Till översikten

SwedSecs regelverk 2015

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk. SwedSecs ändrade regelverk träder ikraft den 1 januari 2015.

Ändringar som särskilt kan framhållas avser anmälningsskyldighetens omfattning vid licenshavares regelöverträdelser och den licensierade verksamhetens gränser.

Regelverket med kommentarer finns här.

Ändringar i regelverket (missiv i vilket redogörs för de huvudsakliga ändringarna och regelverket med ändringsmarkeringar) finns här.