Till översikten

SwedSecs disciplinnämnd har givit två licenshavare varning för att de brutit mot kravet på dokumentation

Nämnden fann klarlagt att licenshavarna i viss utsträckning brutit mot kravet på dokumentation. I ärendet förelåg emellertid oklarhet i fråga om bristernas omfattning.

Med hänsyn till vikten av att kravet på dokumentation tillgodosågs fann nämnden att licenshavarna skulle åläggas disciplinpåföljd men ansåg att underlag saknades för strängare påföljd än varning.

Anonymiserat beslut