Regelverket gäller anslutna företag, licenshavare och SwedSec

SwedSecs regelverk

SwedSecs regelverk innehåller bestämmelser om vilka företag och personer som omfattas av systemet, de anslutna företagens och licenshavarnas åtaganden, kunskapskrav och licensieringstesterna, disciplinförfarandet etc.

SwedSecs regelkommitté bereder och föreslår ändringar i regelverket. Regelverket fastställs sedan av SwedSecs styrelse och omprövas, om inte särskilda omständigheter föranleder annat, årligen.

SwedSecs regelverk – 2022-01-01

SwedSecs regelverk 2022-01-01 med kommentarer

Regelverket på engelska – 2022-01-01

SwedSec’s Rules and Regulations 2022-01-01 with commentaries

Detta dokument är en översättning av det svenska originalet. Den svenska versionen ska vara den enda giltiga versionen och ska, i händelse av avvikelser, ha företräde.

Vägledning för lämplighetsbedömning

Mall för bestämmelse vid anlitande av underbiträde

Ändringar som är gjorda i SwedSecs regelverk
Arkiv, tidigare års regelverk
SwedSecs regelkommitté

Rekommendation för lämplighetsprövning (se 8 kap. 4 § SwedSecs regelverk)

Enligt reglerna ska anslutna företag bedöma blivande licenshavares lämplighet.

Att det ställs höga krav på lämplighet och regelefterlevnad på den personal som ska vara licensierad är av stor vikt för allmänhetens förtroende för den verksamhet som de anslutna företagen bedriver. Lämplighetsprövningen ska göras allsidigt och ge ett underlag för det anslutna företaget att göra en relevant bedömning av den anställdes förutsättningar som licenshavare. I fall den som ska lämplighetsprövas tidigare haft licens som förfallit eller blivit vilande är det även av vikt att det anslutna företaget kontrollerar det registerutdrag som den anställde ska visa upp och som innehåller uppgifter om beslutade disciplinpåföljder, pågående disciplinärenden och om avslutandet av licenshavarens tidigare anställning har haft samband med en regelöverträdelse. Vid det anslutna företagets bedömning bör hänsyn tas till sökandens skicklighet samt personliga förhållanden och egenskaper såsom omdöme, integritet och självständighet. Dessutom bör hänsyn tas till bl. a. om sökanden begått brott, meddelats näringsförbud eller om sökanden eller ett företag över vilket denne haft ett bestämmande inflytande försatts i konkurs eller varit föremål för företagsrekonstruktion.

Separat dokument med en vägledning för företagens lämplighetsbedömning

Mall för bestämmelse vid anlitande av underbiträde enligt 16 kap. 8 § SwedSecs regelverk

Företag som är anslutna till SwedSec är i denna egenskap också personuppgiftsbiträde till SwedSec.

Av 16 kap. 8 § SwedSecs regelverk följer att anslutet företag vid anlitande av s.k. underbiträde ska ingå avtal om underbiträde enligt den mall som SwedSec vid var tid tillhandahåller. Av 16 kap. 9 § SwedSecs regelverk framgår vilka skyldigheter som underbiträdet ska åläggas i fråga om dataskydd.

SwedSec har tagit fram en bestämmelse om underbiträdets åtaganden som ska gälla för uppdraget som underbiträde.

Läs mer om bestämmelsen/mallen här (gäller fr.o.m. 2018-01-01)

Dela:

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se