även Mirre Laurell som chefsjurist. Mirre kommer närmast från Nordnet där hon bl.a. varit compliance officer. Genom att anställa en chefsjurist på heltid höjer vi ambitionen när det gäller service mot våra anslutna företag i frågor som rör disciplinärenden och regelverk.

Ny Onlinetjänst

I slutet av januari 2010 lanserades en ny onlinetjänst där anslutna företag sköter uppdateringar och administration av sina licenshavare. Anledningen till systembytet var för att det gamla hade nått en gräns när det gällde möjligheter till utveckling. Bytet från det gamla till det nya systemet förlöpte relativt väl. Swedsec gör fortfarande finjusteringar i det nya systemet.

Disciplinärenden

När det gäller regelöverträdelser bland licenshavare har Swedsecs Disciplinnämnd fattat beslut om fyra sanktioner under första halvåret. Tre varningar och en erinran har meddelats.

Varningarna utfärdades dels för att en privatrådgivare skrivit under dokument med kunds namn och dels för att en aktiemäklare hade tagit emot flera köporder via mobiltelefon utan att bekräfta dem över bandad telefon. Den tredje varningen meddelades en aktiemäklare för att ha brutit mot interna regler i samband med mottagande och dokumentation av order, vid inhämtanden av ordergodkännande av obehöriga personer och vid lämnande av konfidentiell orderboksinformation till obehörig mottagare.

Erinran gavs för att en f.d. rådgivare inte hade följt företagets interna regler om dokumentation av kundklagomål. Dessutom hade rådgivaren överträtt företagets interna regler genom att ta emot diskretionära uppdrag.

Den f.d. börschefen, Lars Bredin, som har varit ordförande i Swedsecs Disciplinutskott sedan 2001, har valt att dra sig tillbaka från denna post under våren. Bernt Magnusson, jurist med gedigen erfarenhet från värdepappersmarknaden, har tagit över ordförandeklubban. Disciplinutskottet bereder de ärenden som anmäls från anslutna företag och beslutar om överlämnande till Disciplinnämnden. Disciplinnämnden fattar sedan beslut om ev. sanktion.

Ny logotyp

Swedsec har nu bytt text kring namnet i logotypen till en logotyp med svensk text som bättre beskriver vår verksamhet och inte ska kunna blandas ihop med certifiering av rådgivare. Logotypen får återges i någon av följande varianter: svart på vit botten, blå på vit botten och vit på blå botten.

Riktlinjer för hur logotypen får användas finns på hemsidan swedsec.se. Logotypen får användas av anslutna företag och deras anknutna ombud. Övriga kan begära särskilt tillstånd av Swedsec för att få använda logotypen med angivande av hur logotypen skall användas.

Seminarium om gränsdragning mellan rådgivning och försäljning/marknadsföring

En del av Swedsecs verksamhet innebär att anordna seminarier för våra licenshavare. Det var fullsatt på Bygget konferens på Norrlandsgatan i Stockholm när Swedsecs seminarium på temat gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning/marknadsföring gick av stapeln den 3:e juni. 170 personer hade anmält sig. Moderator för seminariet var advokat Björn Wendleby som har en bred erfarenhet av frågor rörande finansiell rådgivning.

Eftermiddagen inleddes med att Swedsecs VD gav en lägesrapport från Swedsec och gick igenom de beslut av Swedsecs Disciplinnämnd som rört rådgivare. Därefter höll Fredric Korling, som nyligen disputerat på ämnet rådgivningsansvar, ett föredrag som tog upp de övergripande frågorna om allt är rådgivning och var gränsen för rådgivning går. Många frågor ställdes till Fredric och deltagarna fick bland annat besked om att försäljning ofta är rådgivning och att marknadsföring i vissa situationer är rådgivning.

Charlotta Carlberg, Avdelningschef för Finansinspektionens rättsavdelning, redogjorde först för konsumentskyddet avseende rådgivningstjänster och sedan för Finansinspektionens syn på gränsdragningen mellan rådgivning och försäljning/marknadsföring. Detta illustrerades genom ett par aktuella exempel från Finansinspektionens ingripanden.

Johan Lycke, Head of Compliance för Swedbanks ”Large Corporates and Institutions” samt ledamot av Swedsecs Prövningsnämnd belyste lämplighetsbedömningar i rådgivningssituationer. Enligt Johan har domstolar och Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) hittills främst tagit fasta på huruvida rådgivare informerat och dokumenterat korrekt. Lämplighetsbedömningar har inte granskats på samma sätt. Norge har däremot en annan praxis. Presentationerna från seminariet samt ett utdrag ur Fredric Korlings avhandling finns på Swedsecs hemsida: swedsec.se/tidigare-seminarier.

Swedsec tar gärna emot förslag till ämnen som licenshavare önskar att vi behandlar på seminarier. Mejla förslag till info@swedsec.se.

Swedsecs kansli tackar för ett gott samarbete under årets första hälft och ser fram emot en lika händelserik höst.

Glad sommar!
Katarina Lidén, VD SwedSec

Du kan även läsa nyhetsbrevet här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.