Till översikten

SwedSecs regelverk 2014

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk. SwedSecs ändrade regelverk träder ikraft den 1 januari 2014.

Ändringarna är framförallt en följd av den nya strukturen för SwedSecs licensiering (att SwedSec inför fler yrkesanpassade licensieringstester), att vissa krav för lämplighetsprövningen numera anges direkt i regelverket och att den nya lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder trätt i kraft. Nyheterna framgår av missivet till SwedSecs ändrade regelverk och av ändringsdokumentet.

Regelverket med kommentarer finns här.