SwedSecs regelverk

SwedSecs regelverk innehåller bestämmelser om vilka företag och personer som omfattas av systemet, de anslutna företagens och licenshavarnas åtaganden, kunskapskrav och licensieringstesterna, disciplinförfarandet etc.

SwedSecs regelkommitté bereder och föreslår ändringar i regelverket. Regelverket fastställs sedan av SwedSecs styrelse och omprövas, om inte särskilda omständigheter föranleder annat, årligen.

SwedSecs regelverk – 2019-01-01

SwedSecs regelverk 2019-01-01 med kommentarer

SwedSecs regelverk 2019-01-01 med kommentarer i bläddervänligt format

Regelverket på engelska – 2019-01-01

SwedSec’s Rules and Regulations 2019-01-01 with commentaries
Detta dokument är en översättning av det svenska originalet. Den svenska versionen ska vara den enda giltiga versionen och ska, i händelse av avvikelser, ha företräde.

Ändringar som är gjorda i SwedSecs regelverk
SwedSecs regelkommitté

Mall för bestämmelse vid anlitande av underbiträde enligt 16 kap. 8 § SwedSecs regelverk

Företag som är anslutna till SwedSec är i denna egenskap också personuppgiftsbiträde till SwedSec.

Av 16 kap. 8 § SwedSecs regelverk följer att anslutet företag vid anlitande av s.k. underbiträde ska ingå avtal om underbiträde enligt den mall som SwedSec vid var tid tillhandahåller. Av 16 kap. 9 § SwedSecs regelverk framgår vilka skyldigheter som underbiträdet ska åläggas i fråga om dataskydd.

SwedSec har tagit fram en bestämmelse om underbiträdets åtaganden som ska gälla för uppdraget som underbiträde.

Läs mer om bestämmelsen/mallen här (gäller fr.o.m. 2018-01-01)

Dela:

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se