Licensieringstest för bolån

Licensieringstestet för bolån riktar sig till personer som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja, förmedla eller ge råd om bostadskrediter till konsumenter, t.ex. rådgivare och kredithandläggare.

Boka test

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här

När och varför lanserades licensieringstest för bolån?

SwedSec införde i augusti 2016 licensieringstest för bolån i samarbete med Bankföreningen. På så sätt skapades en branschstandard över vilka kunskaper som en bolånerådgivare ska ha. Genom gemensamma kunskapskrav och ett yrkesanpassat licensieringstest tar finansbranschen ytterligare ansvar för att stärka konsumentskyddet.

Områden

Licensieringstestet består av 105 uppgifter, varav femton (15) är s.k. utprövningsuppgifter, jämnt fördelade över följande områden:

 1. Produkter och processer
 2. Ekonomi och marknad
 3. Rådgivning, etik och regelverk

Testet är till form och innehåll baserat på SwedSecs kunskapskrav

Tiden för testet är tre (3) timmar. Delområdenas ordning slumpas och inom varje delområde slumpas ordningen på uppgifterna.

Förslag på litteratur och utbildningar

Uppgiftstyper

I testet används olika uppgiftstyper:

 • De allra flesta uppgifterna har ett korrekt svar. Här finns ingen särskild instruktion i uppgiften.
 • I vissa testuppgifter är flera svar korrekta. I dessa uppgifter står det tydligt angivet med en hjälptext hur många korrekta svar som ska markeras. För att få rätt på uppgiften ska exakt rätt antal svarsalternativ markeras.
 • Några testuppgifter har bilder där bilden illustrerar något i uppgiften, t.ex. en formel eller en tabell. Här svarar man som vanligt genom att markera ett alternativ.
 • I vissa testuppgifter ska man svara genom att klicka på ett ställe i själva bilden. När detta krävs står det tydligt angivet med en hjälptext. För att få rätt på uppgiften ska markeringen vara inom den ruta där det korrekta svaret befinner sig.

Krav för att bli godkänd

Testet ska genomföras i testlokal i SwedSecs regi.

För en korrekt besvarad uppgift får man ett poäng. För en felaktigt besvarad uppgift får man inget rätt. Man ska alltid besvara uppgiften eftersom en felaktigt besvarad uppgift inte kan ge minus.

Resultatet är fördelat över de tre områdena. Två kriterier måste vara uppfyllda för att resultatet på testet ska bli godkänt. Det krävs minst 70 procent rätt totalt samt minst 60 procent rätt inom varje delområde. Resultatet redovisas direkt efter avslutat test.

15 av uppgifterna i testet, 5 per delområde, är så kallade utprövningsuppgifter. Det går inte att urskilja vilka uppgifter som är utprövningsuppgifter och svaren på dessa räknas inte in i resultatet. Syftet med detta är att genom statistisk analys avgöra om dessa uppgifter håller sådan hög kvalitet att de kan tillåtas ingå i ett reguljärt test. De övriga 90 uppgifterna har redan genomgått utprövning vid ett tidigare tillfälle.

Om du inte fick godkänt på testet och måste boka dig till ett nytt test, så måste det vara en vecka mellan testtillfällena.

Minsta misstanke om fusk rapporteras till SwedSec, som kan förhindra testtagare som konstaterats fuska eller bryta mot ordningsregler att under viss tid åter boka och genomföra licensieringstest. Om licens har erhållits på felaktiga grunder kan SwedSecs disciplinnämnd förklara licensen ogiltig.

Ordningsregler och tillåtna hjälpmedel i testlokal

Diagnostiskt test och exempeluppgifter för bolån

När ska licensieringstest för bolån senast ha genomförts?

För anställda som arbetar med licenspliktig bolåneverksamhet gäller följande för när licensieringstest för bolån med godkänt resultat senast bör vara genomfört:

 • Anställda med mindre än tre års relevant yrkeserfarenhet
  – senast den 1 januari 2018.
 • Anställda med minst tre års relevant yrkeserfarenhet
  – senast den 1 januari 2020.

Licensieringstestet för bolån genomförs både av anställda som redan har licens och av anställda som inte har licens. För anställda som arbetar med bolån, utan att arbeta med annan licenspliktig verksamhet, gäller licensieringskravet fr.o.m. ovan angivna datum. Också för licensieringskravet är omfattningen på yrkeserfarenheten avgörande för vilket av datumen som gäller.

För ytterligare information se övergångsbestämmelsen i 2017-års regelverk, som återfinns längst bak i regelverket.

SwedSecs regelverk

Hur länge är ett licensieringstest giltigt?

Ett godkänt licensieringstest är giltigt i fem år (räknat från dagen då du klarade testet). Du har alltså fem år på dig att ta anställning på ett företag som är anslutet till SwedSec och att företaget ansöker om licens för dig (bl.a. baserat på det godkända licensieringstestet).

Mer om giltighetstiden

Användning av lexikon

I vissa fall kan testtagare få använda eget lexikon på testtillfällen efter godkännande av SwedSec. Detta gäller testtagare som inte har svenska som modersmål och som inte heller anser sig behärska engelska tillräckligt väl för att det ska vara ett alternativ till att genomföra aktuellt licensieringstest översatt till engelska (OBS! Engelska tester kan endast genomföras på SwedSecs kontor i Stockholm, på papper (inte dator) och endast licensieringstest för specialister respektive ledning och kontrollfunktioner kan bokas).

Tillstånd för användning av lexikon

Testtagarens chef, compliance eller HR-ansvarig kontaktar SwedSec och ansöker om tillstånd för användning av lexikon och anger vilka skäl som åberopas. Privata testtagare kontaktar själva SwedSec, som avgör om lexikon ska tillåtas. Ansökan görs via e-post (info@swedsec.se) och måste ske senast 14 dagar före testtillfället.

Rutin i testlokalen vid användning av lexikon

 • Testtagaren måste vara vid testlokalen senast 30 minuter före teststart.
 • Testtagaren legitimerar sig och lämnar sitt lexikon till testledaren. Testledaren går igenom lexikonet, dvs. kontrollerar om det finns eventuella noteringar och lösa lappar.
 • Vid teststart återfår testtagaren sitt lexikon under förutsättning att det inte finns några noteringar eller liknande i det.
Dela:

Kommande testtillfällen

Alla våra licensieringstester kan genomföras vid samtliga testtillfällen. Du behöver vara inloggad i SwedSecs onlinetjänst för kunna att boka test.

Boka ett testtillfälle

För Anställda på anslutna företag

Alla anslutna företag har en eller flera administratörer som hanterar licenser och behörigheter att boka tester. Kontakta ditt företagets SwedSec-administratör för registrering av dig i SwedSecs onlinetjänst. När du är registrerad får du ett automatiskt e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Logga in här

För privatpersoner

En privatperson som inte är anställd av ett anslutet företag kan inte få licens. SwedSec erbjuder emellertid privatpersoner, som inte är anställda av ett anslutet företag som kan faktureras, möjligheten att skriva ett licensieringstest. Beställningen görs enskilt av testtagaren själv.

Läs mer om hur du bokar här